За правото на работа, на инженерите-геодезисти

Уважаеми граждани и инженери-геодезисти,

 

1. Инициираме тази петиция с цел спиране на приемането на чл.17 от ЗИД на ЗКИР, който отнема правото на инженера-геодезист да работи кадастрални дейности като физическо лице:

 

„Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастър е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за когото са налице следните условия:
1. има за предмет на дейност извършване на дейности по кадастъра;
2. на всеки 7 лица от постоянния специализиран състав има
най-малко по едно лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по геодезия или „магистър” по кадастър, и:
а) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра след дипломирането си;
б) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
в) членува в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Физическо лице може да участва в качеството си на лице по
ал. 1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец за придобиване на правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.
(3) Специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи се считат за правоспособни при изпълнение на дейности по кадастър за имоти, предоставени им за управление.”

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14094/

Искаме чл.17 да бъде възстановен и инженерите (физически лица) да имат възможност да получават лиценз и да изпълняват дейности по кадастър. При дебатите на ЗИД на ЗКИР не беше даден един разумен аргумент в защита на изземването на лиценза на физическите лица и предоставяне услугите на кадастъра само на юридически лица. Няма логика инженерите-геодезисти да бъдат лишавани от правото да извършват дейност, която досега са извършвали, без да се създават никакви сериозни нарушения. Аргумент на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е “С оглед осигуряване на по-голяма сигурност, дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.”, не се даде дори един пример за това как в момента имаме по-лоша сигурност при извършване на дейности по кадастър. Не се посочи статистика за подадени жалби към инженери-геодезисти като физически лица и към фирми с лицензи. Няма никаква фактическа аргументация за тази промяна.

Смятаме промяната на чл.17 за абсолютно лобистка в полза на големите геодезически фирми. Монополизирането на сектора не ще доведе до по-добра сигурност, а точно обратното. Монополите създават предпоставки за нарушаване на правата, както на инженера-геодезист (физическо лице), така и на гражданите ползватели на услугите на кадастъра. Тази промяна касае 1900 инженери-геодезисти и стотици хиляди граждани, ползващи услугите на кадастъра (към момента фирмите с лиценз за кадастър са 540, а лицензираните за кадастър физически лица са 1901). 

2. Инициираме тази петиция и заради опитът да се прокарат лобистки поправки в ЗКИР между двете четения на закона, с огромна тежест на гилдията, а именно:

 

Предложение от н.пр. Веселин Давидов и Стефан Господинов:

Създава се нов  § 1а:

§ 1а. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. (1) Дейностите по създаването и поддържането на кадастрална карта и на кадастрални регистри и предоставянето на съдържащата се в тях информация на потребителите на кадастрални услуги могат да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройство, подпомаган от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии по ал. 1 и други действия, свързани с предоставянето и изпълнението на концесиите, определени със Закона за концесиите.

(3) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия по ал. 1 се посочват и условията, и редът, при които концесионерът събира такси по чл. 8, ал. 2 и правото на концесионера да получава част от тези такси в своя полза.”

 

Това предложение е направено без съгласуване с геодезическата гилдия – възникват много въпроси, на които не е отговорено: Защо ще се дават концесиите, как ще се дават концесиите, създадените кадастрални карти ще се дават ли на концесии, каква ще е функцията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, информацията къде ще се съхранява, как тази промяна ще сработи с други членове на закона, които не се променят с това предложение, какво се случва с основната идея за връзката между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписвания, както и следващото развитие на електронното правителство и обвързването с тази информация?

 

Тази рязка промяна в политиката към геодезията има нужда от сериозен дебат и анализ. Да се приеме подобен текст без дебат, обсъждане и сериозни аргументи е не само лобистко, но и изключително опасно и неадекватно решение. Надяваме се сред депутатите да се намерят и хора с разум, които да видят огромната черна дупка, която отваря тази поправка.

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Георги Гочев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook