Изучаване на "Право на информационното общество" в юридическите факултети

Петиция в подкрепа на включване на „Право на информационното общество“ сред задължителните дисциплини, изучавани в юридическите факултети в Република България


С публикуваната за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (виж проекта тук ) се предлагат необходими и дълго чакани изменения на изискванията към обучението на студенти по право. В мотивите към проекта на наредбата е посочено, че целта му е постигането на модерно образование.
Въпреки това, сред посочените дисциплини липсват такива, посветени на правното регулиране на информационното общество. Редица обществени отношения отдавна вече се реализират и във виртуална среда, а съществуват и немалко такива, които нямат еквивалент в традиционната среда и са получили нормативна регламентация. Бързото развитие на информационните технологии неизбежно поставя правото в „догонваща“ позиция.

Създаването на адекватната уредба и правилното й прилагане, са възможни само и единствено при наличие на компетентни юристи. Задължителното изучаване на правна дисциплина, разглеждаща взаимодействието между право и технологии (означавана и като „Право на информационните технологии“, „Дигитално право“, „Цифрово право“ и др.) в рамките на обучението по право е абсолютна необходимост, за да бъде то в съответствие със съвременните нужди на гражданите, бизнеса и държавата.

В момента българските университети не осигуряват достатъчно условия за подготовка на юристи, която съответства на съвременните предизвикателства пред правото. В българските юридически факултети не се изучават дисциплини, разглеждащи тази уредба. Налице са няколко изключения, но и при тях хорариумът е недостатъчен. Резултатът от липсата на подготвени юристи води до:

  • некачествена национална уредба – непълна, съдържаща явни противоречия, несъответстваща на европейски актове или на национални актове от по-висока степен, която не е в състояние да уреди тези отношения, но е и пречка пред фактическото трансформиране на обществените отношения;
  • държавни органи, които не функционират във виртуална среда – липса на електронно управление (електронно правителство, електронно правосъдие, електронно здравеопазване) липса на административен капацитет във всички сфери, регулирани от правото на информационните технологии, липса на достатъчни познания по разглежданите теми в правораздавателните органи;
  • пречки за бизнеса, развиващ се в областта на информационните технологии – липсата на ясна правна рамка и на лица, които биха могли да я създадат, приложат в рамките на нормалните бизнес процеси или в рамките на съдебен спор, налагат редица предприемачи да не избират България за място за извършване на своята дейност;
  • невъзможност за защита на правата на гражданите във виртуална среда – липсват юристи, които да предложат подкрепа, а правораздавателните органи не са в състояние да осигурят такава защита.

Ето защо считаме, че е нужно изучаването на „Право на информационното общество“ като задължителна дисциплина в юридическите факултети, както и да бъде с хорариум, позволяващ систематично и задълбочено преподаване на особеностите на действието на правото във виртуална среда и на правната уредба на информационното общество.

Моля да ни подкрепите, ако разпознавате тази кауза като своя!

Ще представим искането на петицията  в рамките на обществените консултации. 


Маргарита Хубенова; Диана Хаджиева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Маргарита Хубенова; Диана Хаджиева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...