Не на премахването на Информатиката и ИТ в средното образование

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящото писмо не е поредния упрек към сегашното, нито към предишните управления на страната ни. Ние, учителите по Информатика и Информационни технологии, искаме да изразим нашето искрено безпокойство и несъгласие с новите учебни програми за средно образование, в които се отхвърля изучаването на учебната дисциплина Информатика, а изучаването на Информационни технологии се свежда до минимум - по един час седмично в 8 и 9 клас и половин час (забележете!!!) седмично в 10 клас.

Недоумяваме защо във време, в което се говори за компютъризация във всички сфери на живота, за компютърно грамотни, умеещи и знаещи хора, които са част от нов тип общество – информационно, отпада точно учебен предмет, свързан с дигиталната грамотност и бъдещата реализация на децата ни.

Повече от 20 години предметът Информатика  се изучава като задължителен според българските образователни програми и е доказал значението си. Усвоените знания и формираните умения са свързани с всички предмети в учебния план – литература и езици, математика, социални и природни науки, технологии, физическа култура и спорт, изкуства и в ежедневието. Логично възникват въпросите:

  1. Кое налага отпадането на предмета Информатика от учебната програма? Никоя друга дисциплина в българското образование не е била така напълно заличена и е нелогично това да се прави с предмет, който гради основата на много специалности във висшето образование. Този предмет е неразривно звено между всички инженерни, природо-математически и други специалности.
  2. Защо се отнема възможността на учениците да открият призванието си точно в периода, в който правят съзнателния си избор? Българската асоциация на софтуерните компании съобщава за голям недостиг  на работна ръка в бранша към момента. През 2015 година на IT индустрията в България ще са нужни над 20 000 компютърни специалисти. Анализ на просветното министерство също посочва, че има недостиг на специалисти по компютърни науки. След като се цитират такива данни, защо вместо да се постави акцент върху изучаването, се премахва дисциплината Информатика и то без каквато и да било аргументация.
  3. Ще има ли един ден хора, които да продължат обучението си в това направление, ако за тях информатиката стане непозната сфера? Информационните технологии се явяват продукт на науката информатика, която дава научната им обосновка и ги създава. Кой ще създава? Само потребители ли ще произвеждаме? Именно това ще се случи, ако бъде отнета възможността на учениците да получат и този минимум знания, който са получавали до момента.
  4. Отпадането на предмета Информатика от задължителната общообразователна подготовка ще да доведе до отнемане правото на учениците за да се явят на Държавен зрелостен изпит по избор с цел да използват оценката от него като входна за ВУЗ в страната или извън нея. Те няма да имат оценка и хорариум часове по тази дисциплина в дипломите си за средно образование. Оказва се, че предметът Информатика се добавя в списъка на матуритетните предмети от новия закон само за определени (малко на брой) училища!

Обезпокоителен е нищожният брой часове по Информационни технологии в средното образование, който е сведен до минимум – по 1 час седмично в 8 и 9 клас, а редуцирането им до половин час седмично в 10 клас ще доведе до почти пълна липса на знания по модули като Бази данни, които са важни за функционалната грамотност на съвременния човек. Информационните технологии са най-динамично развиващата се наука и липсата на обучение в 10, 11 и 12 клас ще доведе до неконкурентноспособност на децата ни на пазара на труда.

На практика учениците, които не учат в профил „Информатика и Информационни технологии“ (т.е. всички СОУ, езикови гимназии и някои направления в професионалното образование), ще завършат средното си образование  компютърно неграмотни.

Неудачно и невъзможно е изучаването на Информатика и Информационни технологии е да бъде под формата на избираема подготовка, защото повечето училища са определили насочеността си и избираемата подготовка е свързана именно с нея. Повече от нормално е предметите да се изучават най-вече в гимназиален етап и то като общообразователна предвид бъдещата реализация на учениците. Тогава е най-подходящата възраст, защото те вече имат достатъчно знания и по други предмети, могат да оценят значението на информационните технологии и приложението им съобразно собствените си бъдещи професионални интереси.

Преди 10 години МОН започна да стимулира масова преквалификация на педагогически специалисти за преподаване на компютърни науки. Това беше част от Стратегията на МОН за въвеждане ИКТ в българските училища в отговор на приетия от Европейската комисия план за действие – “eLearning Action Plan”. Премахването на предмета Информатика и редуцирането на часовете по Информационните технологии в 10 клас ще доведе до драстични съкращения на учители по тези дисциплини и липса на алтернатива за онези, на които предстои да се дипломират.

Обучението по Информатика и Информационни технологии не е професионално обучение, а необходимост за добра реализация в живота за младите хора. Попадайки на пазара на труда след завършване на своето образование, те се сблъскват с две задължителни изисквания от страна на работодателите - владиеене на умения за работа с компютър и владеене на чужд език. Споделяме нашата тревога и загриженост с вярата, че Министерството на образованието и науката ще преосмисли позицията си и ще отреди достойно място на компютърните науки в учебните програми. Минаха 10 години откакто работим по частично обновена учебна програма при неясно учебно съдържание и чакаме да бъде приета новата програма в пълния ѝ вид, синхронизирана с ДОИ по тези предмети във висшето образование. Сегашният обрат обяснява справедливия гняв на общността на учителите по ИИТ.

Нашите искания са:

  1. Учебната дисциплина Информатика да се изучава в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас по 1ч. седмично като общообразователен, т.е. като задължителни часове.
  2. Учебната дисциплина Информационни технологии да се изучава от 8-ми до 12-ти клас по 1 ч. седмично като общообразователен, т.е. като задължителни часове.
  3. Да се даде превес на модулния принцип на обучение, а не на спираловидния, като се прецизират кои модули да се учат и в кой клас.
  4. Да се предвиди участие на учители с достатъчно педагогически опит от всички етапи на училищното образоване в екипа, който ще работи по създаване на  учебното съдържание по Информатика и ИТ.
  5. Да се предвидят часове по ИИТ за моделиране и решаване на реални задачи от живота със средствата на ИТ.

Нека не допуснем страната ни, прочула се с едни от най-гениалните компютърни специалисти, с потеклото на създателя на първия компютър, с международните изяви на нашите гениални деца, да деградира и изостане от високите технологии!

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ИИТ от цялата страна,

подкрепени от ИТ- специалисти от различни сфери

на  ИТ-индустрията и бизнеса в страната и чужбина