За завършване на физкултурния салон към VII СУ "Найден Геров" - Варна до 15.09.2023г.

ДО

Председателя на Народното събрание

Министър-председателя на Република България

Президента на Република България

Омбудсмана на Република България

Министъра на младежта и спорта

Министъра на образованието и науката

Министъра на здравеопазването

Областния управител на област с административен център Варна

Кмета на Община Варна

Председателя на Общински съвет – Варна

Началника на Регионалното управление на образованието в гр. Варна

КОПИЕ ДО

Председателите на парламентарни групи в Народното събрание

Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта

Комисията по образование и наука

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Комисията по здравеопазване

Комисия по бюджет и финанси

Комисия по правни въпроси

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Ние, екипът на VII Средно училище „Найден Геров”, гр.Варна - родители, учители, ученици, ръководство, Училищно настоятелство и Обществен съвет, съпричастни приятели и граждани, се обръщаме към вас с настояване за предприемане на срочни действия по завършване на изградения, но недовършен физкултурен салон в двора на VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна.

    Недопустимо, вредно и несправедливо е децата да нямат свой спортен салон, където да провеждат по нормален, здравословен и нормативно определен начин, часовете си по физическо възпитание и спорт, а училищните отбори да нямат къде да тренират и развиват извънкласната си подготовка за турнири и състезания!

IMG-04d4bd7cd0a8eb9e7c146e0d072f0220-V.jpg

     За сметка на това имаме авансово платени близо 1.2 млн. лева. по обществена поръчка за започнат, но недовършен спортен салон, който заема част от училищния двор и е изложен на разруха и набези от външни лица. В същото време учениците са принудени да спортуват като се съобразяват с малкото останало налично пространство в двора на училището, а когато климатичните условия не позволяват това, да играят в коридорите или в пригодени училищни стаи. Липсата на съблекални също е повече от смущаваща.

    След множество медийни репортажи, задавани въпроси, подаване на сигнали до различни органи, институции и министерства, от страна на родители, граждани и ръководство на училището, заявяваме, че нашето търпение вече е изчерпано и настояваме за извършване на спешни проверки, поемане на отговорност и предприемане на необходимите действия по завършване на физкултурния салон в двора на VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна.

BeautyPlus_20230602194645040_save.jpg

   BeautyPlus_20230602194157586_save.jpg

BeautyPlus_20230602194713395_save.jpg

Подчертаваме, че изграждането  на салона е на финалната права, но колкото повече стои недоизграден, неизползваем и неохраняем, толкова повече средства ще са необходими за неговото довършване. 

Защо се бави изграждането на спортен салон във варненското СУ "Найден Геров”?

Строител: Физкултурният салон на СОУ ”Найден Геров”-Варна ще е готов до месец

 

  Излагаме в краткост пред всички заинтересовани фактите, които са ни известни по казуса:

    С Постановление на Министерски съвет № 32 от 28 февруари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. са  одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. в размер до 25 000 000 лв. за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища съгласно списък, утвърден от министъра на образованието и науката.

Постановление № 32 от 28 февруари 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

   С Решение № РД- 16-190 от 11.12.2020 г.на Министерството на младежта и спорта е определен за изпълнител на обществената поръчка за „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна“ “ПИ ЕМ ПИ ВАРНА“ ДЗЗД с управител Иван Даскалов .

     С Договор №23-00-112 от 21.12.2020г. Министерство на младежта и спорта ВЪЗЛАГА на “ПИ ЕМ ПИ ВАРНА“ ДЗЗД като ИЗПЪЛНИТЕЛ да извърши „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна в срок от 86 работни дни, считано от откриване на строителната площадка, но не повече от 12 месеца. Впоследствие е удължен на 100 дни, но и те отдавна изминаха.

„Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров”, гр. Варна”

 

     Символичната първа копка бе направена през месец март 2021г. А заложените и изплатени в аванс средства към изпълнителя, са в размер на близо 1.2 млн. лева.

Започва строителство на физкултурен салон в СУ „Найден Геров“

Красен Кралев даде старт на строителството на физкултурен салон в VII СУ „Найден Геров" – Варна

 

     Срокът на контракта е изтекъл още на 21.12.2021 година и въпреки, че „ Предвидените дейности по договора не са изпълнени“ „с достигане на крайния срок договорът се счита за прекратен.“

     Договорът не е обезпечен с банкова гаранция. Вместо това е представена застрахователна полица.

     Подписването на анекса изключва възможността Министерството на младежта и спорта да се компенсира за нанесени щети или въобще за неизпълнение на договора, тъй като анексът изключва приложимостта на застрахователната полица.

 Спортният салон на училище „Найден Геров“ във Варна с неясна съдба

 

Власт и опозиция в спор за незавършен физкултурен салон във Варна

     В края на 2021г. РДНСК – Варна извършва проверка на строителния обект и образува административно производство по реда на чл. 224, ал. 1, т.3 от ЗУТ за спиране на строежа, но след отстраняване на несъответствията на 28.01.2022г. началникът на РДНСК- Варна издава заповед за прекратяване на производството.

     По данни на Министерството на младежта и спорта са сезирани компетентните държавни органи за защита на държавния интерес с оглед изхарчените средства и неизпълнените договорни задължения от страна на Пи Ем Пи Варна“ ДЗЗД, но към настоящия момент нямаме яснота относно конкретиката и етапите на предприетите действия. Също така стана ясно, че от ММС са изискани по официален ред всички съставени отчетни документи по Наредба  №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, касаещи изпълнените строително-монтажни дейности на обекта до настоящия момент с цел извършване на преглед и проверка от страна на министерството, относно качеството на изпълнението на строително-монтажни дейности на обекта и евентуално полагане на усилия от тяхна страна за въвеждането му в експлоатация.  

Отговор на Министерство на младежта и спорта до г-жа Стела Николова

      Наясно сме със сложността на политическата обстановка в страната в момента, но също така сме категорични, че учениците не бива да стават свидетели и заложници на политически борби, административни, институционални и/или лични интереси, за сметка на надделяващия обществен интерес и най-вече на детското здраве, нужди и мечти!

      Подчертаваме, че сградата е довършена до определен етап още към месец май 2022г., но липсват елементи, не е поставено вътрешното оборудване (което по наши данни е закупено и се съхранява от фирмата изпълнител).

IMG-2835cc5278d99fd269a6bd249070a4b7-V.jpg

       В очакване на този физкултурен салон са 1300 ученици , които не могат  пълноценно да спортуват, както и техните преподаватели и родители. Настояваме за незабавна документална и физическа проверка на състоянието на обекта и предприемане на необходимите действия по неговото завършване и въвеждане в експлоатация.

        Декларираме готовността си конструктивно и безпристрастно да съдействаме и дискутираме с всички ангажирани институции, медии, органи и експерти въпросите, касаещи здравето и нормалния учебен процес на децата ни.     

       Настояваме довършителните действия по изграждане и пускане в експлоатация на  физкултурния салон в двора на VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна, да се извършат в срок до 15-ти септември 2023г.

fizkulturen-salon-uchilishte21.jpg

     

 При продължаваща липса на реакция относно нашите искания ще останем с убеждението, че бъдещето на децата, тяхното здраве и интереси са пренебрегнати за сметка на частни интереси.

      Така няма да имаме друг избор, освен да предприемем протестни действия, както и да потърсим правата си пред компетентните органи и институции на Република България и Европейския съюз.

      Изказваме благодарност към всички, които ще ни подкрепят в борбата за осъществяване на общата ни цел, чрез подписи, съвети и всякакъв вид съдействие!

      Вярваме, че ЗАЕДНО можем да сбъднем тази 60 годишна мечта – VII Средно училище „Найден Геров“, гр. Варна, най-накрая да се сдобие със свой физкултурен салон!  

 

 


Антоанета Петрова, Димитър Григоров, Ръководство на VII СУ "Найден Геров", гр. Варна    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Антоанета Петрова, Димитър Григоров, Ръководство на VII СУ "Найден Геров", гр. Варна да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...