Равнопоставеност между педагог. и непедагог. специалисти в системата на предучилищното и училищното образование относно реда и условията за получаване на представително облекло

През месец Март 2024г. беше изпратено следното становище, като се надяваме то да бъде подкрепено от колеги и съмишленици:      

 

 

До

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Копие до

ДИЯН СТАМАТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРСНПБ

Д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ КЪМ КНСБ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДСОРБ

Д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“КЪМ КТ“ПОДКРЕПА“

АСПАРУХ ТОМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НУС КЪМ КНСБ ДОЦ.

Д-Р АНА ДЖУМАЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗД  

                                           

 СТАНОВИЩЕ

    

Относно работно облекло на непедагогическия персонал в сферата на предучилищното и училищното образование    

 

Уважаеми г-н Министър,        

  В Колективния трудов договор № Д01 – 415/ 28.12.2023г. , Гл. VI, чл.49(1)  за системата на предучилищното и училищното образование, както и в предходните КТД, е заложено непедагогическият състав да получава ежегодно РАБОТНО ОБЛЕКЛО. Това e възможно по смисъла на НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. И обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г. В съответствие с тази наредба е утвърден списък №СОА16-БК66-9993/31.08.2016г. от кмета на Столична община. Условията за получаване на облекло от педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител са регламентирани в НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В сила от 01.01.2017 г. Издадена от министъра на образованието и науката. Във връзка с гореизложената нормативна уредба, ние, като непедагогически специалисти, желаем да изтъкнем, че длъжностите, които заемаме в училищната администрация, са не по-малко представителни и делови от педагогическите. Ние също сме лице на образователната институция, общуваме с родители и ученици, а дейностите ни подпомагат и обезпечават учебния процес. Считаме, че условията и реда за получане на т.нар. „РАБОТНО ОБЛЕКЛО“ са неадекватни и неприемливо разграничаващи ни от педагогическите кадри по този въпрос. В този смисъл, Ви молим да преразгледате НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и да присъедините към нея длъжностите Служител човешки ресурси, Технически секретар, Библиотекар, Касиер и Домакин, които да получават ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО по реда и условията, актуални за педагогическия персонал. Също така, промяната да бъде отразена и в следващата актуализация на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Надяваме се на Вашата подкрепа и на ползотворна обратна връзка!  

                               

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Лукреция Йорданова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...