ПЕТИЦИЯ ЗА ДОСТОЙНИ СТАРИНИ

Възрастните инвестирахме в България и сега очакваме справедливост по дивиденти на пенсиите!

Младите работещи изплащат ползите от труда на старите работещи и сега пенсионери! Има действащ Кодекс и трябва формулата да се прилага всяка година, за което да се обединим и изискваме! Кодекса е от 2000 година за всички пенсии и с националните протести от 2007 г. беше първото и единствено преизчисляване. Стажа дава процента от заплатата и така определя пенсията. Поне жените знаят кога да хранят бебетата, без да са финансови министри, а за самолети, централи, ваксини и др. има пари ..... Тук си джавкаме и чакаме на готово вместо да внасяме искания и протестираме пред властите .....

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 5 октомври 2010 година(*) „Социално осигуряване — Свободно предоставяне на услуги — Здравно осигуряване — Болнично лечение, предоставено в друга държава членка — Предварително разрешение — Условия за прилагане на член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Условия и ред за възстановяване на направените в друга държава членка болнични разходи на осигуреното лице — Задължение на нисшестоящия съд да спазва дадените от висшестоящ съд указания“     По дело C‑173/09 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Административен съд София-град (България) с акт от 28 април 2009 г., постъпил в Съда на 14 май 2009 г., в рамките на производство по дело Георги Иванов Елчинов срещу Национална здравноосигурителна каса, 

 

                                                      НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                      МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                      ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗИ И СИНДИКАТИ    

ПЕТИЦИЯ ПРОДЪЛЖЕНИЕ В НАПОМНЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПЕНСИИТЕ

                                        НИКОЛАЙ СТАТКОВ                                                                Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца    

 

Отново актуална  в момента е темата за изчисляване (преизчисляване) на пенсиите. Обещава се справедливост! Предлаганите промени ще се преизчесляват пенсиите само на работещите?!

Но дори един човек да е ощетен, няма справедливост!  

Уважаеми госпожи и господа,  

Справедливостта и солидарността са основа за обществения ред.

Нечовешко в поведение е отношението към възрастните хора, като изживелици и излишни.           

Въпреки лошите условия на работа не е реално половината от пенсионерите да са инвалиди.

Действащия кодекс (КСО) мълчаливо допуска една дискриминация по размера на пенсиите за колеги по професия на работното място; спрямо други на благоприятно леко работно място. Или това е законодателно безхаберие. Или държавата  е мащеха за „стари” и „излишни” хора?! До кога ще продължава това ?!!!

Искаме да има законодателни промени в кодекса (КСО) в гореизложения смисъл, с които да възстановите справедливостта по достойнство и истината.

Формулата от действащия кодекс (КСО) с индивидуалния коефициент (К) за изчисляване пенсията; донякъде справедливо отчита приноса на всеки.

Наложителна е  промяна на (К) в конкретна справедливост по инфлационните години; на майките в отглеждане на дете и на боледувалите (най-вече професионално) продължително! По закон последната работна заплата се разпростира инфлационно в болничните и майчинските. Недопустимо е слабите да носят политическата отговорност за кризите и на два пъти наказвани, веднъж с инфлацията по здраве на месечна издръжка и втори път с пенсията до живот.

КСО чл. 70 (4) За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят: Доход, от който се изчислява пенсията Чл. 70а. (2) При определяне на средномесечния осигурителен доход не се взема предвид дохода за времето: ….(3) Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на отпуск … 2. през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване - доходът, от който е изчислено обезщетението;

Именно поради познатото искаме сочените промени. А те касаят много подобни случаи; направихме справка в НОИ.

Именно в кодекса навсякъде се говори за месечен доход и в този смисъла по разум индивидуалния коефициент може и трябва да бъде определян от средномесечните коефициенти за определения период от време, по справедливост. По съществото и разума на кодекса моето предложение ще даде всеобхватна справедливост. Но веднъж извършеното престъпление спрямо здравето е повторено до края на живота си с пенсията да носим отговорността от некомпетентното държавно управление в разрухата по инфлация и кризи. Каква е тук съразмерността за нас?!

Справедливостта и истината са от значение за националната сигурност!  

Изрично заявяваме да сме запознати с действащото право; от името на масата пенсионери многократно отправяме предложения за законодателни промени; в електронен вид и внасям на ръка.

Справедливостта и солидарността са основа за обществения ред и сигурност.    

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ СМЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЯТА! Като европейски граждани се ползваме от препоръката на Комисията (ЕК) в               РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 годиназа координация на системите за ►C1 социалнасигурност ◄  

Българския данъкоплатец се доверява по реда и сигурността на върховните държавници за управление и контрол, не за грабежи и корупция в геноцид! 

Държим на общата сигурност и правов ред по справедливост! Многократно врачани изпращаме нашите общи ДВА МИЛИОННИ пенсионерски искания до всички отговорни институции:

ПОЗНАВАМЕ ПРАВАТА СИ по КСО, ВЪРХОВЕНСТВОТО на ЗАКОНА И ИСКАМЕ ПРОМЕНИ! поддържаме:Date: вт, 17.12.2019 г. в 13:39 Fwd: ПЕТИЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ. Разфасоване на парче е дискриминация!

НА БУНТ ДА НИ ТРЕТИРАТЕ ВТОРА УПОТРЕБА ХОРА!

1. Преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии законосъобразно по КСО на равен старт за в бъдеще! Или приравняване на пенсиите вътре по всяка професия.

При „едноличния престъпен режим”пенсията се определяше на 70 – 80 % от заплатата, като сега е до 40 % в зависимост от годините трудов стаж. Последващо възстановяване съотношението заплата/пенсия!  Възрастните хора сега сме подложени на геноцид!Само за последните 12 г. старите пенсии изостават средно с 30 % от предписанията по формулата на КСО.

Оставени умишлено в бедност бяхме подложени на грабежи и убийства. Веднъж с отнемане на притежанията и спестяванията, за принуда на продажба и последното останало; после с взломните кражби. В началото на промените (1990 г.) нашите излюпени политици обществено предложиха "хуманен" начин без пенсия; понеже „старите” държали собствеността на страната в ръцете си.

Единственото преизчисляване през 2007 г. беше на основа 398 лева среден доход и от тогава ни се подхвърлят трохи. Новоизлизащите в пенсия са в актуален размер, с което по кодекса е въведена дискриминация за старите и заварени пенсионери! ИНДЕКСИРАНЕТО води до дискриминация! Член 4 Равно третиране Освен ако друго не е предвидено в настоящия регламент, лицата, за които се прилага настоящият регламент получават същите обезщетения и имат същите задължения съгласно законодателството на която и да е държава-членка, както нейните граждани.

Първо данъците отиват за държавните заплати и дълга, хвърчила и корабчета, после за пенсиите и социалните услуги. Така мисли българина добрал се до положение!  цитати: „Окончателно и предколедно: До 3 заплати бонуси за спецсъдии и спецпрокурори, по една за останалите”. Данък сгради и такса смет "скача" от 2020 г. , за колите също; храната, водата и тока, и още и още.

Време е за преизчисляване на пенсиите при тази база – министър на труда и социалната политика  „Средната заплата за страната нараства с 11,8% и достигна 1249 лв.”!

2. Решение за индивидуалният коефициент по КСО да бъде сумарен от месечните такива, който няма да влияе на всички останали пенсии, като се съобразяваме  с изискванията на съществуващите правила за изчисляване заплатата при болест,за равнопоставеност и справедливост!  

Държавни представители предоставят работа на радиоактивна среда при укрита информация, за „икономия” от предпазване и обезщетение. От тук  инфлационни болнични по професионалните болести от последната цяла година, моята пенсия (Н.С.) е ограничена по политическата вина в галопиращата инфлация! „Специалистите” от ЦТЕЛК определят „временно трудоспособен”, когато по норматив се полага „група инвалидност”! Деца се раждат и майките също така страдат! Недопустимо е слабия възрастен сам да носи грешната политика!

3. Наследяване на цялата пенсия по първа линия!

4. Ежегодно преизчисляване (осъвременяване) на всички пенсии! ГЛАВА 5 Пенсии за старост и пенсии на преживели лица Член 50 Общи разпоредби 4. Ново изчисляване се извършва автоматично, когато изискванията на другите законодателства бъдат изпълнени или когатолицето поиска отпускане на отложеното в съответствие спараграф 1 обезщетение за старост, освен ако завършените подругото законодателство периоди вече са били взети предвид посилата на параграфи 2 или 3. Член 52 Отпускане на обезщетения 1. Компетентната институция изчислява размера на дължимото обезщетение: Член 59 Преизчисляване и осъвременяване на обезщетения 1. Ако начинът за определяне на обезщетенията или правилата за изчисляване се променят съгласно законодателството на държава-членка или личното положение на заинтересованото лице претърпи съответна промяна, която съгласно това законодателство  B2004R0883— BG—01.05.2010 — 001.001— 36  би довела до осъвременяване на размера на обезщетението, преизчисляването се извършва в съответствие с член 52. 2. Ако, от друга страна, поради повишаване на издръжката на живота или промени в равнището на доход или по други основания за осъвременяване, обезщетенията в съответните държави-членки се променят с процент или фиксирана сума, този процент или фиксирана сума се прилага пряко към обезщетенията, определени в съответствие с член 52, без необходимост от преизчисляване.

5. Самотен (вдовец; разведен; ерген) пенсионер в справедливост да получава 1, 25 от своята пенсия. На времето имаше ергенски данък!

6. Освобождаване от потребителска такса при посещение на лекар поне веднъж на всеки три или шест месеца и безплатни лечение и лекарства!

7. Освобождаване от всякакви държавни и местни такси при търсене и защита на права пред администрацията и съда!

8. Безплатно пътуване поне веднъж на всеки месец по цялата национална транспортна мрежа!За здраве, профилактика и ефект на икономия от социални услуги. НОИ има готовност за работа при политическа воля за справедливост! Националния омбудсман подкрепи нашите искания, но в противоречията по правото и закона е ограничен в действията си!    

За ЧОВЕК,   НИКОЛАЙ СТАТКОВ


От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )