Против намаляването на наказанията за насилие над животни

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Министъра на Правосъдието на Република България

До Председателя на Народното Събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

 

Дами и господа, Служители,

 

Обръщаме се към вас като работодател към служител! Да, вие сте точно това - служители на тези, които ви плащат заплатите, бонусите, социалното и здравното осигуряване. Вашите работодатели това сме ние - гражданите на Република България.

 

Ние, вашият работодател, категорично не приемаме и възразяваме срещу текстовете, вписани в проекта за нов Наказателен кодекс, в ГЛАВА ТРИДЕСЕТА: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД; Раздел II - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИ.

 

Ние, вашият работодател, се обръщаме се към вас с искането незабавно да спрете проекта за изменение и допълнение на Наказателния Кодекс и по-конкретно членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II).

 

Ние, вашият работодател, искаме да ви напомним, че за изминалите две и половина години, НЯМА ефективно лишени от свобода лица, проявили особена жестокост към животни.

 

Ние, вашият работодател, сме запознати с порочните практики от страна на полиция, прокуратура и съд да прикриват, игнорират и омаловажават всяка проява на жестокост към животни.

 

Ние, вашият работодател, считаме, че след като обществото ни многократно е скандализирано от прояви на брутална, необоснована агресия и особена жестокост към животни, то всяка промяна на НК логично би следвало да е към ЗАВИШАВАНЕ на наказанията спрямо виновните лица, особено по отношение ефективното лишаване от свобода.

 

Внимателният прочит на предложените промени в кодекса обаче, показва точно обратното:

1. Заглавието „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИ” е изключително неточно. В раздела става дума за престъпления против животните и проявена особена жестокост спрямо тях (по смисъла на отменения през 2011г., при обнародване на промените в действащия НК, чл. 10 от ЗЗЖ.)

2. По неизвестни причини, в чл. 430, организаторите и участниците в боеве с животни, се предлага да получат много по-леко наказание от това, предвидено в чл. 325а на действащия НК, като дори се дава възможност извършителите да не понесат наказателна отговорност, ако случаят се приеме за маловажен.

Това е необосновано и ненужно. В цял свят организирането и участието в боеве с животни се счита за едно от най-тежките престъпления спрямо тях и се наказва изключително строго.

Действащ НК:

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

1. деянието е извършено повторно;

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;

4. боевете се заснемат с цел разпространение.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Проект: Бой с животни

Чл. 430. (1) Който организира или участва в провеждане на бой с животни, или отглежда, подготвя или предоставя животни за бой, се наказва в немаловажен случай с лишаване от свобода до три години или с пробация, с глоба от две хиляди до осем хиляди лева и с порицание.

(2) Когато:

1. на боя присъства дете;

2. боят се заснема с цел разпространение на записа,

наказанието е лишаване от свобода до четири години, глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева и порицание

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, или от лице, което осъществява дейност или упражнява професия, свързана с отглеждане на животни или с полагане на грижи за тях, наказанието е лишаване от свобода до пет години, глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева, лишаване от право по чл. 60, ал. 1 и порицание.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на властта за извършено престъпление по ал. 1 – 3.

3. Намалява се необосновано и наказанието в случай на жестокост към животно, като случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б изобщо не се предвижда да бъдат наказвани. Дори в случаи на особена жестокост, извършени умишлено и демонстративно, се дава възможност извършителят да не получи ефективна присъда. Отново цитираме текстовете за сравнение:

Действащ НК:

Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

Проект: Жестокост към животно

Чл. 431. (1) Който прояви жестокост към гръбначно животно, като противозаконно му причини смърт, тежко или трайно увреждане, когато:

1. деянието е извършено по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

2. деянието е извършено на публично място;

3. деянието е извършено в присъствието на дете;

4. извършеното се заснема с цел разпространение на записа,

се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с порицание, като съдът може да наложи и глоба.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, или от лице, което осъществява дейност или упражнява професия, свързана с отглеждане на животни или с полагане на грижи за тях, наказанието е лишаване от свобода до три години, глоба, лишаване от право по чл. 60, ал. 1 и порицание.

 

4. Неполагането на достатъчно грижи за животно (посочено в чл. 432 на проекта), само по себе си е жестокост към животното, съгласно чл. 7 на ЗЗЖ. В редица европейски държави за това се носи наказателна отговорност, дори без животното да е увредило човек.

5. В чл. 433 следва да се предвиди възможност животните, жертва на жестокост, да бъдат предоставени на организация за защита на животните.

6. Продължава да съществува и текст, който нееднократно е давал възможност на убийци на животни да се отърват само с глоба. Това е чл. 82 в проекта, който в действащия НК е чл. 78а. Считаме, че при престъпления срещу животни, извършени умишлено и с особена жестокост, този член не следва да се прилага.

 

Ние, вашият работодател, искаме да ви напомним, че България е подписала Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., с който страните-членки се обвързват с проблематиката за закрила на животните като „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” Считаме, че особено жестокото отношение и умишлените престъпления срещу съзнателни същества, които в общия случай са и беззащитни, следва да бъдат наказвани със затвор.

Също така, ние, вашият работодател, смятаме, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.

В заключение, ние, вашите работодатели, искаме да акцентираме върху факта, че редица авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. Налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни, е единствения възможен начин за предотвратяване на нови такива и е инструмент за намаляването на насилието в обществото, във всичките му форми.

 

Оставаме в очакване на адекватно поведение от ваша страна,

Вашият Работодател

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Цветелина Каменова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook