ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА СГРАДА по чл.144 от ЗУТ ( засяга всички вас - българските граждани)

До       Омбудсмана на РБ - г-жа Мая Манолова       

в подкрепа на П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   до Омбудсмана за промяна на чл.144 ал.1, т.3 от ЗУТ (обн.ДВ бр.13/ 2017), като изразите „копие на електронен носител ” и  „цифровите копия на инвестиционните проекти” отпаднат и  остане „три  копия на хартиен носител”.                                              

Цифровият модел на сграда е интелектуална собственост на неговия създател и е гаранция за авторско право. Същият не може да бъде копиран и разпространяван без съгласие на автора  .

ТЕЗА : Изискването по чл.144 от ЗУТ/ бр.13 от 2017 за предоставяне на администрацията  на цифров модел на сграда се конфронтира  със следните закони: ЗКАИИП (чл.5 ал.3),  Закон за авторското право, Конституция на РБ (чл.33) , Закон за защита от дискриминация , както и с Доктрината на КАБ  (приета от  ХІІІ ОС на КАБ-2015)  като:

1.-обслужва цели на определени кръгове за създаване на МОНОПОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО .

2.- противоречи на закона за АВТОРСКОТО ПРАВО .

3.- застрашава СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, техните лични свободи и неприкосновен дом.

4.-създава предпоставки за КОРУПЦИОННИ СХЕМИ И ЧЕРЕН ПАЗАР  в проектирането .

5.- ще доведе до БЕЗРАБОТИЦА  сред квалифицираните архитекти и инженери, демографски проблем и изпразване на мозъци.

6.- създава ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ.

7.- риск „Изкуственият интелект” да превърне в спомен творческите професии архитект и инженер.

8. -противоречи на Доктрината на КАБ -Камара на Архитектите в България  , т.3  която гласи:

ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ чрез:

-равнопоставеност и недопускане на монопол

-защита на авторските права

-лоялна конкуренция

-КАБ  следи и анализира и санкционира корупционните практики и  работата в условията на конфликт на интереси и предлага промени в  нормативната уредба за противодействието им.(т. 5.4.)

-с дейността си КАб издига авторитета на професията и членовете си (т.3.7)

 9.-Възниква въпросът: КАБ ЩЕ СЕ ПОДЧИНИ ЛИ НА ДОКТРИНАТА СИ? 

   КАБ и КИИП ще защитят ли  правата на колегията-архитекти и инженери ?  ИЛИ  .....

_________________________________________________________________________________                                                ПОДРОБНА ОБОСНОВКА :

ОПАСНОСТИ И ВРЕДИ от новата поправка на чл. 144 ал.1 т.3 от ЗУТ/ ДВ.бр.13 /2017г., с която се изискава  предоставяне на цифров модел на сграда:

ТЕЗА: Въпросната поправка  в чл.144 от ЗУТ, приета от НС в периода на безвластие (докато очаквахме нов Президент и Временно правителство), цели превръщането на хиляди квалифицирани кадри, архитекти и инженери , в „интелектуални роби”, а домовете на хората в      „компютърно разсъблечен и виртуално достъпен обект ”, като:

1. обслужва цели на определени кръгове за създаване на МОНОПОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО,  чрез  злоупотреба с авторските права на проектанта ,  „черен пазар в проектирането” , корупционни схеми, вероятно и нещо по-опасно… Този монопол ще се контролира от определени кръгове ,  вероятно чрез „обръч” от планираните „ инженерингови фирми на властта” , които в сътрудничество с техни „пипала” в общинската администрация ( шепа „техни хора” - като изключим болшинството съвестни колеги) ще имат достъп и ще разполагат с огромен обем проектна документация- ЦИФРОВАТА БАНКА с проекти предоставени по чл.144 от ЗУТ (хиляди проекти). Един среден специалист ( даже не архитект) ще пригажда към нов имот, директно или с леки корекции, подходящото за случая  съвпадение измежду хилядите  от ЦИФРОВАТА БАНКА с проекти предоставени по чл.144 от ЗУТ. Един „богоизбран проектант”, може и с купена диплома,  ще „авторизира” с мокрия си печат на продажно-ниска цена. Останалите перфектно квалифицирани 5 000 магистър-архитекти и 20 000 магистър-инженери  ще разберат на практика „що е то монопол и безработица”, за което са учили в учебниците по социализма.

2.противоречи на закона за АВТОРСКОТО ПРАВО. Има реална опасност, предоставената цифрова информация, да се краде от трети лица и чрез командата –, „copy - paste”, след конвертиране , авторският проект да се пригажда към друг имот с подобни характеристики, директно , или  с леки , или по-големи намеси.

Знаем добре,  че всяко копие в цифров вид може да добие вида на оригинала , като се конвертира с подходяща програма. Към момента има много възможности в интернет . 

Конвертиране на PDF в DWG  http://dwg.autodwg.com, ....., http://www.progesoft.com/en/l/pdf-dwg 

Конвертиране на PDF в WORD  http://www.ilovepdf.com/bg/pdf_to_word Конвертиране на   JPEG  в  DWG  http://www.scan2cad.com/dwg/converting/convert-imagehttp://www.rastertovector.biz/jpg-to-dwg.html и много   и много други. Е…Къде са,в случая,  гаранциите за авторското право? Що за подигравка гласува законодателят?

ЗАБЛУДА е обещанието, че ще се изисква PDF формат, който ше е защитен с електронен подпис!  Защото за всяка секретна брава има ключ-шперц, а за всеки цифров формат има и хакер.

Пестите хартия ? ЗАБЛУДА е евтиното твърдение,  че електронния носител ще ни спести хартия за разпечатване на представяните проекти. Да ! Пести се хартия за сметка на кражба на  авторски права и интелектуален  труд.

3.застрашава СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, техните лични свободи и неприкосновен дом като прави изцяло достъпна в цифров вид пълната информация за техните лични жилища, интимни пространства и обществени сгради,  което е предпоставка за улесняване на злонамерени хора и атентатори. .  В комбинация с наличния пръстов отпечатък, чипове и gsm излъчватели (вече командвани с пръстов отпечатък - напр.таблет, телефон  ) този виртуално разсъблечен дом ще противоречи на всички морални норми за лична неприкосновеност и свободи. Например, чрез разработване на приставка към програмата “Google Еarth” и „хакване „ на централната „Цифрова банка с проекти, предоставени по чл.144 от ЗУТ”, която ще се прикачи към “Google Еarth” (или др.програма) , няма да има пречки за злонамерени групи да се разхождат виртуално във всяко жилище или обществена сграда и да подготвят кражба, атентат или друго масово злодеяние, както и да следят местоположението на техните обитатели чрез излъчването например на личния gsm или други  „чипиращи устройства на бъдещето”. 

( медии излагат информация, че  по света вече се чипират новородени бебета , като чиповете излъчват подобно на gsm. Какъв ще е проблема тези поколения на бъдещето да бъдат контролирани в личните си жилища и обществени сгради , да отбележим,  с нашето съдействие по чл. 144 от ЗУТ).   

4. КОРУПЦИОННИ СХЕМИ И ЧЕРЕН ПАЗАР  в проектирането. Съществува реална опасност определени кръгове (включително администрацията и фирмите за надзор в проектирането), да пре-продават на гражданите готови цифрови модели на сградите предоставени по чл. 144 ал.1 .т.3, на по-ниски цени от пазарните и в нарушение на авторското право, т.е създаване на „черен пазар” в проектирането, съответно на по-ниски цени , с крадени авторски проекти (от наличната Цифрова Банка с готови проекти по чл.144) 

5.горното ще доведе до БЕЗРАБОТИЦА  сред квалифицираните архитекти и инженери, демографски проблем и изпразване на мозъци от България в чужбина. Ще откаже от проектирането ценни кадри, които ще бъдат принудени да търсят работа в чужбина, може би ще мият и чинии някъде по принуда  т.е. изпразване на сиво вещество от България.

6. създава ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ .Новата разпоредба на чл.144 от ЗУТ  поставя колегите, които предпочитат да чертаят на ръка , както и по-старото поколение или колеги с група инвалидност, в условия на  професионална дискриминация, като  създава неблагоприятно положение, произтичащо от предвидената  разпоредба по чл.144 ал.1 т.3. Колегите,  които са по-сръчни в чертане на ръка или пък по здравословни проблеми избягват контакт с компютъра, поради облъчване, предават проектите си ръчно изчертани. В новите условия,  когато бъдат задължени да представят (копие на ) цифров модел, те няма  да могат да упражняват професията.

7. Съществува реален риск „Изкуственият интелект” да превърне в спомен творческата професия архитект. Има опасност в бъдеще професията архитект и инженер да изчезне и поколенията да живеят в сгради „без душа”,  продукт на изкуствения интелект,  така както днес слушаме унифицирана компютърна музика „без душа”. Днес съжаляваме,  че не се раждат музикални гении като Бах, Моцарт и Бетховен, защото машините отнемат творческото призвание на композитора ,  а  утре,  по същите причини, само ще си спомняме за гениални архитекти от минали епохи.

Трябва добре да се замислим доколко да образоваме машината и доколко да я нахраним с информация ,  за да не измести тя твореца архитект . Машината е програмирана, но няма чувства. В машинна архитектура има вероятност да се раждат и живеят „човеци без чувства”. Да се замислим добре,  че една индивидуална къща се създава с човешка фантазия и ред проучвания, включително психологически, което машината не може да направи и да не й предоставяме такива правомощия .  Да не допуснем „бунтът на машините” да смачка  неизчерпаемия интелектуален капацитет на човешкия мозък само с две команди - „copy” , „paste”  ?

8.възниква въпросът: Разумно ли е да се допуска такъв абсолютен контрол над хората?

Пръстови отпечатъци, чипове, GPS-и, GSM-излъчватели –контрольори и най-после виртуален цифров контрол над личните жилища чрез подадената цифрова информация по чл. 144 от ЗУТ. Накъде отиваме? 

Или искаме човечеството да бъде превърнато в контролиран аквариум с беззащитни рибки, които ще зависят от Някой,  който ще подава с помпа въздух в аквариума? А ако този Някой се окаже  „човек без чувства”( роден в „машинна архитектура”) и реши да изключи помпата? Даже и службите за сигурност, в бъдещ момент, ще се окажат безсилни  пред  „бунтът на машините”.  

9.Да се съгласим с този закон значи да убием твореца-архитект, да посегнем на авторското право , да навредим  на професията и на бъдещите поколения, да отнемем личните свободи на хората, като  осигурим пълен виртуален контрол над техните жилища и интимни зони, с нежелани последствия.    

10.  Възниква въпросът: КАБ ЩЕ СЕ ПОДЧИНИ ЛИ НА ДОКТРИНАТА СИ? 

                                       КАБ ще защити ли  правата на колегията? ИЛИ  .....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ на П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   до Омбудсмана за промяна на чл.144 ал.1, т.3 от ЗУТ (обн.ДВ бр.13/ 2017), като изразите „копие на електронен носител ” и  „цифровите копия на инвестиционните проекти” отпаднат и  остане „три  копия на хартиен носител”.

ЧЕТЕТЕ ТУК: https://stefkavassileva.wordpress.com/2017/03/19/%d0%bf-%d1%80-%d0%b5-%d0%b4-%d0%bb-%d0%be-%d0%b6-%d0%b5-%d0%bd-%d0%b8-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%bb-144-%d0%b0%d0%bb-1-%d1%82-3-%d0%be/

за информация ,  ето текста на ДОКТРИНАТА НА КАБ: http://kab.bg/upload/files/DOKTRINA_%D0%A5III_OS_final.pdf 

 

 КОЙ ПРЕДЛОЖИ ПОПРАВКАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ ПО ЧЛ.144 ОТ ЗУТ

Според "Право на отговор " на арх.Е.Жечев-член на УС на КАБ, Вх.№ ВК 27/ 10.02.2017 до членовете на КАБ, цитирайки писмо на арх.Банов , Преложението в НС за ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ ПО ЧЛ.144 ОТ ЗУТ е направено ЕДНОЛИЧНО И НЕПРАВОУМОЩЕНО от председателя на УС на КАБ-арх.Б.Игнатов, без Решение на УС на КАБ и без правомощия за това (вж.стр.2-горе) . Приложено -въпросния документ:        

                                                       

str.2_–_izrez_2.jpg

 

 

 

ilovepdf_com2.jpgstr.2_1.jpgilovepdf_com-2.jpgilovepdf_com-3.jpgilovepdf_com-4.jpg


арх.Стефка Керелова-Василева, Подкрепено от колеги , вж. списъка под пълния текст на Предложението    Свържете се с автора на петицията
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )