За превръщането на общински приют за безстопанствени кучета в с.Каменар, гр.Варна в Кастрационен център

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
Г-Н ИВАН ПОРТНИХ


О Т В О Р Е Н О П И С М О
ОТ ГРАЖДАНИ И ДОБРОВОЛЦИ ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА С.КАМЕНАР

Повече от 10 години Община Варна ( умишлено или не ) не може да се справи с овладяването на популацията на безстопанствените животни. При гласуван годишен бюджет в рамките на приблизително около 500 000лв., ние ежедневно се сблъскваме с новоизхвърлени, нечипирани и некастрирани бездомни. Тук следва въпроса: защо при такъв бюджет и наличен приют нещата не се случват? Пари има, приют има, който би трябвало да изпълнява националната програма „Кастрирай и върни, какво няма?
На първо място няма компетентност. Ние имаме на практика един нефункциониращ приют, затварян многократно, поради установени нередности и нарушения. Видът му е потресаващ: първо хале няма естествена светлина, отводните канали са без решетки, водещи до злополуки с малки кучета. Болните животни се държат на скари, неподходящи за ранени животни, ламаринените покриви са амортизирани, а хале 3 и 4 са непригодни за отглеждане и постоянно обитаване на животни.
Подборът на кадри също е озадачаващ и проблемен. Назначават се хора без нужната квалификация и отношение към животните, а и такива които нямат физическата подготовка да извършват тази дейност ( напр.всички „гледачите“ и „ловци“ са трудоустроени ). И се отварят работни позиции при неработещ приют?!
Няма никаква отчетност, за какво се харчи този немалък бюджет, което нас като данъкоплатци ни касае. Интересен факт е, че приютът е към Дирекция УСКОР без нужната компетенция в тази област, вместо към Дирекция „Екология“, както е редно и е във всички останали общини в България. Въз основа на това имаме следните искания към Вас:
1. Дейността и контрола на Приюта да премине към отдел Екология.
2. Поради големите разходи, необходими за превръщането на действащия Приют в европейски, той да се обособи в Кастрационен център, състоящ се от амбулатория и стационар, за да се изпълнява националната програма „Кастрирай и върни“.
3. Да се преустанови неправомерното източване на средства от бюджета .
4. Да се изгради нов приют, отговарящ на изискванията на наредба 41 на МЗХ, като НПО-тата да имат право на контрол върху дейността на приюта.
5. Подбора на ръководството и персонала на Общинския приют да бъде прозрачно, адекватно и според квалификацията
6. Да се редуцира щатната бройка според капацитета.
7. За по-ефективна работа да се сключи договор с няколко ветеринарни клиники в града, които на ротационен принцип да извършват кастрациите в Кастрациония център.
8. Да се сключи договор с квалифициран етолог, който да оценява степентта на агресивност при получени сигнали за „агресивно поведение“ на кучета.

 


Вярваме, че ще изпълните нашата молба. Очакваме отговор.


Активисти в помощ на животните    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Активисти в помощ на животните да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...