За правото на работа, на инженерите-геодезисти

Уважаеми граждани и инженери-геодезисти,

 

1. Инициираме тази петиция с цел спиране на приемането на чл.17 от ЗИД на ЗКИР, който отнема правото на инженера-геодезист да работи кадастрални дейности като физическо лице:

 

„Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастър е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за когото са налице следните условия:
1. има за предмет на дейност извършване на дейности по кадастъра;
2. на всеки 7 лица от постоянния специализиран състав има
най-малко по едно лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по геодезия или „магистър” по кадастър, и:
а) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра след дипломирането си;
б) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
в) членува в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Физическо лице може да участва в качеството си на лице по
ал. 1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец за придобиване на правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.
(3) Специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи се считат за правоспособни при изпълнение на дейности по кадастър за имоти, предоставени им за управление.”

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14094/

Искаме чл.17 да бъде възстановен и инженерите (физически лица) да имат възможност да получават лиценз и да изпълняват дейности по кадастър. При дебатите на ЗИД на ЗКИР не беше даден един разумен аргумент в защита на изземването на лиценза на физическите лица и предоставяне услугите на кадастъра само на юридически лица. Няма логика инженерите-геодезисти да бъдат лишавани от правото да извършват дейност, която досега са извършвали, без да се създават никакви сериозни нарушения. Аргумент на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е “С оглед осигуряване на по-голяма сигурност, дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.”, не се даде дори един пример за това как в момента имаме по-лоша сигурност при извършване на дейности по кадастър. Не се посочи статистика за подадени жалби към инженери-геодезисти като физически лица и към фирми с лицензи. Няма никаква фактическа аргументация за тази промяна.

Смятаме промяната на чл.17 за абсолютно лобистка в полза на големите геодезически фирми. Монополизирането на сектора не ще доведе до по-добра сигурност, а точно обратното. Монополите създават предпоставки за нарушаване на правата, както на инженера-геодезист (физическо лице), така и на гражданите ползватели на услугите на кадастъра. Тази промяна касае 1900 инженери-геодезисти и стотици хиляди граждани, ползващи услугите на кадастъра (към момента фирмите с лиценз за кадастър са 540, а лицензираните за кадастър физически лица са 1901). 

2. Инициираме тази петиция и заради опитът да се прокарат лобистки поправки в ЗКИР между двете четения на закона, с огромна тежест на гилдията, а именно:

 

Предложение от н.пр. Веселин Давидов и Стефан Господинов:

Създава се нов  § 1а:

§ 1а. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. (1) Дейностите по създаването и поддържането на кадастрална карта и на кадастрални регистри и предоставянето на съдържащата се в тях информация на потребителите на кадастрални услуги могат да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройство, подпомаган от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии по ал. 1 и други действия, свързани с предоставянето и изпълнението на концесиите, определени със Закона за концесиите.

(3) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия по ал. 1 се посочват и условията, и редът, при които концесионерът събира такси по чл. 8, ал. 2 и правото на концесионера да получава част от тези такси в своя полза.”

 

Това предложение е направено без съгласуване с геодезическата гилдия – възникват много въпроси, на които не е отговорено: Защо ще се дават концесиите, как ще се дават концесиите, създадените кадастрални карти ще се дават ли на концесии, каква ще е функцията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, информацията къде ще се съхранява, как тази промяна ще сработи с други членове на закона, които не се променят с това предложение, какво се случва с основната идея за връзката между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписвания, както и следващото развитие на електронното правителство и обвързването с тази информация?

 

Тази рязка промяна в политиката към геодезията има нужда от сериозен дебат и анализ. Да се приеме подобен текст без дебат, обсъждане и сериозни аргументи е не само лобистко, но и изключително опасно и неадекватно решение. Надяваме се сред депутатите да се намерят и хора с разум, които да видят огромната черна дупка, която отваря тази поправка.