Искане на кофи за отпадъци на всяко пернишко домакинство

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

Уважаема г-жо Церовска,

 

Ние, долуподписаните, настояваме да изпълните ангажиментите си, регламентирани в чл. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Перник, а именно осигуряване на всяко домакинство с достатъчен брой и с необходимия обем съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

От 2014 г. ние регулярно подаваме заявления за предоставяне на съдове за съхраняване на битовите ни отпадъци. За съжаление на тези заявления ни е отговорено с обещание, че такива ще бъдат осигурени по ред на заявката до края на съответната календарна година.

Към настоящия момент обещанията Ви са неизпълнени. Кофите са ни продънени и сме принудени или да ходим по 1-2км до близък контейнер, или да причакваме сметоизвозващата техника на града, за да си изхвърляме отпадъците.

Припомняме Ви, че за тази дейност Ви плащаме не малки данъци.

 

При неизпълнение на искането ни в най-кратки сркове, моля да ни върнете платените данъци!

 
Facebook