Отворено писмо в защита на живота

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Главния прокурор на Република България

До Министъра на здравеопазването

До Министъра на образованието и науката

До Министъра на правосъдието

До Министъра на труда и социалната политика

До българската общественост и българските медии

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с организираната от 19 до 25 октомври 2015 г. за трета поредна година „Национална седмица в защита на живота“, от името на всички подписали по-долу организации и български граждани, бихме искали чрез това отворено писмо да насочим вашето внимание към проблема с изключително ниското ниво на контрол на достъпа до аборти в България и прекратяването на огромен брой невинни човешки животи в страната. Последиците от това се изразяват във влошено репродуктивно здраве на българските жени, увеличен брой помятания и раждане на недоносени и увредени деца, насърчаване на отношение на безотговорност у гражданите и лекарското съсловие, пълно пренебрегване на правото на живот на определена група човешките същества и съответно ниска раждаемост и сериозна демографската криза в страната, която застрашава самото съществуване на българската нация като такава.

Официално, извършените аборти в България на година са спаднали от над 100 000 преди 1991 г. до под 30 000 през 2014 г., но повечето български граждани са запознати и е „обществена тайна“, че голям брой аборти в България, се извършват напълно нелегално (без да бъдат описвани в документация или приходите от тях осчетоводявани), а също така и че основно държавните и общински клиники и АГ-болници подават информация за броя на този род манипулации към НЦОЗА, но не и частните здравни търговски дружества. Факт е, че до днес нямаме осъдени лица, които да са загубили своята правоспособност или да са получили ефективни присъди за нелегални аборти, наказуеми според Наказателният кодекс:

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който със съгласието на бременна жена умъртви плода ѝ извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Ако виновният няма висше медицинско образование или е умъртвил плода на две или повече жени, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

Определени медицински лица, в нарушение на Хипократовата клетва и Закона, насърчават извършването на аборти и предлагането на методи, които не са възприети в българското законодателство – например, чрез използване на медикаменти за помятане чрез инжектиране или таблетки, без последващ легален медицински контрол.

България е на първо място в Европа по аборти сред непълнолетните граждани и то при положение, че в публичното пространство, Интернет сайтове и форуми се коментара от млади момичета, че са правили аборт без разрешение от родителите си на по-висока от стандартната цена и напълно противозаконно. Съответно, тези манипулации не са били регистрирани от системата ни за здравеопазване и вероятно реалните числа са много по-стряскащи.

Разбира се, не можем да отминем моралните последици за бъдещето на тези жени и последиците за психиката им от извършените аборти, след като дори при напълно легална процедура, на тях им се предлагат за подпис документи, които омаловажават човешкия живот и действието по прекратяването му, без да се предлага реална информация за състоянието на развиващото се човешко същество и без да дават алтернатива на тези, които биха запазили живота на нероденото българско дете, ако имат желание за това, при определени променени обстоятелства (финансова или материална подкрепа, психологическа помощ и т.н.).

Във връзка с всичко описано по-горе и в ползва на българското общество, ние за пореден път молим за:

1. Разработване и прилагане на стратегия за образоване на подрастващите за рисковете свързани с ранната бременност и абортите, заедно с участието на техните родители, чрез представяне на реална научна информация по темата за абортите и болестите предавани по полов път - снимки и видео на реални ембриони и фетуси от видеозон /ехограф, ултразвук/, ясно описване на манипулации и рискове при аборт, начини за ограничаване на необмислени сексуални връзки и други, защитаващи живота и здравето, информационни материали.

2. Предприемане на стъпки за ограничаване на бързите аборти, направени в следствие на преживян стрес, временен емоционален срив или единствено в резултат от насилие и тормоз от роднини или насилници. Това може да се постигне чрез: създаване на подходящи комплекти от информационни и визуални материали /в брошури, листовки и др./, които гинеколозите, извършващи аборти, да бъдат задължени да предоставят на бъдещите майки, няколко дни преди те да вземат окончателно решение за извършване на аборт; задължителен преглед на видеозон, за да може майката да е напълно наясно с извършваната върху нея процедура; а също така и чрез въвеждане на достатъчно време за размисъл на майката /и бащата/ (например 5 дни), през които да им бъде осигурена възможност за консултация с психолог; да бъдат осведомени как биха могли да се грижат за детето си, ако майката не направи аборт; какви са възможностите за даване на детето за осиновяване или даване в приемно семейство, ако майката го роди и т.н.

3. Въвеждане на работеща система за засилен контрол от страна на държавните институции на болнични заведения и клиники, които извършват аборти. Проследяване на всяка бременност или резултати от прекъсване на бременност за възможно най-продължителен период от време. Полагане на целенасочени усилия за пълно прекратяване на практиката на нелегални и/или финансово неотчетени аборти. Налагане на наказания и където е необходимо ефективни присъди на лицата, извършили такива престъпления.

Смятаме, че описаните по-горе предложения са едно добро начало за промяна на демографската картина и за излизане от демографската криза чрез полагане на усилия от страна на институциите чрез реална загриженост към българските бременни жени и майки.

Всички подписали по-долу организации и лица подкрепяме това отворено писмо и заставаме срещу безогледното отнемане на правото на живот на неродените деца и срещу разрушаването на живота и здравето на българските майки заради финансова полза или заради егоистични и евгенични цели.

 

Сдружение "Избор за живот"

Гражданско сдружение "Асоциация Общество и Ценности"

Сдружение "Нов живот" и Центьр за обществена подкрепа "Нов живот" - гр. Варна

Сдружение "Каритас България"

Христова Евангелска Църква "Шалом" - гр. София и гр. Ловеч

Християнска Църква "Месия" - гр. Стара Загора

Християнски център "Прелом" - гр. София

Евангелска Петдесятна Църква "Св. Йоан" - гр. София

ИК "Нов човек"

 

(До края на периода за подписката ще бъдат добавяни и други имена на организации и лица, които са заявили подкрепа.)


Сдружение "Избор за живот"    Свържете се с автора на петицията