ПРАВО НА ЧИСТА ПИТЕЙНА ВОДА В С. ДОБРОГЛЕД И ВИЛНИТЕ МУ ЗОНИ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

aksakovo@aksakovo.bg  

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА „ВИК-ВАРНА“ ООД

delo@vikvarna.com   

ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

priemna@ombudsman.bg  

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg  

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ВОДНО И ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

dker@dker.bg  

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО mail@mzh.government.bg  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Село Доброглед от община Аксаково е с най-високи стойности на нитрати в питейната вода във Варненска област. При норма – 50 мг/л, средните стойности са между 128 и 216 мг/л., а максималните стойности достигат до 256 мг/л.  (фигура №1.) Село Доброглед се водоснабдява от каптаж “Мандрата”, единствен за селото и прилежащата му вилна зона. През пролетно-летния сезон количеството на водите значително намалява, което налага въвеждане на режим на водоснабдяване. А през есенно-зимния период, излишните количества води от каптажа се подават в “Харамийски водопровод”, захранващ Слънчево, Припек и Игнатиево.

АЛТЕРНАТИВА за подобряване на качеството и количеството на питейната вода е изграждането на Помпена станция с напорен водопровод до водоема на село Доброглед от събирателния водоем на каптажите: ”Панайотова чешма”, “Моста”, “Канарата”, “Горен и Долен сипей”, които са част от Харамийския водопровод. В дългосрочен план ВиК-Варна ООД предвижда присъединяване към Деривация „Китка-Варна и отклонение „Камчийски пясъци” на формиралите се вилни и селищни образувания.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ПЛАНИРАНОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪС СРОК:след 2021 година“ не е реализирано, видно от Годишните доклади за качеството на питейната вода, доставяна от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД във Варненска област през 2019, 2020 и 2021г., налични на интернет страницата на РЗИ-Варна, в Раздел: „Здравна информация“.

От 2019г. до сега не са предприети мерки от „ВиК-Варна“ ООД и община Аксаково като възможни бенефициенти за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ по оперативните програми (ОП). 

В допълнение към горното споделяме наблюденията си относно някои негативни тенденции, а именно:

1. Приоритизиране на по-големите населени места при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП и по ПУДООС за реконструкция и модернизация на водопроводни системи (като например: с. Слънчево и гр. Игнатиево, които не се отличават с влошено качество на питейните води ) и неглижиране на населените места с реални проблеми в качеството и количеството на питейните води като село Доброглед;

2. В документацията за кандидатстване по ОП (например от ПУДООС, сектор „Управление на водите“) се изисква предоставяне на хигиенно заключение от РЗИ, че  „водата, подавана за проектния водопровод е пригодна за питейно-битово водоснабдяване“.  

Това поставя малките населени места с отклонения в качеството на питейната вода в по-неблагоприятна позиция, спрямо останалите, което е предпоставка за дискриминация на населението по отношение на правото му на чиста питейна вода.

През 2019 г. е стартирана преписка по жалба на жители - касаеща проблемите на питейната вода в село Доброглед до РЗИ-Варна, РИОСВ-Варна и Омбудсмана на Република България. За съжаление, активността на институциите е правопропорционална на гражданската инициатива -  определен е срок за проектиране от ВиК-Варна ООД „след 2021г.“ , което не  дава никаква гаранция, че нещата ще се случат в оперативен порядък.

ВиК-Варна ООД, наред с община Аксаково е допустим бенефициент по Мярка 7.2. на „Програмата за развитие на селските райони. (виж чл.6, т.4 от наредба №12 за прилагане на мярка 7.2. по ОПРСР )

НАСТОЯВАМЕ:

1.      Да се предприемат действия от страна на ВиК-Варна ООД и на община Аксаково като допустими кандидати за безвъзмездно финансиране, включително и по МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Индикативната работна програма на Министерство на земеделието за 2022 г. на Програмата за развитие на селските райони.   

По тази мярка ще може да се кандидатства в периода юли – септември 2022г.  Допустима дейност по програмата е "изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 жители в селските райони. (чл.4, т.3. от наредба №12 за прилагане на Мярка 7.2.).

Село Доброглед отговаря на изискванията за малка агломерация и се нуждае спешно от чиста питейна вода, поради засушаване на климата и наличието на нитрати в питейната вода 5 пъти максималната стойност.

2.      От изискуемата документация за кандидатстване по ОП за реконструкция и изграждане на водопроводна система да отпадне предоставяне на хигиенно заключение от РЗИ, че питейната вода съответства на максималните стойности на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн в ДВ бр.30/2001г., изм. в… ДВ бр.6/2018г.

С уважение
,
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
С. ДОБРОГЛЕД

Нова_графика-нитрати.png


Фондация "Център за социално-екологични практики"-гр. Варна    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Фондация "Център за социално-екологични практики"-гр. Варна да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...