СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПО КАРАВАНИНГ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПО КАРАВАНИНГ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 

До г-н Министър-Председателя на Република България

На вниманието на министъра на туризма  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА,  

     През последните няколко дни, държавната политика на РБългария, предприе действия свързани с регламентирането на процеси, свързващи голяма част от населението в държавата ни с природата и нейните дадености. Инициатива на определени кръгове и политически формации, представи на обществото ни своите намерения да запазят страната ни чиста, чрез крайно дискриминационна и неаргументирана политика, въвеждайки забрана за свободно къмпингуване. Дългогодишните политически битки, по повод опазване девственоста на природата по нашето черноморие, предизвика противопоставянето на две старини. От една страна държавата в лицето на изпълнителната власт, подкрепяна от бизнес средите и от друга обикновените граждани, ползватели и защитници на природните богатства и ресурсите на страната ни.

     В България съществуват огромен брой по численост общества, които съгласно Конституцията в свободното си време, осъществяват по различен начин контакт с природата, като в това число: грижа за нея, активни спортни мероприятия, риболов, отдих, колоездене, алпинизъм, екотуризъм и др. и не на последно място, образователни инициативи с подрастващото поколение, свързани с контакта между природата и човека. Всички хора от различни организации и сдружения, които намират алтернативения начин за живот и терапия, съчетавайки напрегнатия, застрашаващ здравето ни живот в големите градове и населени места, с този на свободно на живеещия сред природата човек, наричаме себе си „КЪМПИНГАРИ“.

     В България думите къмпинг и къмпингар, носят началото си от времето, когато  държавата ни бе една от най-предпочитаните туристически дестинации, в които можеш да помиришеш балкана и морето на където и да се обърнеш. С настъпването на преходите и комерсиализирането на огромна част от природните богатства, къмпингарството бе отнето от сърцата на чуждестранните посетители на нашата мила родина.

        Към днешна дата считаме, че държавата и нейната политика в тази насока е в абсолютна готовност да се превърне в съучастник на едно неадекватно, облечено в некомпетентност, решение с което ще внесе смут и огромно масово недоволство, а именно предложението за промяна на регламента, чрез който гражданитен а България, могат да контактуват, свободно и необезпокоявани от никого с природата, което е и тяхно  конституционно право.

Какво имаме в предвид и в каква насока отправяме нашето прошение към Вас?

       Министерството на туризма оповести в електронен вид на сайта си, промени в закона за туризъм регламентиращи процесите на къмпингуване у нас. Считаме, че въвеждането на новия чл.207а в закона е продиктуван от амбициите на хора, които се стремят да комерсиализират изцяло процеса, като същия да бъде предаден в ръцете на бизнеса. През последните дни в медиите, прозвучаха редица упреци по повод замърсяването на природата от свободно къмпингуващи граждани в страната ни.

       Уважаеми господа, крайно належащо е законодателя ясно да дефинира и категоризира процеса къмпингуване,  вида къмпингуващи у нас. Важно е да се анализира, кой и дали нанася замърсяване на природата върху даден терен. Крайно арогантно е да се поставя под общ знаменател едно от най-грижещото се за природата туристическо общество, а именно хората практикуващи караванинг,  с това на малка и незначима част от нашите съмишленици, а именно спонтанно бивакуващи групи, без предварително да са оборудвани с каквито и да е хигиенни съоръжения и средства. Караванинга в европейски мащаб е силно толериран вид туризъм, точно поради факта, че оборудването на кемпери и каравани, осигурява 100% хигиенни условия при къмпиране, както за ползвателите им, така и за природата. Обществото в България използващо такъв вид превозни средства по неофициални данни наброява около 3500 бр., движещи се на територията на пътната инфраструктура. Да приемем, че 50 % от тях имат огромен опит в странство извън територията на страната и  Ви уверяваме, че ползвателите на този тип превозни средства и обожатели на алтернативния начин на живот, добре познават европейското законодателство в тази насока, както и ответната грижа на други държави членки на Европейския съюз към този род общества.            

          Уважаеми г-н Министър-председател, уважаема г-жо Министър на туризма, текста в чл.207а, чрез който за пръв път, държавата ни прави стъпки към регламентиране на процеса къмпингуване изглежда по следния начин:

За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер  извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба ………лв.“ ·        

      Ние не оспорваме размера на глобите, а непълното и ясно дефиниране, поставянето под общ знаменател всички къмпингуващи у нас.

 Ние настояваме да се анализира, съотносими ли са думите „разполагане и къмпингуване“ и какви правни последици може да има при използването им без това да е ясно дефинирано. ·        

        Не разбираме защо е посочено „разполагане и къмпингуване“ на превозно средство тип „Кемпер“, например не е посочено превозно средство тип „лек автомобил“, като се има в предвид, че и двата типа законодателя е категоризирал , като категория М1, от което следва, че са равноправни по вид и задължения по смисъла на Закона за движение по пътищата и не на последно място, това че и двата типа на практика са възможни причинители на еднородно замърсяване на околната среда, при паркиране и/или къмпиране.       

     Считаме, че е недопустимо и противоконституционно държавата да въведе забрана за ползването на природата повсеместно, без да е предложи алтернатива, съобразно приетите европейски норми отнасящи се до обектите по посочения чл. 128, т. 1, б. „л”. Имайки в предвид режима по лицензиране на подобен вид обекти към момента и факта, че с такъв род обекти разполагат едва 10% от общините в България. На практика Уважаеми господа, се въвеждат мерки без да е осигурен алтернативен начин за недопускане на нарушения от страна на гражданите, както и смятаме за не отчетен риска от създаването на корупционна среда.  

         В тази връзка настояваме министерството на туризма преди да въведе рестрикцията да се съобрази с по-горе предоставената информация и да се ангажира със: ·        

       Изграждане  на поне 20 бр. държавни къмпинги на територията на цялата страна върху общински или държавни терени до една година след въвеждане на промени в закона и до поне 100 до 5 години под едно наименование с отделна бюджетна сметка , която да има прозрачност и да генерира приходите единствено в сферата от която е направен прихода. Същите да бъдат изградени в съответствие с европейските изискания и цените да бъдат съобразени с мин.работна заплата в страната. В никакъв случай мениджмънта да не бъде предоставян в частния сектор, а да се поеме от кметовете на общините, като да се има предвид социалната политика и безработни в общината да бъдат ангажирани с поддръжката им. Набраните средства да служат само и единствено за изграждане на държавната верига къмпинги. За целта в по подробен вид по-долу в текста след официалното становище Ви предоставяме по пикантна информация за нашите виждания и препоръки. ·        

      Ясно дефинира понятието „къмпингуване“ в България, като същото да бъде категоризирано, като примери от европейската практика може да се ползва: видове къмпинги: Импровизирани – където може да спреш и да пренощуваш свободно, Специализирани – на които са изградени специални условия. Да НЕ се счита като къмпингуване паркирал кемпер или каравана които нямат трайно монтирани съоръжения или прикрепени такива към терена върху който е паркирал.       

         Да се дефинира как се тълкува поведението на кемпера, караваната, палатката. Как превозното средство, става дом и бивак.      

       Анализ на текстовете с който законодателя тълкува обектите по чл.128, като предоставя информация що е то къмпинг навлиза в колизия с нововъведенията по чл.207а, като не е отчетено ясно къде, в коя част на текста се визира превозното средство „Кемпер“ и ако то е  автомобил,  съотносим ли е текста при налагане на административни санкции.           

           Цитат: "Къмпинг" е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга може да се разполагат бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) място за настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел), други места за настаняване, хранене и търговия.  

 

В.Илиев

Българското караванинг общество

член на един свободен форум

 

      Уважаеми г-н Министър-председател и уважаема г-жо Министър на туризма, освен исканията Ви предоставяме нашите предложения и подробна информация, която няма да е в телеграфен вид, но смятаме, че ще допринесе за повишаване компетентността на законотвореца в насока „България и нейното КАРАВАНИНГ общество“.  

          В Европа съществуват минимум 80 000 къмпинга, които са систематизирани, подредени и категоризирани от различни къмпинг и караванинг организации и асоциации (FICC,ADAC,ACSI) и т.н. Още по-голям е броя на невключените в каталога къмпинги, които са към други организации. Допълнително са каталозите с над 50 000 кемпер-стопове. В нито един каталог на нито една международна къмпинг-асоциация нашата мила Родина не е представена. България е бяло петно!

              За нас е  почти сигурно, че  Вие не сте виждали чужди туристи с кемпери и каравани в България. Няма нито един български къмпинг, който да отговаря на стандартите да посреща чужди посетители, както български така и колеги европейци. Всъщност има само един, но той не е вписан никъде, защото е несериозно само заради него специалистите от международните къмпинг движения да дойдат и да го категоризират. Този къмпинг г-жо Министър, не се намира в планината, не се намира и на морето. Ежегодно в този къмпинг отсядат 1000-1200 екипажа, които престояват 2-3 дни минимум. Умножете 1200 Х 3дни Х 27 лв на вечер........ По –изгодно от това да имаш хотел, нали ?  Това е единственият европейски къмпинг в България, естествено собственост на английско семейство.

            Г-н Министър председател, политиката на туризма в България е погрешна и много сбъркана. Нашите правителства правят чудеса да докарат руски и английски туристи с чартъри в Слънчев бряг, а никой не прави нищо за много по-богатите и платежоспособни туристи. Един турист с чартър плаща 399 евро за 8 дневна почивка в 4 звезден хотел в Златни пясъци на пълен „инклузив“ с включен полет. Този много нужен нам турист 7 дена виси на бара до басейна на безплатния шезлонг и чадър, консумира евтин алкохол и на 8-мия ден си заминава. Колко получава България от тия 399 евро? Полет ли ще се плати, нощувка ли, закуска, обяд и вечеря ли или алкохола който е на корем? Какво научава тоя човек за България и каква ни е ползата от него? Каква ни е ползата от руския турист от Иркутск или Нижний Тагил дошъл с чартър?  40 % от населението на Русия живее с по-малко от 140 долара на месец. И то само 10 % от тия 40 са със 140 долара, останалите са много по-бедни! На руския пазар  ли ще разчитаме? Увеличението на руския сегмент веднага води до намаляване на останалите групи туристи, това е факт и това го изживяха и в Турция и в Египет и в България.

          Чуждестранния турист с кемпер и каравана не е беден, той е средната класа на Европа. Образован, богат , семеен, с деца, тих, вежлив, интересуващ се. Дал е между 20 000 и 100 000 евро за своя кемпер само заради своето хоби и начин на живот. Влизайки в България, той плаща винетка, зарежда гориво, пазарува в хранителните магазини, храни се по заведенията, плаща за чадър, шезлонг, за къмпинг, за паркинг. Среща се с хора, ходи по музеи и опознава страната. Той става приятел на България. Летните почивки на част от нас с кемпери и каравани в чужбина не е била по-евтина от 700-800 евро на човек или 3000 евро за 4 членно семейство за 8 -10 дена. Два пъти по-малко средства са ми необходими за седмица в 5 звезден хотел в който и да е туристически център в Европа, но ние просто там няма да отидем никога !

          Да направим така, че местата за къмпиране, къмпингите, кемпер-стоповете и паркингите за каравани в България да станат повече, да са известни на чужденците, да ни има в каталозите, да идват туристи тука.  Не може да се почва с глобите от по 1000-5000 лв, без да е решен основният въпрос с местата за къмпиране. Тогава вече ще имате и ВИЕ възможност да осигурите на останалата част от нас възможност за свободно къмпиране, защото ще имате средства за почистване, ако някой изцапа

          Как могат да се увеличат къмпингите в страната? Много лесно. В момента къмпингът според ЗУТ е урбанизирана територия, строителен парцел. За да се категоризира къмпинг първо трябва да се преотреди земеделска или горски фонд земя в урбанизирана територия, да се изготвят ТУП, ПУП Инвестиционни проекти, строителни разрешения, пускане в експлоатация, категоризация(даване на звезди). За да съществува къмпинг, не е нужно терена да е строителен урбанизиран парцел. Къмпинг може да има в гора, на поляна, върху пясък до реката или в частен двор на село в имот отреден за жилищни нужди. Къмпингът е временен обект и точно за 3 дена може да се засее с посеви, да се изоре или да се залеси. Къмпингът е място за къмпиране сред природата, а не урбанизирана територия по ЗУТ. Трябва да се облекчи създаването на къмпинги. Трябва да има къмпинги  и определени места във всяка община, във всеки град, до всеки туристически обект. Платени и безплатни. Когато са безплатни, пак печелим от тях.

        Предлагаме Министерството на туризма да задължи Общините да изготвят туристически карти с най-добрите и търсени туристически места в тяхната община. Да се направят и систематизират места за пикник, къмпинг, място за паркиране на кемпери и каравани, бивак, риболов, туристически маршрут. В удобни места до тези атракции да се определят места за палатки, каравани, кемпери. Ако трябва да се ценообразуват, да се събира някаква поносима такса ,да се подържат.

           Информация може да се качи на туристически информационен сайт за България и туристите ще започнат да идват. Да се насърчат селски стопани до ферми и с техните запустели ниви, лозя, дворове да организират мини-къмпинги, които ще им носят допълнителен доход. Да посрещат гости, да ги хранят, да им пеят, да се сприятеляват. Но не и да предоставите всичко в ръцете на големите мастити, защото и тогава ще сме на „улицата“ по митинги. Не трябва обикновените хора да преотреждат земята си, да вадят строителни разрешения и да плащат такси стотици хиляди левове затова, че са унищожили толкова нужната ни земя от земеделския фонд на страната. Когато си отидат гостите с караваните,н а другия ден тази земя може да се изоре и засее....Защо трябва да е урбанизирана? Всеки един областен град  или град с историческо значение да има градски къмпинг, за да може да бъде посетен. Къде е къмпинга на София, Пловдив, Варна, Ловеч? Копривщица? Как да отидат хората там?

           Град Букурещ има градски къмпинг, до вила Алба-известна местна забележителност, северно от летище Отопени, Любляна има къмпинг курорт! В Загреб и Атина и много, много къмпинги. На територията на България обаче – Ц ! Нито един ! Г-жо Министър, в последните 20 г в Румъния се отвориха 40-50 нови къмпинги в частни селски дворове. Всички те са в каталозите, посрещат гости и са щастливи. Ние бетонирахме всички къмпинги по черноморието и ги разпродадохме във вид на апартаменти на  англичани и руснаци, че е по-доходно. Така с целенасочена политика, постепенно този забравен от ВАС туризъм ще се развие в огромни обеми. Ние имаме какво да покажем на света, само че ни няма в каталога, така хората ще забогатеят, ще поискат нови услуги, нови удобства, нови къмпинги. Няма да има любители на дивото палаткуване до реката или в гората. Тогава ще станем, като европейските страни.  

          Апелираме да постъпете като държавници. Българският народ е изтърпял много трудности,беди и тегло. Не му отнемайте  и Свободата. Това е единственото, което ни задържа тук.  

 

Арх. В.Станимиров

Свободен архитект и урбанист.  

 

 


В.Илиев В.Станимиров    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам В.Илиев В.Станимиров да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...