Искане за ВЕТО на Приетите на извънредно заседание на НС от 19.04.2024 г. изменения на ЗООС и ЗУТ, внесени от народните представители ДОБРЕВ;АНАСТАСОВ;ХАМИД

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
 
настояваме да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върнете за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г., в частта му, включваща всички направени промени въз основа на предложения между първо и второ четене с входящи номера №49-402-01-6/04.04.2024 г. и № 49-454-04-82/04.04.2024 г., които са изцяло извън обхвата на законопроекта.
 По следните причини:
 
Предложенията за изменение на законите, внесени между първо и второ гласуване, излизат напълно извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, са в нарушение на чл.80, ал.1 и чл.81, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).
 
Същите не са разглеждани от ведомствени комисии, не са съгласувани от компетентните институции, но са атакувани остро от нас - гражданите.
 
Приети са в драстично нарушение на основополагащите принципи на нормотворческата дейност:
 
-принцип на доверие в законодателството;
 
-правна сигурност;
 
-принцип на прозрачност;
 
-достъп до информация.
 
Ние не сме политици, г-н Президент и не сме длъжни да следим всяка една стъпка на това правителство, чиято крайна цел е явно в ущърб на гражданите на Република България.
 
Тези промени в последния момент са особено опасни за нас - гражданите, защото приемането на предложените между първо и второ гласуване текстове ограничават изключително екологичните процедури в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), улесняват изменението на общите устройствени планове (ОУП) в Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ни отнемат права сами да взимаме решения за земята в нашите землища, дават преференции на производителите на енергия от вятър спрямо всички други енергоизточници в Закона на енергията от възобновяема енергия (ЗЕВИ) и позволяват продажбата на държавните публични предприятия без търг.
 
Промените са в противоречие с Конституцията на Република България и правото на Европейския съюз.
 
Депутатите не се водеха от принципа за защита на интересите на народа!
 
Ето защо Вие, г-н Президент, по силата на чл. 101, ал. 1 от КРБ сте единственият, който може от името на българското общество да върне ЗИД на ЗНИ за ново обсъждане.
 
Какво се случи всъщност:
 
На 07 март 2024 г. беше приет на първо гласуване в зала законопроекта за ЗИДЗНИ, №49-402-01-6, внесен от Министерски съвет на 9 февруари 2024 г., с основен предмет и цел синхронизиране на закона с регламентите на ЕК
 
На основание чл. 80, ал.1 от ПОДНС в удължения срок са внесени 3 предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект.
 вх.№ 49-454-04-83
 
Предложения на 5 депутати от ГЕРБ И ДПС, които нямат нищо общо с основния предмет и цел на законопроекта, а предлагащи изменения в други три закона (ЗООС, ЗУТ и ЗЕВИ), без да са съгласувани от ресорните министерства – МОСВ, МРРБ, МЕ, нито пък разгледани от ресорните парламентарни комисии – КОСВ, КРПБМС, КЕ, КПВ и др., без обществено обсъждане, без достатъчно мотивировка на въздействието;     
вх.№ 49-454-04-82
 
Предложение на 4 депутати от ГЕРБ, които нямат нищо общо с основния предмет и цел на законопроекта и предлагат държавните публични предприятия да продават активите си без търг.
 
Срещу  тези предложения, които предвиждат драстични промени в процедурата по ОВОС и местното самоуправление, ние внесохме десетки възражения, участвахме в протести във Варна, Пловдив, Пазарджик и София, но въпреки всичко, на 17 април комисията започна работа, в присъствие само на 9 нейни членове от ГЕРБ и ДПС, които си приеха собствените предложенията самостоятелно.
 
Хиляди проследихме работата на комисията през този ден.
 
Въпреки че ЗИД на ЗНИ не беше изобщо включен в програмата на НС за седмицата (15-19 април), председателят на НС свика извънредно заседание на събранието с включена точката в последния момент.
 
На 19 април, надвечер, спорният законопроект беше приет от НС, и единствената законова възможност за защита на нас гражданите, е да наложите вето на предложения с входящи номера №49-402-01-6/04.04.2024 г. и № 49-454-04-82/04.04.2024 г., които са изцяло извън обхвата на законопроекта на ЗНИ.        
 
С уважение:           
 
 
viber_image_2024-04-09_01-12-27-928.jpg                                                          

Инициативни комитети и граждански сдружения в България    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Инициативни комитети и граждански сдружения в България ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...