Да спасим МЕДВЕН

До Директора на РИОСВ Бургас

инж. Антоний Иванов

Копие : До Министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов

Копие : До Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева

Копие : До Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

Копие : До Министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски

Копие : До Председателя на Парламентарната комисия по земеделието и храните г-н Румен Христов

Копие : До Омбудсмана на РБ г-н Константин Пенчев

Копие : До Областния управител на Областна администрация Сливен

г-н Димитър Сяров

Копие : До Кмета на Община Котел г-н Христо Киров

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

           Ние, подписалите настоящото писмо, се запознахме с постъпило уведомление от дружество „БУЛГНАЙС” ООД, седалище в град Ивайловград, с управител Стоян Граматиков, за инвестиционно предложение с предмет „Концесия за добив на скално – облицовъчни материали от находище „Полето” в землището на село Медвен, община Котел” до РИОСВ Бургас. Заявената за експлоатация площ е около 1160 декара!!!

 

            С настоящото писмо изразяваме категоричното си несъгласие със заявеното инвестиционно намерение и молим институциите, които сезираме с него, да го имат предвид, преди да се произнесат :

            С настоящото писмо изразяваме категоричното си несъгласие със заявеното инвестиционно намерение и молим институциите, които сезираме с него, да го имат предвид, преди да се произнесат :

            Цялата площ, заявена за експлоатация, попада в границите на „НАТУРА 2000”, защитена зона Котленска планина. Защитени са местообитанията на дивата флора и фауна, както и опазване на дивите птици – кодове BG 0000117 и BG 0002029. Излишно е да обясняваме на всички Вас какво означава да се разреши добива на каменни плочи на такава огромна площ и какво пагубно въздействие върху околната среда би имал такъв добив, който ще продължи десетки години. Районът на Котленска планина, и по – конкретно районът около село Медвен, е от малкото останали донякъде пощадени от агресивна човешка намеса и затова биологичното разнообразие е изключително богато. Районът е дом на ливаден дърдавец, черен щъркел, бял щъркел, белоока потапница, осояд, орел змияр, малък ястреб, малък креслив орел, скален орел, черна каня, тръстиков блатар, късопръст ястреб, белоопашат мишелов, царски орел, орел рибар, сокол скитник, бухал, козодой, земеродно рибарче, синявица, кълвачи, чучулиги и пр. Състоянието на популациите за 2007г. и за 2012г. е сравнено в Доклад за гнездещите птици, публикуван на официалната електронна страница на Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Според този доклад, популациите на някои от видовете са драстично намалели и дори са изчезнали и са очертани основните причини, една от които би било разкриването и разработването на кариера за добив на градешки камък от ливадите около село Медвен.

            Ние всички се чувстваме длъжни активно да се противопоставим срещу планираното унищожаване на природата около селото и сме напълно наясно, че унищожението ще засегне не само заявените 1160 декара. За достъпа до кариерите ще се изграждат пътища, ще се преминава безразборно и безконтролно през периферните ливади и гори, ще се използват взривове и шумът и непрекъснатото човешко присъствие ще прогони безвъзвратно животните от целия район. Същата ще е съдбата и на растенията – от тревата, цветята и билките до дърветата в малките горички в заявената площ. Половината землище на нашето село ще заприлича на лунен пейзаж, което ние няма да допуснем да се случи.

            Ние искаме РИОСВ Бургас да възложи изготвяне на оценка на въздействие на околната среда, която обаче да не се ограничава до шаблонните изрази, а да се измери и оцени действителната опасност за флората и фауната, вкл. и от орнитоложки органзиации. В тази връзка искаме да насочим вниманието Ви върху землището на съседното село Градец, където от десетки години земеделските земи и горските територии са системно разравяни, осеяни са от незаконни кариери, прокарвани са пътища, в резултат на което животни и растения са почти напълно унищожени.

Смятаме че инвестиционното предложение ще окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната защитена зона.

Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до загуба на площ от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради факта че в прилежащият район на инвестиционното предложение липсва антропогенно въздействие и е съставен основно от запазени  естествени ливади, които не са рзоравани и са отлична среда за развитие на орнитофауната на района.

Добивът на склано-облицовъчни материали ще доведе до трайно нарушаване на съществуващият характерен ландшафт.

            Ако не бъде възложено изготвянето на ОВОС, за нас това би означавало, че Екологичната мрежа НАТУРА 2000 е излишна в България, напълно безсмислена и непредоставяща каквато и да било защитни и контролни механизми!

            Ние, подписалите това писмо, се обединяваме около позицията, че земеделската земя следва да се използва изключително и само за земеделски нужди. Земята е национално богатство – така поне гласи чл. 21 от Конституцията на РБ, и се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Ако държавата не е в състояние да защити земята ни, ние, гражданското общество, сме готови да я защитим !!!

            В последните години в района, макар и трудно, се възражда животновъдството –  традиционно от векове за нашето село. Предоставянето на исканите от г-н Граматиков 1160 декара плодородна земеделска земя ще ощети земеделските стопани, тъй като ще намали земите за паша и добив на сено за животните. Съседните райони ще бъдат запрашени в следствие на дейноста и качеството на сеното и пащата ще спаднат.

            Дори и в недрата на земята ни да има камъни и плочи, дори те да са подземни богатства по смисъла на законите ни, означава ли това, че обезателно следва да се унищожи земята ни, за да бъдат извадени? Ами ако плочи има по цялото землището на селото, ще бъде ли дадено разрешение да бъдат извадении и те? Ами ако се поиска разрешение да се извадят камъните и плочите на СИНИЯ ВИР, дали и това ще бъде разрешено? 

             През последните десет години село Медвен е туристическа дестинация с нарастваща популярност. Селото се посещава целогодишно, построени са много хотели и къщи за гости. Планираните от г-н Граматиков кариери предстои да унищожат земи точно покрай пътя за селото, на не повече от километър от самото село. Ако това унищожение на земите ни бъде позволено, ще последва и унищожаване на туризма.

            За целите на инвестиционото предложение през 2013г е извършено геоложко проучване в площа, като за целта са разкопавани частни и общински имоти без да се иска съгласие на собствениците и общината, което само по себе си е нарушение на зкона и е показателно за начина на работа на Ф „Булгнайс“.

           

            Уважаеми господин Директор, това са само част от причините, поради които ние активно се противопоставяме срещу инвестиционните намерения на г-н Граматиков спрямо земята в село Медвен!

Настояваме тези причини да бъдат съобразени и инвестиционото предложение на Ф  „БУЛГНАЙС” ООД да се отхвърли като неоснователно.

Ако на този етап не отхвърлите инвестиционото предложение на  „БУЛГНАЙС” ООД, нашето искане е да бъде възложено изготвяне на оценка на въздействие на околната среда!

Заявяваме Ви, че ако нашето становище не бъде съобразено, ще изпратим сигнали до Европейската комисия за нарушаване на европейското законодателство във връзка с опазване на околната среда, ще се обърнем към неправителствените организации, занимаващи се с опазване на биоразнообразието, както и към средствата за масова информация, чрез които да дадем максимално широка гласност на подготвяното безумие!!!

 

ГРАЖДАНИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПРОТЕСТНОТО ПИСМО :

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Петя Янева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...