ПЕТИЦИЯ ЗА ДОСТОЙНИ СТАРИНИ

Възрастните инвестирахме в България и сега очакваме справедливост по дивиденти на пенсиите!

Младите работещи изплащат ползите от труда на старите работещи и сега пенсионери! Има действащ Кодекс и трябва формулата да се прилага всяка година, за което да се обединим и изискваме! Кодекса е от 2000 година за всички пенсии и с националните протести от 2007 г. беше първото и единствено преизчисляване. Стажа дава процента от заплатата и така определя пенсията. Поне жените знаят кога да хранят бебетата, без да са финансови министри, а за самолети, централи, ваксини и др. има пари ..... Тук си джавкаме и чакаме на готово вместо да внасяме искания и протестираме пред властите .....

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 5 октомври 2010 година(*) „Социално осигуряване — Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Болнично лечение, предоставено в друга държава членка — Предварително разрешение — Условия за прилагане на член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Условия и ред за възстановяване на направените в друга държава членка болнични разходи на осигуреното лице — Задължение на нисшестоящия съд да спазва дадените от висшестоящ съд указания“     По дело C‑173/09 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Административен съд София-град (България) с акт от 28 април 2009 г., постъпил в Съда на 14 май 2009 г., в рамките на производство по дело Георги Иванов Елчинов срещу Национална здравноосигурителна каса, 

 

                                                      НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                      МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                      ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗИ И СИНДИКАТИ    

ПЕТИЦИЯ ПРОДЪЛЖЕНИЕ В НАПОМНЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПЕНСИИТЕ

                                        НИКОЛАЙ СТАТКОВ                                                                Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца    

 

Отново актуална  в момента е темата за изчисляване (преизчисляване) на пенсиите. Обещава се справедливост! Предлаганите промени ще се преизчесляват пенсиите само на работещите?!

Но дори един човек да е ощетен, няма справедливост!  

Уважаеми госпожи и господа,  

Справедливостта и солидарността са основа за обществения ред.

Нечовешко в поведение е отношението към възрастните хора, като изживелици и излишни.           

Въпреки лошите условия на работа не е реално половината от пенсионерите да са инвалиди.

Действащия кодекс (КСО) мълчаливо допуска една дискриминация по размера на пенсиите за колеги по професия на работното място; спрямо други на благоприятно леко работно място. Или това е законодателно безхаберие. Или държавата  е мащеха за „стари” и „излишни” хора?! До кога ще продължава това ?!!!

Искаме да има законодателни промени в кодекса (КСО) в гореизложения смисъл, с които да възстановите справедливостта по достойнство и истината.

Формулата от действащия кодекс (КСО) с индивидуалния коефициент (К) за изчисляване пенсията; донякъде справедливо отчита приноса на всеки.

Наложителна е  промяна на (К) в конкретна справедливост по инфлационните години; на майките в отглеждане на дете и на боледувалите (най-вече професионално) продължително! По закон последната работна заплата се разпростира инфлационно в болничните и майчинските. Недопустимо е слабите да носят политическата отговорност за кризите и на два пъти наказвани, веднъж с инфлацията по здраве на месечна издръжка и втори път с пенсията до живот.

КСО чл. 70 (4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят: Доход, от който се изчислява пенсията Чл. 70а. (2) При определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето: ….(3) Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на отпуск … 2. през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване - доходът, от който е изчислено обезщетението;

Именно поради познатото искаме сочените промени. А те касаят много подобни случаи; направихме справка в НОИ.

Именно в кодекса навсякъде се говори за месечен доход и в този смисъла по разум индивидуалния коефициент може и трябва да бъде определян от средномесечните коефициенти за определения период от време, по справедливост. По съществото и разума на кодекса моето предложение ще даде всеобхватна справедливост. Но веднъж извършеното престъпление спрямо здравето е повторено до края на живота си с пенсията да носим отговорността от некомпетентното държавно управление в разрухата по инфлация и кризи. Каква е тук съразмерността за нас?!

Справедливостта и истината са от значение за националната сигурност!  

Изрично заявяваме да сме запознати с действащото право; от името на масата пенсионери многократно отправяме предложения за законодателни промени; в електронен вид и внасям на ръка.

Справедливостта и солидарността са основа за обществения ред и сигурност.    

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ СМЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЯТА! Като европейски граждани се ползваме от препоръката на Комисията (ЕК) в               РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 годиназа координация на системите за ►C1 социалнасигурност ◄  

Българския данъкоплатец се доверява по реда и сигурността на върховните държавници за управление и контрол, не за грабежи и корупция в геноцид! 

Държим на общата сигурност и правов ред по справедливост! Многократно врачани изпращаме нашите общи ДВА МИЛИОННИ пенсионерски искания до всички отговорни институции:

ПОЗНАВАМЕ ПРАВАТА СИ по КСО, ВЪРХОВЕНСТВОТО на ЗАКОНА И ИСКАМЕ ПРОМЕНИ! поддържаме:Date: вт, 17.12.2019 г. в 13:39 Fwd: ПЕТИЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ. Разфасоване на парче е дискриминация!

НА БУНТ ДА НИ ТРЕТИРАТЕ ВТОРА УПОТРЕБА ХОРА!

1. Преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии законосъобразно по КСО на равен старт за в бъдеще! Или приравняване на пенсиите вътре по всяка професия.

При „едноличния престъпен режим”пенсията се определяше на 70 – 80 % от заплатата, като сега е до 40 % в зависимост от годините трудов стаж. Последващо възстановяване съотношението заплата/пенсия!  Възрастните хора сега сме подложени на геноцид!Само за последните 12 г. старите пенсии изостават средно с 30 % от предписанията по формулата на КСО.

Оставени умишлено в бедност бяхме подложени на грабежи и убийства. Веднъж с отнемане на притежанията и спестяванията, за принуда на продажба и последното останало; после с взломните кражби. В началото на промените (1990 г.) нашите излюпени политици обществено предложиха "хуманен" начин без пенсия; понеже „старите” държали собствеността на страната в ръцете си.

Единственото преизчисляване през 2007 г. беше на основа 398 лева среден доход и от тогава ни се подхвърлят трохи. Новоизлизащите в пенсия са в актуален размер, с което по кодекса е въведена дискриминация за старите и заварени пенсионери! ИНДЕКСИРАНЕТО води до дискриминация! Член 4 Равно третиране Освен ако друго не е предвидено в настоящия регламент, лицата, за които се прилага настоящият регламент получават същите обезщетения и имат същите задължения съгласно законодателството на която и да е държава-членка, както нейните граждани.

Първо данъците отиват за държавните заплати и дълга, хвърчила и корабчета, после за пенсиите и социалните услуги. Така мисли българина добрал се до положение!  цитати: „Окончателно и предколедно: До 3 заплати бонуси за спецсъдии и спецпрокурори, по една за останалите”. Данък сгради и такса смет "скача" от 2020 г. , за колите също; храната, водата и тока, и още и още.

Време е за преизчисляване на пенсиите при тази база – министър на труда и социалната политика  „Средната заплата за страната нараства с 11,8% и достигна 1249 лв.”!

2. Решение за индивидуалният коефициент по КСО да бъде сумарен от месечните такива, който няма да влияе на всички останали пенсии, като се съобразяваме  с изискванията на съществуващите правила за изчисляване заплатата при болест,за равнопоставеност и справедливост!  

Държавни представители предоставят работа на радиоактивна среда при укрита информация, за „икономия” от предпазване и обезщетение. От тук  инфлационни болнични по професионалните болести от последната цяла година, моята пенсия (Н.С.) е ограничена по политическата вина в галопиращата инфлация! „Специалистите” от ЦТЕЛК определят „временно трудоспособен”, когато по норматив се полага „група инвалидност”! Деца се раждат и майките също така страдат! Недопустимо е слабия възрастен сам да носи грешната политика!

3. Наследяване на цялата пенсия по първа линия!

4. Ежегодно преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии! ГЛАВА 5 Пенсии за старост и пенсии на преживели лица Член 50 Общи разпоредби 4. Ново изчисляване се извършва автоматично, когато изискванията на другите законодателства бъдат изпълнени или когатолицето поиска отпускане на отложеното в съответствие спараграф 1 обезщетение за старост, освен ако завършените подругото законодателство периоди вече са били взети предвид посилата на параграфи 2 или 3. Член 52 Отпускане на обезщетения 1. Компетентната институция изчислява размера на дължимото обезщетение: Член 59 Преизчисляване и осъвременяване на обезщетения 1. Ако начинът за определяне на обезщетенията или правилата за изчисляване се променят съгласно законодателството на държава-членка или личното положение на заинтересованото лице претърпи съответна промяна, която съгласно това законодателство  B2004R0883— BG—01.05.2010 — 001.001— 36  би довела до осъвременяване на размера на обезщетението, преизчисляването се извършва в съответствие с член 52. 2. Ако, от друга страна, поради повишаване на издръжката на живота или промени в равнището на доход или по други основания за осъвременяване, обезщетенията в съответните държави-членки се променят с процент или фиксирана сума, този процент или фиксирана сума се прилага пряко към обезщетенията, определени в съответствие с член 52, без необходимост от преизчисляване.

5. Самотен (вдовец; разведен; ерген) пенсионер в справедливост да получава 1, 25 от своята пенсия. На времето имаше ергенски данък!

6. Освобождаване от потребителска такса при посещение на лекар поне веднъж на всеки три или шест месеца и безплатни лечение и лекарства!

7. Освобождаване от всякакви държавни и местни такси при търсене и защита на права пред администрацията и съда!

8. Безплатно пътуване поне веднъж на всеки месец по цялата национална транспортна мрежа!За здраве, профилактика и ефект на икономия от социални услуги. НОИ има готовност за работа при политическа воля за справедливост! Националния омбудсман подкрепи нашите искания, но в противоречията по правото и закона е ограничен в действията си!    

За ЧОВЕК,   НИКОЛАЙ СТАТКОВ


От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...