Искане за проверка на строителството в Приморски парк Варна

До кмета на Община Варна

До Общински съвет на Община Варна

 

Във връзка със съществуващите съмнения за нередности при застрояването на „Приморски парк” през последните години и предвид евентуалната нужда от отчуждаване на частни имоти, предвидено в чл. 62, ал.5 от ЗУТ за да може „Приморски парк” да бъде възстановен и да бъде развит пълноценно като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, предлагаме:

Да се състави комисия, която да извърши ”. проверки на всички сделки с държавни и общински имоти, процедури по устройство на територията и строителство в границите на „Приморски  парк

Тези проверки да включват:

 

1. Проверки за незаконно строителство без строителни книжа в парка.

2. Проверки на фактическото състояние на сградите в парка – дали са построени и дали се ползват съобразно Разрешенията за строеж, инвестиционните проекти и Разрешенията за ползване. Дали е осигурен достъп на граждани в сградите за обществено обслужване.

3. Проверки на инвестиционните проекти, издадените Разрешения за строеж и евентуални преустройства (промяна на предназначение) за съответствие с нормативната уредба, съответните визи за проектиране и/или ПУП-ове.

4. Проверки на всички ПУП-ове в парка, план извадки, нужни за тяхното разработване, допускания и решения на ОбС.

5. Проверка на проекта за ПУП, започнат да се разработва, разглеждан и одобрен на Експертен съвет, но така и неприет от ОбС (невлязъл в сила).

6. Да се намерят в архива всички документи за територията на „приморски парк”, вкл. тези от преди 1989 г.

7.. Проверка на всички продажби, приватизация, замени и публично-частни партньорства за имоти в парка.

8. Анализ на собствеността на имотите в „Приморски парк”.

9. Анализ на сградния фонд и съоръженията в  „Приморски парк” – собственост, предназначение, пригодени или конфликтни с паркова среда и т.н.

 

Предлагаме също така заседанията на комисията да бъдат открити за медии и представители на граждански организации, резултатите от проверките да бъдат публично оповестени,  а при открити нередности да бъде сезирана Прокуратурата.


Варна може да защити Морската градина    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Варна може да защити Морската градина да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook