За незабавно стартиране изграждането на АМ „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле

За последните пет години в Кресненското дефиле на всеки километър са “изникнали” по два надгробни паметника, на всеки километър по осем човека са се сдобили с тежки увреждания, някои от които доживот. През последните години този пътен участък си извоюва печалната слава на най-кървавото трасе в България. 

Всеки ден забавяне на строителството на АМ “Струма” е причина за тежки пътно-транспортни произшествия, голям брой загинали и ранени. 

Кресна_таблица.jpg

 Ако не ни е грижа, че неизпълнението на Лот 3.2 на АМ “Струма” може да доведе до провал на оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” и налагането на финансова санкция от над 1 млрд лв. за България, то поне да помислим за собствения си живот и този на близките си. Да сме наясно, че следващия път, когато се отправяме на почивка и прекосяваме Кресненското дефиле, нямаме никакво право да се оплакваме от едва пълзящата колона от автомобили.

Продължителното отлагане строителството на АМ “Струма” не е в ничия полза. През годините бяха разработени различни варианти за преминаване през Кресненското дефиле. Сред обсъжданите проекти има такъв, който щади природата и в същото време покрива изискванията за безопасност на трасето. Добавя ползи за хората, живеещи в района, от една страна запазвайки бизнеса им, а от друга – като освобождава трафика от населената градска част и изнасят движението в периферията на града.

Подробно описание на проект за лот 3,2 на АМ „Струма“ – източни варианти може да намерите тук.  

В подкрепа на незабавното стартиране изграждането на АМ “Струма” в уастъка през Кресненското дефиле, моля подпишете петицията!      

Организации, подкрепящи инициативата:

 • Българска асоциация на постадали при катастрофи;
 • Българска браншова асоциация Пътна безопасност;
 • Камара на строителите;
 • Българска федерация за автобусен транспорт;
 • ПК “Екогласност”;
 • Българска асоциация за селски и екологичен туризъм;
 • Български ловно-рибарски съюз;
 • Екологично сдружение  „Марица 2004“;
 • Сдружение „Клъстер Зелен транспорт“;
 • Федерация на потребителите в България;
 • Сдружение „Клъстер уелнес БГ“;  
 • Асоциация на ландшафтните архитекти; 
 • Български Форум за транспортна инфраструктура;
 • Съюз „Интелигентна България“;

 

To start right away the construction of Struma Motorway in the section   through the Kresna Gorge

For the past five years, two tombstones “appear” at each kilometer of the road running through the Kresna Gorge, and eight people have suffered severe injuries along the same distance, some of them for life. In recent years, this road section has earned the gloomy glory of the bloodiest route in Bulgaria.

Each day delaying the construction of the Struma Motorway results in serious road accidents, and a large number of people killed and injured.

If we do not care that the non-implementation of Lot 3.2 of Struma Motorway may lead to a failure of the Operational Program "Transport and Transport Infrastructure" followed by imposing a financial sanction to Bulgaria, let us at least consider our own life and that of our folk. Let us be aware that next time we are heading for a holiday and crossing the Kresna Gorge, we’ll have no right to complain about the creeping column of vehicles.

The prolonged postponement of construction works for the Struma Motorway does not favour anyone. Among the projects under consideration for the construction of that section, there are also some solutions that conserve nature and at the same time cover the requirements for safe travel. People living in the area will benefit, on the one hand, by keeping their business, and on the other – by moving the traffic from the populated urban area to the periphery of the city.

A detailed description of the project for Lot 3.2 of Struma – eastern variants can be found here.

To support the immediate start of construction works of Struma Motorway in the Kresna Gorge, please sign the petition!

Organizations supporting the initiative:

 • Bulgarian Association of victims in car accidents;
 • Road Safety Bulgarian Branch Association;
 • Bulgarian Construction Chamber;
 • Bulgarian Federation of Bus Transport;
 • ECOGLASNOST – Voice of Bulgaria;
 • Bulgarian Association for Rural and Ecological Tourism (BARET);
 • Bulgarian Hunting and Fisheries Union;
 • Ecological Association Maritsa 2004;
 • Cluster Green Transport Association;
 • Consumer Federation in Bulgaria;
 • Cluster Wellness BG Association;
 • Association of Landscape Architects;
 • Bulgarian Transport Infrastructure Forum;
 • "Intelligent Bulgaria" Union

Българска асоциация на пострадали при катастрофи    Свържете се с автора на петицията