БЪДЕЩЕТО НА ГЕОДЕЗИЯТА - ЗАЛОЖНИК

Уважаеми Граждани,
Уважаеми Геодезисти,
Уважаеми Народни представители,
 
Инициираме тази петиция, за да се преустановят сделките на тъмно относно съдбата на геодезията и конкретно Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК). Преди всичко искаме да изкажем подкрепата си в желанието на правителството да се пребори с определени негативни тенденции в сектора, но начина по който се извършват тези промени, са не по-различни – насилствено от гледна точка на силния на деня. Няма обществено обсъждане с геодезическата общност и гражданите, няма и намек за диалогичност, каквито бяха заявките на новото правителство. 

Фактология: 
1. На 19.01.2022 г. беше публикуван законопроект от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Министерски съвет (МС) за изместването на Агенцията по вписванията (АВ), Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) към МС, съгласно споразумението между коалиционните партньори в управлението. Законопроектът предвиждаше обсъждане на така предложените промени съгласно законодателната рамка. На 21.01.2022г. законопроекта беше изтеглен от сайта на МС. 
2. На 02.02.2022 г. беше публикуван Законопроект за държавния бюджет, като в преходните и заключителни разпоредби се променят няколко закона и се създава Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която обединява АВ, АГКК и ГРАО. С изискване към директора на тази агенция да бъде с юридическо образование. 
В областта на геодезията, картографията и кадастъра, Държавната агенция по вписванията е предвидено да:
„1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;
2. осъществява функциите и задачите, определени ѝ със Закона за геодезията и картографията;
3. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;
4. осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности, както и на дейностите по изработването на специализираните карти и регистри по чл. 34;
5. разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите и на документи и данни към тях;
6. съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;
7. води регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;
8. осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация;
9. е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон и по Закона за геодезията и картографията;
10. осигурява координацията с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; води регистър на създадените специализирани карти и регистри;
11. съставя и поддържа баланси на територията;
12. организира дейността по признаване на професионалната квалификация за регулираната професия "инженер в геодезията, картографията и кадастъра";
13. осъществява връзка с други специализирани регистри и информационни системи за предоставяне на данни, съхранявани и поддържани при изпълнението на дейностите по кадастъра съгласно този закон;
14. осигурява достъп до поддържаните от нея данни, метаданни и услуги по Закона за достъп до пространствени данни чрез Националния портал за пространствени данни.“
 
В обичайната си работа досега, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се налага да осъществява всички гореописани дейности, съчетавайки полученото образование и квалификация, професионалната си подготовка и натрупаните лични умения. За да е ефективна дейността на лицето, ръководещо посочените дейности, то трябва да действа и от ранга на високопоставена в държавната йерархия длъжност, със съответните права и отговорности. 

Очевидно отговорностите по кадастъра няма да са по силата юрист с 5-годишен стаж. Очевидно директорът на бъдещата дирекция няма да заема длъжност, необходима му да упражнява дейностите по геодезията, картографията, кадастъра и многото други описани дейности.

И за двата законопроекта не са направени никакви обсъждания с геодезическата гилдия относно съдбата на АГКК, не става ясно дали са отчетени постиженията на АГКК - единствената администрация в страната, която е изцяло електронизирана, постигнала над 90% покритие на страната с кадастрална карта. Електронната база данни на АГКК дава възможност управляващите да взимат по-добри решения за развитието на страната. 

Заявяваме много ясно, че геодезията и кадастърът са от изключително значение на националната сигурност на страната и подритването на АГКК в ъгъла, като някаква дирекция, в някаква агенция е недопустимо. Ще припомним, че Главно управление по геодезия и картография (ГУГК) под шапката на Министерството на строежите и архитектурата се ползваше със сериозен статут и престиж в близкото минало. В съвременната си организация, геодезистите чрез Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) са изпълнили всички свои задължения и цели по проект „Кадастър и имотен регистър“ на Световната банка, за което през 2008г. проектът е награден във Вашингтон в категорията за бизнес-среда и финансовата ефективност на предприятията.

Въпреки неясните сигнали, изчаквахме да видим какво ще реализират новите управляващи в сферата на геодезията. Със заложеното преместване на АГКК към Министерски съвет (МС) в политическата програма изглеждаше, че АГКК ще заеме полагащото и се място към МС като държавна агенция. Но явно заявките по време на обществените обсъждания на политиките са едно, а тяхната реализация - нещо съвсем друго. 

Искания:

Да се реализира среща между екипа, готвещ промените в законодателството и да бъдат поканени специалисти от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – Геодезически факултет, Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и Камарата на геодезистите в България (КГБ). 

На тази среща да бъдат обсъдени основните промени, които управляващите искат да се реализират, и мястото на геодезията и инженера-геодезист в политиките на правителството. Като изменението на действащото законодателство да се извършва по разпоредбите на Закона за нормативните актове.

Ако тази среща не се реализира и гласът на геодезическата гилдия (над 2300 инженери-геодезисти и над 630 геодезически фирми) не се чуе, си запазваме правото да протестираме срещу политиките в областта на геодезията, които правителството провежда, след като правителството игнорира съществуването на геодезическата гилдия и значението на геодезията за развитието на обществото. 

Надяваме се на разум сред изпълнителната власт и пълна подкрепа сред народните представители. 
 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Георги Гочев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )