За намаляване броя на депутатите

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията За намаляване броя на депутатите

гост

#151 Re:

2013-02-18 11:07

#148: Батбаян -

46 е повече от един, сега подкупват един - двама, а те казват на останлите каквода правят! Айде реалисти.


Гост

#152

2013-02-18 11:41

1. Да се измени Чл. 63 от Конституцията: Чл. 63. Народното събрание се състои от 46 избрани мажоритарно народни представители.
2. Да се допълни Чл. 72. от Конституцията, като се образува нова алинея: ал.(3) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно и с национален референдум или с местни референдуми в общините на избирателния му район.
3. Изборите за Народно събрание се отлагат до прилагане решенията на Референдума.
4. До провеждане на изборите да бъде сформирано служебно правителство.

5. Да бъдат отменени текстовете алинеи (2), (3), и (4) на чл.9 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ


.................................................................

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В сила от 13.07.1991 г.
Обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.
...............
Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.
...............
Чл. 72. (1) Пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Народното събрание;
2. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено;
3. установяване на неизбираемост или несъвместимост;
4. смърт.
(2) В случаите на т. 1 и 2 решението се приема от Народното събрание, а в случаите на т. 3 - от Конституционния съд.
.................
Чл. 84. Народното събрание:
.............
4. насрочва избори за президент на републиката;
.............
6. избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя;
7. създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя;
8. избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка и на други институции, определени със закон;
.............
10. решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;
.............
12. обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част от нея по предложение на президента или на Министерския съвет;
.............
16. изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;
17. изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в закон.
.............
Чл. 91. (1) Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета.
(2) Организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата се уреждат със закон.
Чл. 91а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.
(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон.
.............
Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
.............
Чл. 130. ...(3) Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.
Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет инспектори.
(2) Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години.
(3) Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от четири години по реда на ал. 2.
(4) Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани повторно, но не за два последователни мандата.
(5) Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките на бюджета на съдебната власт.
(6) Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона.
(7) Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи.
(8) Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет.
(9) Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си.
(10) Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон.
.............
Чл. 147. (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
.............

една българка

#153

2013-02-18 11:50

#2: -

ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СЪБУДИ ! ВРЕМЕ Е ДА ОПРАВДАЕМ НАДЕЖДИТЕ НА ЛЕВСКИ И ХОРАТА, КОИТО УМРЯХА ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ ! ВРЕМЕ Е ДА ВЗЕМЕМ НЕЩАТА В СВОИ РЪЦЕ И ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА РОДИНАТА СИ И ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ ! ВРЕМЕ Е ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ !   ДА ИЗХВЪРЛИМ БОКЛУЦИТЕ ОТ МАЙКА БЪЛГАРИЯ !!!


Гост

#154

2013-02-18 11:59

Крайно време е да ги изгоним от удобните им кресла. Така и така не седят на тях, а ние им плащаме заплатите и хонорарите. Да ходят да работят при тези, чиито икономически интереси защитават.

Гост

#155

2013-02-18 12:21

И още - спиране на финансирането на партиите от държавата. Който иска партия - да си я финансира сам. Служебни автомобили само за Президента и Министър председателя ... всички останали с личти превозни средства

Гост

#156

2013-02-18 12:21

Стига сме хранили една маса хора,които освен да спят и да получават заплатата си нищо друго не правят

Гост

#157

2013-02-18 12:53

предполагам много хора ще си зададат въпроса, кой ще ти обърне внимание на това и то в интернет?
Но така беше и протеста началото беше виртуално, но вече си е напълно реално :)

Гост

#158 Асен Алеков, София

2013-02-18 13:58

#2: -

Отдавна има предложение да бъде намален наполовина броят на депутатите. Причината е в ниското доверие към Народното събрание, превърнало се в говорилня, във вечно полупразната зала, в честото прекъсване на заседанията заради липса на кворум. Бедният българин се дразни от многобройните депутатски екстри, като нови автомобили, безплатен бензин, командировки, безотчетни пари... Българинът не може да намери връзка между недобрата работа (протакане с месеци закони, които веднага след приемането им подлежат на поправка) и високите заплати на народните избраници.

Малко или много са 240 депутати, колкото е предвидила конституцията от 1991 г.?

В Учредителното събрание в Търново през 1879 г. е имало 231 депутати, а населението на княжество България е 3 310 801 души.

За промяна на броя на народните избраници дори не е нужно свикването на Велико Народно събрание. То решава само проблеми, свързани с държавното устройство. Конституцията от 1991 г. вече е поправяна от Обикновеното Народно събрание. Броят на депутатите може да се намали в следващия парламент, ако за това гласуват 2/3 от народните избраници - т.е. нужни са 160 гласа, но партиите няма да искат. Това, което казват - че са готови да обсъдят въпроса, е лицемерие.

Отношението към НС е паднало до мизерните 6% подкрепа, което никога не е било.


Гост

#159

2013-02-18 14:36

Стига сме ги хранили(освинвали)!

Гост

#160

2013-02-18 16:43

Пишете грамотно! "Не може" НЕ Е една дума!!!Неграмотността ( една дума!!!) е сериозна част от проблемите ни.
Мери

#161 Петиция

2013-02-18 16:48

В основата си идеята е много добра, бих подкрепила предложението, ако има по 2 народни представители от окръг и когато разбира се напишете текста грамотно.
К.П

#162 Re: Петиция

2013-02-18 17:30

#161: Мери - Петиция

Текста е написан грамотно, трябваше да знаете ако сте го прочели, а за условията.... Това е моето виждане. Ако питаме герб  или бсп, дпс, те ще кажат, че  е най добре нищо да не се променя :)


Гост

#163 Кънчо Технопрес

2013-02-18 19:45

Следващия референдум да е "За забрана на чалгата" !!!

Гост

#164 Re: И аз мисля,че трябва да се пише правилно,още повече -тази грешка е нелепа.

2013-02-18 22:12

гост

#165 Re: Re: И аз мисля,че трябва да се пише правилно,още повече -тази грешка е нелепа.

2013-02-18 23:36

#164: - Re: И аз мисля,че трябва да се пише правилно,още повече -тази грешка е нелепа.

Доста пъти беше обяснено във форума, че "грешката" е от самата страница! Явно някой хора обичат да си чешят пръстите.

Просто човек

#166 референдум за намаляване броя на депотатите

2013-02-18 23:42

Електронното гласуване би било в пъти по-лесно за подправяне на изборни резултати.
Така че измислете по-подходящ начин за гласуване от страна на хората от село, които пребивават в големите градове и на които не им се дават пари за да се върнат по родните места за да дадат гласа си.Нищо лично към тях, но това е главната причина да бъдат избирани личности, които мнозинството не подкрепя,но и не упражнява паровот си на глас.
Омагьосаният кръг от роптаещи и не гласуващи е просто ...без коментар.
Гошо

#167 Re: референдум за намаляване броя на депутатите

2013-02-19 00:31

#166: Просто човек - референдум за намаляване броя на депутатите

Дай идеи.

Електронното гласуване е елегантно решение, но действително си има доста неясноти. Решими, може би, имайки предвид електронното банкиране примерно. Ама как да стане - не зная.

Тия 20 милиона, дето ги спрягаха за последния Референдум, ми приличат на измама, начин за отклоняване на вниманието от идеята за Референдуми. Това не означава, че трябва да оставиме само на скъпа и тромава система за гласуване.

А и ЦИК е прогнила структура ..., харчи много, а е неефективна.

Въобще, проблемите са много, но всичките - от компетентността на свестен парламент. Въпросът е как да се сформира свестен парламент.

Тук много се коментира тая грешка в заглавието, дето пише "депотат". Оказва се, че не може да се поправи. Софтуерен пробле. А и няма някакво социално значение. Дребнаво ми се струва да се заяждате с автора на текста за една буква, объркана в емоционалното натоварване. Предмет на петицията не са нито синтактичните, нито етимологичните проблеми на България.

Очаквам конструктивни коментари. Това не е разработка на института на МВР, за да е готово, сдъвкано, напудрено, в целофан и с панделка.

Давайте идеи.

 

 

Гошо

#168 Re: Петиция

2013-02-19 00:43

#161: Мери - Петиция

Мери, предполагам имаш предвид Области, а не - Окръзи, каквито вече няма в териториално-административното деление на България. Делението е на 28 области и 264 общини.

Областите и броят им са променлива величина. Със специален закон, но не и от значението на Конституцията. Поради това говорим за фиксиране на бройката в Конституцията. И за конституционна възможност да се отзове народен представител, каквато сега нямаме.

Иначе е добра идеята ти, но води до омагьосан кръг.


Гост

#169

2013-02-19 10:10

Съжалявам, че не мога да спонсорирам - безработна съм

Гост

#170

2013-02-19 11:06

Podkrepyam iniciativata! No molya opovestete yasno v texta, koi sa neinite osnovateli i organizatori, i kam koi BG-institucii se otpravya? Blagodarya!

Гост

#171

2013-02-19 12:58

Какво да коментирам.Много са.А бе то,ако вършат работа с мед да ги нахраниш.Но тези крадливи хора мислят само как да се обогатят и да откраднат нещо.Да се намалят,че ако не са читави поне по-малко ще се краде.Гост

#172 Re:

2013-02-19 13:57

#170: -

Точен адрес, телефон, егн не искаш ли? :)


Гост

#173

2013-02-19 14:14

Едва ли ще бъдем чути.Кокала не се пуска лесно.

Гост

#174

2013-02-19 15:17

Нека ги редуцираме до по-нормален брой!

Гост

#175

2013-02-19 15:38

Може ви 46 депутати са малко , но е нуже нов политически модел . С тази политическа олигархия промяна няма да има , защото са комерсиално свързани помежду си без разлика на цвят. Така е още от времето на Софиянски , тогава сини и червени общинари ограбиха Софийски имоти , и сега е същото - а пред народа театър. Спасението е във Велико народно събрание , намаляване на 100 действащи депутати в НС , като 50% да се избират мажоритарно и да могат да бъдат отзовавани от избирателите си ако не работят за тях , или злоупотребяват , Това може да се извоюва само от народа , защото познатите едни и същи стари маймуни са запълнили дървото на живота , хрантутят се охолно от плодовете му и ако падне някоя огризка ехидно гледат боричкането на онзи материал , чието дърво са обсебили , Спасението е само едно , или да отръскаме дървото ,или ако не падат да ги свалим с камъни .Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...