Спиране на изграждане на фотоволтаична централа и завод за производство на зелен водород, в територията на НАТУРА 2000- до село Богьовци и Беледие хан/обл.Констинброд

Защита на природата - Подпишете петицията срещу изграждането на фотоволтаична централа и завод за производство на зелен водород в НАТУРА 2000.

Уважаеми съседи и защитници на природата,

Аз, Александър Тюлтинов, се обръщам към вас с искрен призив да подкрепите нашата петиция СРЕЩУ изграждане на фотоволтаична електрическа централа и завод за производството на зелен водород в поземлени имоти с идентификатори 04813.120.1, 04813.120.4 04813.120.10, 04813.144.4 и 04813.35.279, землище на с. Богъовци, общ. Костинброд"и отдаване на общински парцели с разрешение за строеж на фотоволтаици на Сън Р  Костинброд в имоти 04813.12.53 и 04813.12.71.  Местоположение: община Костинброд, землището на село Богьовци, в непосредствена близост до махала Беледие хан. 

Моята позиция е категорична - ПРОТИВ съм този проект. Природата е нашият най-ценен ресурс и трябва да я запазим за бъдещите поколения. Изграждането на фотоволтаична централа и завод за производство на зелен водород в тази област ще има сериозни отрицателни последици за екосистемата, биоразнообразието и животните, обитаващи тази зона.

  • Завод за „зелен“ водород: За захранването с електроенергия на Завода за зелен водород ще се изполва огромна територия от 650 дка, върху които ще се сложат близо 200 000 бр фотоволтаични панели в две Защитени зони по Натура 2000: Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман” (BG0000322). Защитена зона за опазване на дивите птици „Раяновци” (BG0002001). Това означава 650 дка нарушен ландшафт и деградирала земя, унищожаване на растителността, животните, птиците и насекомите. 
  • Инвеститорът планира построяването на първия в България Завод за „зелен“ водород, като чрез електролиза на вода ще се получава водород и кислород. За производството на зелен водород са необходими промишлени количества вода, каквито не съществуват в района. Инвеститорът предвижда да осигури вода и от дълбоки сондажи, за да обезпечи необходимия дебит за производството на зелен возород от 12л/сек. Единственото подземно водно тяло с добро количество вода е за питейни цели и (според Басейнова дирекция) ще се използва за производството на водород и това може да доведе до риск за водоснабдяването на целия район.

Жителите на Беледие хан, Богьовци и другите населени места не са уведомени нито от община Костинброд, нито от СОФИЯ ХАЙДРЪДЖЪН" ЕАД за инвестиционните им намерения, за които научихме случайно от интернет страницата на РИОСВ София.

Ние имаме задължение да защитаваме нашата природа и да се борим срещу нейното разрушаване. Моля ви да се присъедините към нас, като подпишете тази петиция и помогнете да предотвратим това нежелано строителство.

Благодаря ви за вниманието и подкрепата!
С уважение,

АлександърТюлтиновIMG_22781.jpegIMG_22391.jpegIMG_2276.jpegIMG_22761.jpeg


Александър Тюлтинов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александър Тюлтинов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...