ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА „КЪЩАТА С ЯГОДИТЕ“

Свържете се с автора на петицията

Къщата с ягодите и други

2017-03-16 19:37:26

Здравейте,

Моля съвсем сериозно, но и с усмивка и намигване да прочетете приложената публикация. Ако я одобрите, моля да бъде споделена така, че да достигне максимален брой интересуващи се и тези които биха се ангажирали. От което следва и развитие в близко бъдеще.
http://magicofarts.wixsite.com/woodcastleracho/single-post/2017/03/16/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

 

Поздрави,


Сюзан Таки

Тринадесето, фатално съобщение :)

2017-02-26 17:35:45

Сюзан Таки

Все още за Къщата с ягодите

2016-11-06 18:00:15

Здравейте, тези две публикации са последните новини:

https://www.facebook.com/Fairycastletruth/posts/1248885785173569

 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/vaprositelni-okolo-badeshteto-na-kashtata-s-yagodite

 

Поздрав,


Сюзан Таки

Закон за културно наследство

2016-06-22 16:43:49

Това е всичко в ЗКН отнасящо се до собственици, ползватели и концесионери на културно наследство. Както и всички задължения на същите и на съответните институции. Ако някой смята закона за неясен и непълен в това отношение с благодарност е добре дошъл да внесе поправки. Ще бъдат добавени като предложение.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация.
(2) Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на обществото.
Чл. 49. Според степента си на застрашеност недвижимите културни ценности са:
2. застрашени културни ценности - за които съществува реална опасност от нанасяне на щети, вандализъм, унищожаване или от сериозно нарушаване на тяхната цялост поради: а) бърз разпад на оригиналната им субстанция, водеща до сериозна промяна в структурата; б) бързо влошаване на състоянието на околната среда; в) видима загуба на автентичния вид. Чл. 71. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да: 1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му; 2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този закон; 3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83; 4. предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона; 5. предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна ценност е свързано с експозиционна дейност; 6. предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното й ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или ползвателя. (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При унищожаване на недвижима културна ценност поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия вид - с оригиналните обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя от министъра на културата.
Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия по обезопасяването й.
(3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице и регионалният инспекторат по опазване на културното наследство дават незабавно съответни указания за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им. (4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 и на съответните указания по ал. 3 в определения срок общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно-временно укрепване за сметка на лицето по чл. 71, ал. 1, в срок до 14 дни след изтичането на срока по ал. 3.
(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1, както и за дадените указания по ал. 3 и предприетите мерки ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява министъра на културата.
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В 14-дневен срок от даване на съответното указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, кметът на общината назначава комисия, която включва инспектор от регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, представители на НИНКН, на регионалната дирекция за национален строителен контрол и на общината. За художествени, етнографски и исторически недвижими културни ценности в комисията се включва и представител на съответния по тематичен обхват музей, а за действащи обекти с религиозно предназначение - и представител на съответното регистрирано вероизповедание. (2) Комисията установява с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Към протокола се прилагат подробно описание на културната ценност според данните за нейната идентификация и регистрация и данни за собственика. (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на констативния протокол кметът на общината в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Когато комисията по чл. 73, ал. 1 предлага демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, нейният собственик изготвя и представя в Министерството на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията. След положително становище на министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата културна ценност. (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. (3) Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената документация по ал. 1 и инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84.
Чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на: 1. министъра на културата - за недвижими културни ценности с категория "световно" или "национално значение"; 2. кмета на общината - в останалите случаи. (3) В заповедта по ал. 2 се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите по ал. 1, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й. (5) Въз основа на заповедта по ал. 2 върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски. (6) Държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 77. При системно неизпълнение на задълженията по чл. 71, ал. 1, т. 1, установено по надлежния ред, се прилагат разпоредбите на чл. 73 - 76.


Сюзан Таки

Осем месеца след подаването на петицията

2016-06-15 16:29:03

Здравейте,

Моля за Вашите предложения какво да предприемем след близо осем месеца нулево развитие. Към днешна дата случващото се е, че Столична община помоли Валентин Златев за нова експертиза, очаквано, той не се отзова на поканата ни, а папката с петицията все още не е приключена -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздрав,

 

 


Сюзан Таки

До г-н Валентин Златев- Покана относно Петиция за Къщата с ягодите

2016-03-16 20:27:42

Здравейте, този текст с копие до посочените по-долу адреси бе изпратен до Валентин Златев:

 

Здравейте, г-н Златев,

Като автор на петиция в защита оцеляването на Къщата с ягодите в автентичен вид бих искала да Ви поканя от името на подписалите я в удобен за Вас ден и час на място, пред къщата за да получите копие от петицията, както и множеството мнения и позиции относно културно–историческото наследство на гр. София. Вярвам, ще уважите над 9000 граждани, за което моля за отговор и до всички  приложени и-мейл адреси.

Поздрав,

http://www.peticiq.com/strawberry_house

Сюзан Таки

news@bnt.bg

gledam@bnt.bg

Deniat_kultura@bnt.bg

novinite@ntv.bg

news@btv.bg

mediapool@mediapool.bg

dnevnik@dnevnik.bg

ninkn1@abv.bg

ninkn-sof@ninkn.bg

tchobanov@sofia.bg

bejanska_galina@abv.bg

jfandakova@sofia.bg

office@sofia-agk.com

d_ks@abv.bg

ekonproekt@dir.bg

stoyan.mirchev@parliament.bg

offnews@offnews.bg

кmetsofia@mirchev.bg

info@deos.bg    


Сюзан Таки

За връчването на петицията на собственика на Къщата с ягодите

2016-03-11 17:26:08

В началото на следващата седмица Валентин Златев ще бъде поканен пред Къщата с ягодите за да получи петицията. На срещата ще бъдат поканени медии, както и всички ангажирали се с този случай. Вашето присъствие ще бъде най- високо ценено. В следващо съобщение ще бъдат известени датата и часът.

Поздрав,


Сюзан Таки

Нещо различно за Къщата с ягодите

2016-03-03 16:58:22

Разглеждайки снимки на реставрирани къщи по света, по - долу няколко за сравнение, нека направим един експеримент докато институциите ни се наумуват. Реставриралите културното наследство в Европа и Америка са видели много по - тежки случаи от Къщата с ягодите и въпреки това не са ги съборили, а възстановили. Обръщайки се към тях с молба за мнение на базата на тези снимки -  http://zdravkoyonchev.com/%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/#jp-carousel-13271 има вероятност да ни се изсмеят. Струва си, ако докажем, че според редица световни експерти тази къща е далеч от дори мисъл за разрушаване.

Ето и първоначално няколко адреса към които можем да се обърнем, ще бъде удоволствие ако се присъедините в събирането на становища, всички ще бъдат публикувани и достъпни. ;)

http://www.unika-haus.de 

http://www.igbauernhaus.de/home.html

http://www.seiffert-online.de/

http://www.bernkastel-wittlich.de/instandsetzung.html  

http://www.landmarks.org/about_us.htm

http://www.sagadahocpreservation.org/

http://www.presnc.org/

http://www.preservationtexas.org/

http://www.preservationhouston.org/about/

https://www.argsf.com/

http://hilt-construction.com/

http://www.marlowerestorations.com/

http://www.kronenbergersons.com/pages/aboutus.html

http://www.historicipswich.org/

http://www.hkkarchitects.com/home.htm

http://www.periodarchitectureltd.com/

http://www.pzarchitects.com/bsuwm5k5okt3zu9y1fagtgzll2gk72

http://www.russellversaci.com/newsite/portfolio

http://www.ramsa.com/en/profile/index.html  

http://www.julianharraparchitects.co.uk/#/about_practice/

http://www.ateliermb.co.uk/#!conservation/czd9

http://www.arrolandsnell.co.uk/

http://www.barry-stow.com/

http://www.buttress.net/

http://www.cardenandgodfrey.co.uk/    

 


Сюзан Таки

Музей за история на София

2016-02-29 18:36:13

Здравейте,

След проведен разговор днес, въпреки, че според деловодството на Столична община петицията и до днес се намира за резолюция при г-а Надежда Кирова - директор на Музей за история на София, от музея първо ни информираха, че отдавна са дали своето становище, а малко по - късно установиха, че петицията въобще не е стигнала до тях.

Своето мнение можете да публикувате тук или - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153377949083144&set=a.439151313143.234262.724428143&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

Поздрав,


Сюзан Таки

Следваща стъпка

2016-02-16 09:49:24

Последната папка с петицията ще бъде връчена на собственика на Къщата с ягодите - Валентин Златев. Ако имате с какво да се обърнете към него тук можете да споделите мненията си, ще бъдат добавени на първо място.

С поздрав!

 

 


Сюзан ТакиСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook