Против намаляването на наказанията за насилие над животни

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Министъра на Правосъдието на Република България

До Председателя на Народното Събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

 

Дами и господа, Служители,

 

Обръщаме се към вас като работодател към служител! Да, вие сте точно това - служители на тези, които ви плащат заплатите, бонусите, социалното и здравното осигуряване. Вашите работодатели това сме ние - гражданите на Република България.

 

Ние, вашият работодател, категорично не приемаме и възразяваме срещу текстовете, вписани в проекта за нов Наказателен кодекс, в ГЛАВА ТРИДЕСЕТА: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД; Раздел II - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИ.

 

Ние, вашият работодател, се обръщаме се към вас с искането незабавно да спрете проекта за изменение и допълнение на Наказателния Кодекс и по-конкретно членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II).

 

Ние, вашият работодател, искаме да ви напомним, че за изминалите две и половина години, НЯМА ефективно лишени от свобода лица, проявили особена жестокост към животни.

 

Ние, вашият работодател, сме запознати с порочните практики от страна на полиция, прокуратура и съд да прикриват, игнорират и омаловажават всяка проява на жестокост към животни.

 

Ние, вашият работодател, считаме, че след като обществото ни многократно е скандализирано от прояви на брутална, необоснована агресия и особена жестокост към животни, то всяка промяна на НК логично би следвало да е към ЗАВИШАВАНЕ на наказанията спрямо виновните лица, особено по отношение ефективното лишаване от свобода.

 

Внимателният прочит на предложените промени в кодекса обаче, показва точно обратното:

1. Заглавието „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИ” е изключително неточно. В раздела става дума за престъпления против животните и проявена особена жестокост спрямо тях (по смисъла на отменения през 2011г., при обнародване на промените в действащия НК, чл. 10 от ЗЗЖ.)

2. По неизвестни причини, в чл. 430, организаторите и участниците в боеве с животни, се предлага да получат много по-леко наказание от това, предвидено в чл. 325а на действащия НК, като дори се дава възможност извършителите да не понесат наказателна отговорност, ако случаят се приеме за маловажен.

Това е необосновано и ненужно. В цял свят организирането и участието в боеве с животни се счита за едно от най-тежките престъпления спрямо тях и се наказва изключително строго.

Действащ НК:

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

1. деянието е извършено повторно;

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;

4. боевете се заснемат с цел разпространение.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Проект: Бой с животни

Чл. 430. (1) Който организира или участва в провеждане на бой с животни, или отглежда, подготвя или предоставя животни за бой, се наказва в немаловажен случай с лишаване от свобода до три години или с пробация, с глоба от две хиляди до осем хиляди лева и с порицание.

(2) Когато:

1. на боя присъства дете;

2. боят се заснема с цел разпространение на записа,

наказанието е лишаване от свобода до четири години, глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева и порицание

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, или от лице, което осъществява дейност или упражнява професия, свързана с отглеждане на животни или с полагане на грижи за тях, наказанието е лишаване от свобода до пет години, глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева, лишаване от право по чл. 60, ал. 1 и порицание.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на властта за извършено престъпление по ал. 1 – 3.

3. Намалява се необосновано и наказанието в случай на жестокост към животно, като случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б изобщо не се предвижда да бъдат наказвани. Дори в случаи на особена жестокост, извършени умишлено и демонстративно, се дава възможност извършителят да не получи ефективна присъда. Отново цитираме текстовете за сравнение:

Действащ НК:

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Проект: Жестокост към животно

Чл. 431. (1) Който прояви жестокост към гръбначно животно, като противозаконно му причини смърт, тежко или трайно увреждане, когато:

1. деянието е извършено по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

2. деянието е извършено на публично място;

3. деянието е извършено в присъствието на дете;

4. извършеното се заснема с цел разпространение на записа,

се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с порицание, като съдът може да наложи и глоба.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, или от лице, което осъществява дейност или упражнява професия, свързана с отглеждане на животни или с полагане на грижи за тях, наказанието е лишаване от свобода до три години, глоба, лишаване от право по чл. 60, ал. 1 и порицание.

 

4. Неполагането на достатъчно грижи за животно (посочено в чл. 432 на проекта), само по себе си е жестокост към животното, съгласно чл. 7 на ЗЗЖ. В редица европейски държави за това се носи наказателна отговорност, дори без животното да е увредило човек.

5. В чл. 433 следва да се предвиди възможност животните, жертва на жестокост, да бъдат предоставени на организация за защита на животните.

6. Продължава да съществува и текст, който нееднократно е давал възможност на убийци на животни да се отърват само с глоба. Това е чл. 82 в проекта, който в действащия НК е чл. 78а. Считаме, че при престъпления срещу животни, извършени умишлено и с особена жестокост, този член не следва да се прилага.

 

Ние, вашият работодател, искаме да ви напомним, че България е подписала Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., с който страните-членки се обвързват с проблематиката за закрила на животните като „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” Считаме, че особено жестокото отношение и умишлените престъпления срещу съзнателни същества, които в общия случай са и беззащитни, следва да бъдат наказвани със затвор.

Също така, ние, вашият работодател, смятаме, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.

В заключение, ние, вашите работодатели, искаме да акцентираме върху факта, че редица авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. Налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни, е единствения възможен начин за предотвратяване на нови такива и е инструмент за намаляването на насилието в обществото, във всичките му форми.

 

Оставаме в очакване на адекватно поведение от ваша страна,

Вашият Работодател