Закон за премахване на бездомните кучета от улиците

Отстраняването на безстопанствените кучета е възпрепятствано от ограничителните текстове на действащото към момента законодателство.

Некa променим законодателството и да спрем терора върху малките деца, възрастните хора и всички, които са жертва на бездомните кучета !

Това, което публикувам е отговор на мое запитване до общинско предприятие "ЕКО РАВНОВЕСИЕ" :

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНE,

Във връзка с Ваш сигнал с вх. № 2594/05.12.2011 г. в ОП „Екоравновесие” относно безстопанствени кучета обитаващи територия около църквата  „Свети Георги”, Ви уведомявам следното:

Екипи на предприятието регулярно се изпращат в централната градска част, в т.ч. и „Петте кьошета” за проверка и залавяне на необработени в съответствие с изискванията на нормативните документи безстопанствени кучета. Последната проверка е извършена на 20.12.2011 г., при която в района около църквата  „Свети Георги” е установено наличие на едно обработено куче.

Обработката на безстопанствени кучета на територията на Столична община се извършва съгласно общинска програма за овладяване на популацията. Такава в настоящия момент не съществува, а обработката на горецитираните животни се извършва съгласно Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Информираме Ви, че отстраняването на безстопанствените кучета е възпрепятствано от ограничителните текстове на действащото към момента законодателство.

С уважение,

Д-Р ИЛИЯН КЪРДЖЕВ

ВР. И. Д. ДИРЕКТОР НА ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ”