Финансиране на кастрационна програма на национално ниво, контрол по ЗЗЖ,ЗВМД,НК325б


 • FB_IMG_16551353713862.jpgКметове на общини продължават да саботират закона за защита на животните - ЗЗЖ, като не изпълняват разпоредбите в Глава пета „Безстопанствени животни“. Не се изпълняват Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и Наредба № 4, oбн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г. за нейното прилагане.

Закононарушенията на общинските ръководства водят до престъпно пилеене на обществени средства за сметка на увеличаване рисковете за разпространение на зоонози и жестокото третиране на животните:

 1. липса на общински програми, съгласно които да се работи по Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета;
  липса на контрол за регистрация на домашните кучета и последващи санкции за стопаните, които ги изоставят;
  мизерни условия в общински приюти, където животните са осъдени до живот на глад, жажда, студ и жестоко отношение;
  приемане на противозаконни наредби за забрана храненето на безстопанствени кучета и котки;
  незаконната практика – разселване на безстопанствени кучета, което нарушава постигнатите резултати;
  формални проверки на контролния орган и липса на санкции;
  липса на отчети за дейността на общините в овладяване на популацията.

Липса на финансиране на кастрационна програма на национално ниво, което води до неефективност в общини , където има програма за овладяване на популацията,но няма средства за кастрация на бездомни животни/ кучета и котки/, което увеличава прираста на улични животни .

С оглед гореизложеното ние, организациите за защита на животните и гражданите на Република България

Н А С Т О Я В А М Е ЗА:

Публично оповестяване от БАБХ на общините, които не прилагат Националната програма и санкциониране на съответните кметове;
санкциониране на авторите на противозаконни общински наредби и правилници, с които се подстрекава жестоко отношение към животните;
Проверки за хуманното отношение към кучетата в приютите, условията за настаняването им и нивото на медицински грижи;
Включване на българските организации за защита на животните в Консултативния съвет по чл. 9.4. от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
БАБХ да разпореди на ОДБХ да извършат проверка на всички общински приюти, отговарят ли на изискванията на Наредба 41
Спазването на Наредба 41,по отношение на достъпа на гражданите и НПО в общинските приюти, защото и граждани и НПО са възпрепятствани да посещават приютите.
Да се направи финансова проверка и одит на всички общини ,през последните 5 години,за да се види как са разходвани средствата за общински приюти.

Да се осигури финансиране на държавно ниво,за безплатна кастрационна програма,не само на улични животни,но и на всички дворни кучета, поколението,на които се изоставя на улицата,с което потока на бездомните не спира.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Plamenka Kalinkina PAWS OF JUSTICE ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...