Петиция за промени в ЗРА с цел въвеждане на максимални размери за всички стопански ценни видове риба

DSC00004.jpgDSCF7188.JPGДО:
Министъра на земеделието, храните и горите
г-жа Десислава Танева

Директора на дирекция "Обща политика в областта на
рибарството"
г-н Ивайло Симеонов

Директора на ИАРА
доц. Галин Николов

ПЕТИЦИЯ

Подател: Сдружение „Балканка”, ЕИК 176566443
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Александър Малинов №87, тел.0885 848 072, info@balkanka.bg

Подкрепени от: Всички долуподписани

Относно: КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ЗРА)

Уважаема г-жо Танева,
Уважаеми г-н Симеонов,
Уважаеми доц. д-р Николов,

Ние, долуподписаните, в качеството си на заинтересована страна,даваме своята подкрепа за направеното и внесено в срок предложение към ЗИД на ЗРА от дата 27.10.2020г. от Сдружение Балканка, за изменения в Приложение 2 на ЗРА,както следва:

Предложение: В Приложение 2 към чл.38, ал.1 да се въведе допълнителна нова норма с максимален размер, позволен за задържане, за определените стопански ценни видове риба, включени в писмо на МОСВ с изх.№05-08-6421/11.10.2012, а именно: балканска пъстърва, щука, бяла риба, шаран, европейски сом, бял амур.

Такава норма предлагаме да се въведе и за распера, който е включен в приложение 2 към чл.6, ал.1 на Закон за биологичното разнообразие, Приложение II и V от Директивата за хабитатите и в Приложение III на Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция за видове, изискващи приоритетно съхранение на тяхното местообитание.  

Мотиви: Определят се максимални размери за задържане на единични екземпляри. Това ще даде възможност за поне законово опазването на трофейните екземпляри риба - нещо от една страна изключително ценено в съвременния любителски и спортен риболов, а от друга страна считаме, че е важно да се опазват едрите екземпляри, тъй като те са признак за здрава екосистема, която е слабоповлияна от антропогенно въздействие. Прекомерният улов, нарастващият постоянно риболовен натиск, бракониерството, наред с всички останали фактори като замърсяване, пресушаване, преграждане, разкопаване на реките и други оказват изключително негативно влияние, като по наблюдения, видовете не могат да разгърнат възрастовия си потенциал в родните водоеми. Това е в пряко противоречие със съвременните разбирания за любителски и спортен риболов, за извършване и развитие на риболовен туризъм, тъй като именно големите риби, в съчетание със запазена природа биха довели хора и от най-отдалечените кътчета на света, което ще има добавена стойност за икономиката на страната.
Предлагаме следните максимални размери, над които, при извършване на любителски риболов, да бъде забранено задържането на улов на определени стопански ценни и защитени видове риба:

Шаран - 65см;
Сом – 130см;
Щука – 80см;
Бяла риба – 75см;
Балканска/македонска/черноморска пъстърва – 40см;
Бял амур – 75см;
Распер - 65см. 

Уважаеми дами и господа,

Считаме,че ако се въведат предложените от нас максимални размери, това няма по никакъв начин да ощети хората,които биха искали да задържат някоя риба в рамките на закона,като е оставен достатъчен толеранс между минималните размери на видовете и посочените по-горе максимални размери. С направеното предложение ще се даде възможност да се опазват трофейните риби, като това неминуемо ще доведе и до повишаване производителността от риба в родните водоеми, тъй като определените норми са такива,че в тях попадат здрави, полово развити риби, а не просто стари риби. Мярката е опит и да се сложи край на полузаконната практика за "спасяване" на трофейните риби, като се прехвърлят от дивите водоеми в частни арендовани такива.

Отправяме молба към Вас да възприемете нашето виждане за развитие на любителския риболов като по този начин се даде възможност да се възстанови животът в българските водоеми и реки от една страна, а от друга - мечтите на много риболовци да се превърнат в реалност. 

12.11.2020

Сдружение Балканка и всички долуподписани.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сдружение Балканка да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook