За преразглеждане на НВО в настоящия им вид и задължителното кандидатстване след 7 клас

Петиция за преразглеждане на сегашната система от НВО и задължителното кандидатстване след 7 клас

 

Ние, долуподписаните ученици, учители, родители, директори, университетски преподаватели, специалисти от различни сфери и граждани, съзнаващи, че проблемите в образованието засягат цялото общество, призоваваме за задълбочен анализ и преразглеждане на сегашната система от национални външни оценявания във всички етапи и задължителното кандидатстване с избор на профил/професия след завършване на VII клас.

 

Смятаме, че НВО в този вид не отговарят на първоначално обявения замисъл да служат като инструмент за обективна оценка на образованието, своевременно откриване на проблеми на различни нива и проследяване на ефектите от предприетите мерки и реформи. За съжаление, повече от 15 години те не само не бяха стандартизирани, за да гарантират проследимост на тенденциите, но се превърнаха във входен изпит за масово кандидатстване в гимназия, което на практика направи невъзможен обективния им анализ. Вече никой не знае дали отразяват успехите и неуспехите на системата, на училището, на школите, на конкретното дете или финансовите и организационни възможности на семейството му. В същото време провеждането им ежегодно струва огромен финансов и организационен ресурс без видими положителни следствия. За да си заслужава, трябва да си отговорим на въпроса какво искаме да измерваме с НВО и как ще използваме резултатите след това.

Подготовката за НВО в VII клас коства и много усилия и стрес на учениците, учителите и семействата без никакви доказателства, че  това се отразява положително на академичното и социално-емоционалното развитие на подрастващите. Тъкмо напротив: фокусирането върху тестовете измества автентичния смисъл на образованието и пилее по непростим начин интелектуалните и емоционални сили на подрастващите. Опасна е и тенденцията за увеличаване на натиска върху учениците в IV клас в името на всевъзможни класации между училищата и използването на резултатите като вход към различни прогимназиални паралелки.

Вместо да служат за инструмент за повишаване на качеството на образованието, НВО и съпътстващите го явления като масово посещаване на школи и частни уроци задълбочават социалните неравенства и спосбстват за все по-широкото разтваряне на ножицата между училищата – един от най-съществените недостатъци на образователната ни система. Неслучайно този проблем от много години неизменно се изтъква от редица експерти и авторитетни изследвания. Сякаш сме забравили, че дълг на държавата и жизненоважен приоритет на цялото общество е да осигури качествено образование за всички деца.

Негативните ефекти от този подход се утежниха още повече с навлизането на задължителното обучение в профилирана или професионална паралелка в гимназиален етап. Тъй нареченият „избор“ не е осъзнат и свободен, а принудителен (няма значение дали ученикът има ясно очертани интереси и желания за развитието си) и ограничен (липсва равен и повсеместен достъп до различни профили и професии). Паралелките с определени профили се броят на пръсти в цялата страна, в редица градове изобщо отсъстват, а там, където ги има, приемът е тясно обвързан не с конкретните интереси на децата, а с резултатите от НВО. Не бива да забравяме също, че независимо от достъпа, според множество изследвания ранното профилиране е крайно непрепоръчително в съвременните условия, а в България – макар привидно заложено за втори гимназиален етап – то се оказва предопределено още от 13 или 14-годишна възраст.

За учениците и родителите е трудно да се ориентират задълбочено и навреме в особеностите и съдържанието на профилираните/професионалните паралелки, което също компрометира избора. В края на VII клас много от кандидат-гимназистите се надяват, че при нужда ще сменят основния си профил, но остават неприятно изненадани, че далеч не е така лесно. Бъдещите гимназисти разчитат, че след Х клас към основните  профилиращи предмети ще добавят още 2 по желание, което би им дало достатъчно широки възможности за развитие. На практика не е така: много училища допускат само един, а изборът на предмети е силно ограничен и по правило  - неизвестен към момента на кандидатстване. Нерядко се оказва, че кандидатстващите не са били предварително запознати и с някои ограничения на професионалното образование,  вкл. при продължаване на образованието у нас или в чужбина.

В резултат на разделянето на прогимназиалните етапи цялата общообразователна подготовка беше сбита в VIII/IX – X клас, което води до липсата на ключови направления в учебната програма на прага на зрелостта. В XI и XII клас материалът е ненужно и необяснимо сложен. Ако младежите продължат в същата специалност, ще го преповтарят, а ако изберат друга – усилията им, включително за полагане на изключително тежък ДЗИ по профилиращ предмет, ще са били до голяма степен излишни, но за сметка на това ще зее двегодишна дупка в изучаването на областта, в която желаят да се развият по-нататък. Налице е и сериозен недостиг на учители, които да преподават въпросните предмети на съответното ниво, така че на много места обучението става проформа. Демотивацията и разочарованието са масово явление, включително при онези, които изучават желан и избран профил. Сигналите от страна на университетски преподаватели за липса на важни знания и умения  у постъпващите студенти потвърждават онова, което показват собствените ни НВО и международните изследвания.

Възникват редица проблеми и при кандидатстването във ВУЗ: заради хорариумите, заради различните видове ДЗИ (при това отново нестандартизирани през годините), заради трудното вземане на балансирани решения върху какъв материал да стъпят изпитите и кои оценки да се вземат предвид при балообразуването.

Масовото обучение в профилирани и професионални паралелки се отразява не само на индивидуалното развитие на младежите, но и на цели области и отрасли във висшето образование и пазара на труда. Освен това е загадка защо точно когато страните с най-развито образование започнаха да приспособяват системите си към предизвикателствата на съвременното общество и да наблягат на преносимите умения, ние решихме да въведем задължително тясно профилиране или професионална подготовка. А живеем във време, когато никой не знае какви професии ще бъдат нужни дори към момента, в който гимназистите завършват. Образованието трябва да отваря колкото може повече врати, не да ограничава развитието. Нямаме право повече да подкрепяме система, която вместо да насърчава желание за учене през целия живот, фокусира вниманието върху тестове и моментно представяне, подхранвайки ненавист към всичко, свързано с училището. Длъжни сме да осигурим на децата си образование, което ще им помага да развиват фундаментални знания, умения и личностни качества, за да водят пълноценен  и щастлив живот и да бъдат активни, отговорни участници и съзидатели на обществото.      

Години наред не беше проведено сериозно проучване и анализ в национален мащаб нито за желанието и готовността на прогимназистите да изберат профил/професия за следвващия етап от обучението си, нито за удовлетворението на завършващите гимназисти от полученото образование, нито за цялостните последствия от този аспект на реформата, предприета със ЗПУО.

Ние не възразяваме нито срещу профилираните и професионалните училища с десетилетни традиции, нито срещу осигуряването на възможности учениците от всички етапи да изучават по-задълбочено предметите и направленията, които ги вълнуват и в които биха желали да се развиват. Устойчиви и разумни варианти за това има много, но при всички положения смятаме, че сегашният модел на принудителен и ограничен  псевдоизбор на профилирана или професионална паралелка, при това осъществен чрез кандидатстване с НВО, е порочен и вреден.  

Ето защо ние, долуподписаните граждани, настояваме за провеждането на задълбочен анализ и дебат относно целесъобразността на НВО, използването им като инструмент за вход в следващ етап на обучение и задължителния избор на профилирана/професионална паралелка след VII клас.  

Смятаме, че посочените по-горе проблеми имат далеч по-сериозни последици за всички участници в образователната система и цялото общество, отколкото изглежда на пръв поглед, и решаването им не търпи отлагане.  

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Ирина Манушева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...