ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА НОВИ ПОДРОБНИ УСТОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА КВАРТАЛИТЕ БОЯНА, КНЯЖЕВО, ДРАГАЛЕВЦИ И СИМЕОНОВО

Ние, жителите на Столична община, настояваме г-н Васил Терзиев, кмет на СО, да възложи задание за частично изменение на Общия устройствен план на СО в местност Гърдова глава, с цел възстановяване и защита на Боянско блато и прилежащите му терени в радиус от 100 метра. Боянско блато е единствената останала естествена влажна зона на територията на града и местообитание на защитени птици, включително 17 вида включени в Червена книга на Република България и 92 вида включени в Закона за биологичното разнообразие.

В допълнение, ние, жителите на Столична община, настояваме Столичният общински съвет да изготви подробни устройствени планове на кварталите Княжево, Бояна, Драгалевци и Симеоново, с които трайно да се преустанови безконтролното застрояване в тези квартали и да се даде старт на капиталови инвестиции в цялостно изграждане на комуникационно-транспортни схеми, устойчива техническа инфраструктура, включително канализация и ел. захранване, и повече пространства за социални, образователни, културни и спортни мероприятия. В новите устройствени планове трябва да бъдат включени следните конкретните предложение на СО-район „Витоша“ за изменение на параметрите на застрояване:    

  1. Да бъде въведена ПЪЛНА ЗАБРАНА за заустване на битови отпадни води в повърхностни води на територията на гр. София!
  2. Устройственият показател за интензивност на застрояване (Кинт) за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП на Столична община да бъде намален до стойност 0.5.  
  3. Устройственият показател за височина на застрояване  (H) за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП на Столична община да бъде намален до стойност 7м.  
  4. Да бъде въведено изискване за „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ - Жм2 и „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ – Жм3 за територията на район „Витоша“, определен със Закон за устройството и застрояването  на Столичната община и ОУП, подземното застрояване  да не превишава 50% от площта на урегулирания поземлен имот.

За изготвянето на крайна и цялостна промяна в устройството на кварталите във "Витошката яка" е нужно инициирането на разработка на ОУП на Столична община и градоустройствените му показатели. Въпреки че тази инициатива беше заложена в предизборните кампании на всяка една представена група в Столичния общински съвет и кмета на СО, все още няма ясно представена визия и пътна карта как да се реализират тези промени. В устройствените планове на южните квартали трябва трайно да залегне понижаване на показателите за строителство.


Сдружение "За защита на Боянско блато"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Сдружение "За защита на Боянско блато" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...