Закон за брокерите на недвижими имоти, съставен от НСНИ

Искане на информация за съдържанието на проекта на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, съставен от група членове на НСНИ.


Уважаеми Господин Велков,


на две пресконференции, през месец март и през месец ноември 2012 г., от „Национално сдружение недвижими имоти” (НСНИ) беше обявено, че по собствена инициатива от сдружението са съставили проект на Закон за регулиране дейността на брокерите на недвижими имоти.

На 12.11.2012 г. на нарочна пресконференция от Управителния съвет на НСНИ заявиха, че проекто-законът „пътувал към Парламента”, както и че „имало вносител, чието име на този етап нямало да се оповестява”. Основната цел на Закона била „Защита на потребителите и на професионалистите в бранша чрез ограничаване на имотните измами и публичност на субектите, опериращи на пазара на имоти”.

Според сайта на сдружението „Национално сдружение недвижими имоти е представителнaта браншова организация на брокерите на недвижими имоти в България".

Обаче броят на членуващите в НСНИ фирми е едва 232, сред които освен агенции за недвижими имоти участват още строителни фирми, фирма за производство и монтаж на локално отопление и други подобни, които не се занимават с посредничество при сделки с недвижими имоти или посредничат инцидентно.

От друга страна, броят на агенциите за недвижими имоти, опериращи на пазара в Република България е значително по-голям и възлиза на повече от 2000 агенции.

Само в най-популярния портал за недвижими имоти www.imot.bg (рубрика „Агенции”) са  регистрирани 2188 агенции. По-голямата част от агенциите не членуват в НСНИ. Други агенции са членували, но впоследствие са напуснали сдружението.   НСНИ е регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ  като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение в частна полза. Като всяко подобно обединение и това защитава интересите на своите членове - 232 фирми.

Гореизложеното провокира у нас притеснения доколко въпросният проекто-закон и по–конкретно правомощията на предвижданата за създаване с него Камара е в съответствие/противоречие с клаузите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)?

Доколко с проекто-законът на НСНИ се цели твърдяната „защита на потребителите” и „защита на професионалистите в бранша недвижими имоти” и по какъв начин/ чрез какви конкретни текстове и действия/бездействия ще се постигне тази защита на потребители и на професионалисти или приоритет е създаването на Камара от група физически лица, чрез която да се контролира дейността в бранша и да се извличат дивиденти от това под формата на такси и глоби?

Въпреки многократните ни искания, настоявания, молби да ни бъде предоставен за запознаване проекта за закон, достъп до същия не ни беше даден. Ето защо и с оглед на гореизложеното настояваме:

1. Да публикувате изготвения от НСНИ проект за закон за дейността на брокерите на недвижими имоти на интернет страницата на сдружението за обсъждане и коментар преди внасянето му в Народното събрание, както и

2. Да отговорите на  долупоставените  ВЪПРОСИ по проекта за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, съставен от група лица, членове на НСНИ.


1. По какъв начин се регламентира въпроса с комисионните възнаграждения и тяхната дължимост – от едната или от двете страни по сделката? Предвиждат ли се някакви прагове за комисионните и какви?

2. Какви способите се предвиждат за елиминиране на т.нар. „домашни, креватни” брокери?

3. Каква защита се предвижда на агенциите за недвижими имоти от нелоялни служители – брокери, в случаите на отделяне и създаване на собствени агенции от такива бивши служители, при което последните използват информация, оферти, данни за клиенти и за имоти, станали им известни при и/или по повод на работата им, която напускат?

4. Относно задължителната застраховка "Професионална отговорност на брокерите":

4.1. Какви са размерите на изискуемите застрахователни покрития?

4.2. Какви застрахователни рискове трябва да покрива  тази застраховка?

4.3. Кои лица имат задължение за застраховане - брокера, агенцията като юридическо лице или и двете лица?

5. Относно Камарата на брокерите:

5.1. Какво налага необходимостта от създаването й след като в БДС EN 15733:2010 такова понятие липсва, както липсват и подобни практики в Европейските държави?

5.2. Какъв лимит е определен за броя на учредителите?

5.3. Кои лица и при какви условия могат да бъдат учредители?

5.4. Какви органи и с какви правомощия се предвиждат да функционират към Камарата?

5.5. Колко и какви щатове/работни места и трудови или други възнаграждения в какви размери се предвиждат за тях?

5.6. Какви такси ще се събират от  Камарата:

-  за издаване на свидетелства за професионална квалификация;

-  за вписване в Регистър на брокерите;

-  за ежегодно задължително повишаване на квалификация;

-  за членски внос;

-  други такси.


6. Относно професионалната квалификация на брокерите:

- Ще се признават ли професионални обучения, свидетелства и сертификати издадени от други лицензирани Центрове за професионално обучение, извън действащия към Камарата на брокерите или ще се изисква потвърждаването им?

- Във втория случай – при какви условия ще бъдат потвърждавани/признавани?

7. Ще се допуска ли членство в Камарата на брокерите и вписване в Регистъра и на трети лица, които се занимават с посредничество инцидентно, като например строителни фирми – членове на Камарата на строителите; независими оценители, членове на Камарата на независимите оценители и други?

8. Не считате ли, че описаните правомощия на Камарата влизат в противоречие с конституционната забрана, предвидена в чл.119 от Конституцията на Република България?

9. Камарата на брокерите и нейните органи се състоят от представители на агенции за недвижими имоти, които са в конкурентни отношения с останалите агенции в бранша. Излиза, че група физически лица от определени агенции ще разрешават упражняване на дейност, ще предоставят професионално обучение, ще признават квалификации, ще упражняват функции по контрол и налагане на санкции  на други свои конкуренти, от други агенции. Не считате ли, че  в тази си част (относно Камарата) текстовете на проекто-закона влизат в противоречие  с Общата забрана за нелоялна конкуренция, формулирана в чл. 29 от Закона за защита на конкурецията, гласящ: „Забранява се всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите”.

10. Фирмите-членове на НСНИ ще се ползват ли с някакви предимства и какви при действието на Закона, в случай че същият влезе в сила, в сравнение с агенциите за недвижими имоти – нечленуващи в НСНИ ?

 

Моля, ако сте съгласни с отправянето на горепосочените въпроси да подпишете петицията,

като посочите Вашата фирма и град, в който сте базирани.


МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ИМЕТО НА ВАШАТА ФИРМА В ЕДНО ОТ ПОЛЕТАТА ЗА ИМЕНА !!!

 

Повече информация тук: https://www.facebook.com/groups/148713648528140/

и тук: http://forum.tonyko.bg/index.php


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията