Ние подкрепяме ПЛАТФОРМА ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ

 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ


Днес българските граждани жадуват за спокойствие и сигурност за себе си и семействата си. При вече трийсет години стрес и хаос, те все повече се затварят в себе си и същевременно негодуват срещу
предаващата ги държава.

Кризата

България е в изключително тежка политическа криза на доверие в институциите, в способността на самата демократична система да осигури реално народовластие. Затова днес заявяваме, че се обявяваме за смяна на неолибералната система със системата на социалната държава на суверенната демокрация, солидарната и социална икономика и ценностите на просветата и хуманизма!

Нашите съграждани не виждат в БСП верния отговор на ежедневните им проблеми, на цялостното устройство на държавата. Сякаш БСП бяга да поеме ролята на партията, носител на необходимата алтернатива. Изправени сме пред историческия Рубикон да предложим свои ясни, политически зряло формулирани, реалистични отговори на злободневните проблеми. Инак обществото не само няма да допусне БСП до властта, но и все повече ще оттегля поддържащото я политическо доверие.

Нуждаем се от цялостна смяна на постановката за спечелване на общественото доверие, от нова чуваемост, нова съпричастност и нова действеност в името на тези, които обуславят нашето съществуване като социалисти. Трябва да се опитаме да отведем самата партия при тези, които представляват нейната естествена социална база, най-засегнатите от кризата - хората на наемния труд, земеделците, издържащи се от земята си, дребните предприемачи, голяма част от творческата интелигенция. 

Задачите

Длъжни сме изцяло да подкрепим усилията за гарантиране на условия за достойна работа с достойно заплащане въз основа на колективното договаряне при гарантирани права на синдикална организация и действия, определящи минималните възнаграждения, безопасността на труда, работното време и съкращаването му при нарастваща производителност. 

Наложителна е нова аграрна политика, гарантираща справедлив доход за производителите, защита на правата на дребните арендатори, както и подкрепа за земеделските кооперации. Като при това изцяло обновим грижата за земята, горите, въздуха и водите на България.

Трябва внимателна експертна работа за въвеждането на нови норми и гаранции за лоялна конкуренция, за да бъдат освободени самонаетите, дребните и средни предприемачи от двойния натиск на монополизираните пазари и обърканите регулации. Изискват се нова организация на защита на потребителите и мерки за нормализиране на потребителското кредитиране, водещо до непосилно задлъжняване.

Сегашните унизителни нива на заплащане и на младите специалисти, и на утвърдените учени и преподаватели трябва на всяка цена да бъдат заменени с достойни възнаграждения и условия за работа.

Трябва да бъдат преосмислени порочните схеми на финансиране на образованието по принципа "парите следват ученика" и "парите следват студента". Съществено увеличение на процента от БВП за публичното финансиране на образованието и науката. 

"Гладният режим" на финансиране на здравеопазването и социалните грижи следва да отстъпи на нови, ресурсно осигурени структури, годни да отговорят на минималните изисквания за качество и достъпност за всички нуждаещи се. 

Политика на доходите и цените, чрез която средните доходи на домакинствата да започнат да покриват пълната сума на разходите, необходими за нормален живот. Нужни са осигурени с ресурси конкретни политики и структури за закрила на майчинството, децата и семейството, на пенсионерите.

Крайно време е да започне изграждането на стабилна и компетентна администрация, прозрачна и отговорна пред гражданите и обществото, освободена от политически натиск. Възвръщане на доверието в съдебната система и прекратяване на възцарилата се  практика прокуратурата да става репресивен орган.

Но задача на задачите днес става решителното съкращаване на драстичните неравенства в доходи и имущество между гражданите от различните класи в обществото, без което заявените намерения за ускорено и устойчиво развитие ще си останат празни приказки.

Остра потребност има и от лекуване на духовната криза на обществото. Държавна подкрепа за хуманитарните науки, за защитата на националната история и културното ни наследство, за българската култура. Спешно възстановяване на свободата на медиите, на независими журналистически разследвания, без каквито гражданите остават в плен на напазарувани политики и корумпирани политици. 

Императивна е нуждата от почин за нова просвета, за всеобщо ограмотяване по български, за култура и в ежедневието, и в управлението на страната, за ново будителство в духа на най-добрите традиции и добродетели на националното Възраждане, широко отворени и за най-напредничавите европейски и световни идеи и процеси.

Обществото е длъжно да овладее новите изключителни предизвикателства на интернет пространството, монополизирано от шепа най-крупни мултинационални фирми, търгуващи с набираните данни, чрез дължимото данъчно облагане и защитата срещу възможностите за манипулиране на обществото. Мерки срещу ширещите се суеверия, нови и възродени съчинения за световни заговори и конспирации, както и на вйнстващ национализъм и расизъм. Специални мерки срещу отчуждението и апатията.

Нужно е час по скоро обществото да отхвърли заплахата то отново да се завърти в омагьосания кръг на враждата и противопоставянето от наново подетата вълна на първичен антикомунизъм и очерняне на всичко ляво, съчетана с нагла подмяна на безспорните истини за Втората световна война, за Холокоста, за фашистките агресори и за победилите ги съюзници, за Съветския съюз, понесъл основната тежест на извоюваната победа. 

Решението

Всяка от задачите изисква конкретни виждания, стратегии и политики. Но те няма да са успешни, ако не бъде сменена наложилата се неолиберална система на диктат на парите и пазарите спрямо политиката и институциите, медиите и основните сфери на обществения живот.  

Заявяваме намерението си да осъществим смяната на неолибералната система с тази на суверенната социална държава, основана на волята и избора на гражданите; държава, способна градивно да съчетава частните с публичните интереси. Конституцията съдържа основата, на която да се опрем, като наложим точното и пълното й спазване, преди да тръгнем да я променяме, и то под чужд натиск! Трябва да се направи обстоен преглед на законодателството, за да се изчистят законите от лобистки и недомислени текстове. 

Първа стъпка са свободните и честни избори въз основа реални избирателни списъци, гаранции срещу купуването на гласове и "победи" чрез броене на подадените гласове. По-сериозно приложение на референдумите и допитванията.

На такава основа може да се гради работеща държава, гарант за конституционни права на гражданите: 

- на лична свобода и неприкосновеност; на защита, когато са нарушени или застрашени техни права или законни интереси; на неприкосновеност на частната собственост в съчетание с правото на държавата на монопол върху публични дейности; на труд, синдикално сдружаване и стачка; на обществено осигуряване и социално подпомагане; на здравно осигуряване, гарантиращо достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване по закон; на образование, задължително до 16-годишна възраст, при контрол на държавата върху всички видове и степени училища за спазване на законите; преразглеждане на едностранчивите и идеологизирани учебни програми по история и литература в средното училище.

Основна черта на социалната държава е нарастващият процент на облагане в зависимост от доходите и имуществото на гражданите и фирмите, с облекчени ставки на косвените данъци върху стоките от първа необходимост. Сегашната система трябва да бъде заменена със система на прогресивно облагане.

Равноправно социално партньорство между синдикати и работодатели с участие на правителството. Работещ баланс на интересите на работници и работодатели при партньорство с държавата. За България днес това е и единствен начин да се овладее задълбочаващата се демографска криза.

 Конституцията постановява, че основни цели на външната политика на България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред и решаване на конфликтите по мирен път. България, развиваща се като суверенна социална държава членка на ЕС, както и на НАТО, може и трябва да се ангажира със своя политика, допринасяща за съгласувани решения на най-важните проблеми на Балканския регион, на европейската сигурност и на устойчивото глобално развитие в полза на мира и градивното сътрудничество.

Партията

Преди 30 години, в края на януари-началото на февруари 1990 г., се състоя 14-ият извънреден конгрес, на който приехме Манифеста на партията за демократичен социализъм в България. Днес, в навечерието на 50-ия конгрес, БСП отново се изправя пред въпроса способни ли сме да възродим вярата в такова общество, единствено в състояние да гради държава, добър дом за днешните и следващите поколения? Имаме ли основанията да се заявим като партията, годна да осъществи работещи решения на най-важните задачи пред страната днес?

Редица сериозни проблеми, натрупани с времето и в последните няколко години, значително ни отдалечават от обявените преди 3 десетилетия задачи, както и от програмната цел за формиране на социална държава по европейските модели, съобразно българските условия, заложена в Програмата на БСП. Не като повод за нов кръг взаимни обвинения, още по-малко за връщане към времената на вътрешнопартийните "чистки", а напротив, като необходима основа за нов старт към утвърждаването на БСП като автентична социалистическа партия.

Ето някои от най-належащите мерки: 

- Решителен отпор трябва да се даде най-после на продължаващото 30 години очерняне на миналото на партията, на социалистическия период и сатанизирането на думата "социалист", които доведоха до отблъскване на много от гражданите от БСП:

- Да защитим истината за антифашистката съпротива в България през 1941-1944 г. срещу един режим, превърнал България в сателит на нацистка Германия и така - в съучастник в едни от най-тежките престъпления, извършени от нея.

 -Да отхвърлим възобновените опити за сатанизиране на БСП, да покажем истината за изградените след 9 септември 1944 г. държава, икономика и равнище на живот.

- Трябва да отхвърлим сегашната линия на ръководството на партията за разделяне и противопоставяне на членовете на партията на млади и стари, на дамгосването на загрижени, добронамерени социалисти с различаващи се мнения като безпринципна "опозиция" - линия, нанасяща тежка вреда на партията. Да прекратим търсенето на "врагове с партиен билет", третирането на социалисти със собствено мнение като политически злосторници и тайни заговорници; безпрецедентното неглижиране на председателя на Партията на европейските социалисти и оскърбителното третиране на членове на ИБ, несъгласни по някои въпроси с вечно правия председател, който се изживява като "лидер". 

- Да утвърдим свободното отстояване на идеи в Националния съвет, да пресечем опитите за фалшификации при гласувания и броенето на отсъстващи, избуялите манипулации при водене на заседанията в сляпо подчинение на желанието на "лидера" да принизи ролята на НС като ръководен орган на партията. 

- Да не допуснем сянка на съмнение относно строгото спазване на правилата за прекия избор на председател на партията.

По-нататък, решаващи за побеждаваща стратегия на БСП са още:

- Да не позволим трансформирането на БСП от програмна в лидерска партия, нито на псевдореформатори, опитващи се да "реформират" партията, като я затварят в калъпа на агонизиращия неолиберализъм или националистическия консерватизъм.

- Да възстановим и развием идейно-политическата и пропагандната дейност, като сериозно укрепим научноизследователските центрове и структурите, способни да провеждат въздействаща агитация.

- Да приемем без повече отлагане Етичен кодекс за поведението на членовете и симпатизантите на БСП, от какъвто остро се нуждаем поради силно нарушените норми на партиен морал и като задължителна нормативна основа за установяване на истината за мними или реални намеси на бизнес интереси, "пазаруващи" влияние и налагащи свои креатури в живота на партията.

За да можем да излезем пред хората с чисто лице и с ясни позиции днес: 

- да представим конкретни решения от социалистически позиции, обвързани в обща рамка, на мястото на недостатъчно съгласуваните и предимно бизнес ориентирани постановки на "Визия за България", така и останала неразбрана от обществото;

- да потърсим подкрепа и в синдикалните среди, и сред социалните и етническите групи, сред които загубихме авторитет и влияние.

В съвременния свят не съществува цялостна теория за социализма на 21-ви век като завършена идеологическа основа, което обаче не може да става повод за безплодни спорове имаме ли своя идеология, има ли ляво и дясно. Нито да изпадаме в криво разбран прагматизъм, водещ до недопустими компромиси с основните ценности и принципи на партията. Същото важи и за залитането към левия вид популизъм, пагубен за утвърждаването на БСП като партия.

Днес сме длъжни да се ангажираме с обновена политика, вярна на изконните принципи и ценности на социалистическото движение от самото му зараждане до днес: свободата, равенството, справедливостта и солидарността, родолюбието, хуманизма и мира". 

(Със съкращения)

 

Списък на подкрепилите платформата:
Красимир Янков, Георги Пирински, Проф. Димитър Генчев, Проф. Захари Захариев, Велислава Дърева, Велиана Христова, Чавдар Велинов, Николай Иванов, Лало Кирилов, Дора Янкова, Явор Гечев, Д-р
Емил Райнов, Георги Божинов, Емил Костадинов, Божидар Йотов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Цветан Топчиев, Атанас Пъдев, Ана
Пиринска, Чавдар Георгиев, Венцислав Василев, Юлиян Гошев, Силвия Първановска, Цветелина Дочева, Маргарита Петкова, Десислава
Андонова, Мая Шишкова, Димитър Здравков, Цветко Цветков, Д-р Никодим Нинов, Йордан Стойков, Ангел Ангелски, Петър Апостолов, Васил Василев, Атанас Граждански, Нина Ставрева, Марин Маринов,
Пенчо Геров, Асен Димитров, Андон Ризов, Лъчезар Владимиров, Владислава Ленджова, Михаил Балабанов, Виктория Керчева, Георги Тодоров, Яна Бонева, Владимир Начев, Михаил Герасимов, Антон
Атанасов, Атанас Василев, Иван Драганов, Иван Станчев, Иван Иванов, Валентин Кирилов, Маргарита Трифонова, Ангел Геров, Ненко Ненчев,
Стоян Генов, Георги Бояджиев, арх. Добромир Томов, Живка Аладжова, Станимир Стефанов, Кичка Петкова, Д-р ф.н. Стоян Димитров, Бойко Петев, Александър Вачев, Бисер Бъчваров, Стефан Димитров, Януарий
Вичев, Валентина Динкова, Пламен Стоянов, Димитър Янев, Валентин Вълчев, Проф.Иво Стамболийски, Проф. Николай Джагаров, Албена Шавел, Йорданка Колева, Васил Василев, Аргир Бояджиев, Д-р по философия Пеньо Костадинов, Д-р по фолология Стоян Георгиев, Стоян Колев, Георги Филипов, Стефан Стефанов, Бисер Николов, Божидар Петров, Стефан Стефанов, Мариана Тодорова, Нина Димова, Димитър
Димитров, Борис Иванов, Калин Милчев, Пантелей Немцов, Коста Боровански, Николай Колев, Христо Николов


Платформа за демократичен социализъм в БСП    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Платформа за демократичен социализъм в БСП да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook