Искане за проверка на строителството в Приморски парк Варна

До кмета на Община Варна

До Общински съвет на Община Варна

 

Във връзка със съществуващите съмнения за нередности при застрояването на „Приморски парк” през последните години и предвид евентуалната нужда от отчуждаване на частни имоти, предвидено в чл. 62, ал.5 от ЗУТ за да може „Приморски парк” да бъде възстановен и да бъде развит пълноценно като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, предлагаме:

Да се състави комисия, която да извърши ”. проверки на всички сделки с държавни и общински имоти, процедури по устройство на територията и строителство в границите на „Приморски  парк

Тези проверки да включват:

 

1. Проверки за незаконно строителство без строителни книжа в парка.

2. Проверки на фактическото състояние на сградите в парка – дали са построени и дали се ползват съобразно Разрешенията за строеж, инвестиционните проекти и Разрешенията за ползване. Дали е осигурен достъп на граждани в сградите за обществено обслужване.

3. Проверки на инвестиционните проекти, издадените Разрешения за строеж и евентуални преустройства (промяна на предназначение) за съответствие с нормативната уредба, съответните визи за проектиране и/или ПУП-ове.

4. Проверки на всички ПУП-ове в парка, план извадки, нужни за тяхното разработване, допускания и решения на ОбС.

5. Проверка на проекта за ПУП, започнат да се разработва, разглеждан и одобрен на Експертен съвет, но така и неприет от ОбС (невлязъл в сила).

6. Да се намерят в архива всички документи за територията на „приморски парк”, вкл. тези от преди 1989 г.

7.. Проверка на всички продажби, приватизация, замени и публично-частни партньорства за имоти в парка.

8. Анализ на собствеността на имотите в „Приморски парк”.

9. Анализ на сградния фонд и съоръженията в  „Приморски парк” – собственост, предназначение, пригодени или конфликтни с паркова среда и т.н.

 

Предлагаме също така заседанията на комисията да бъдат открити за медии и представители на граждански организации, резултатите от проверките да бъдат публично оповестени,  а при открити нередности да бъде сезирана Прокуратурата.


Варна може да защити Морската градина    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Попълнете формуляра по-долу, за да подпишете тази петиция, която е създадена от Варна може да защити Морската градина. Авторът на петицията ще види цялата информация, която предоставяте в този формуляр.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook