Петиция до Омбудсмана на Р. България срещу МВР-Хасково

Ние, долуподписаните български граждани, като осъзнаваме, че според чл.4 от Конституцията на Република България, Република България е правова държава, че същата се управлява според Конституцията и законите на страната, че Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, поради което поставяме нашето искане съгласно чл.45 от Конституцията:

„Министерство на вътрешните работи да регламентира на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково, как да бъде извършвано администриране на приходи в бюджета от държавни такси съгласно Параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011г. в контекста на чл.2 от Закона за държавните такси и чл.6 от Закона за устройството на държавния бюджет.”

В Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково липсват указания/разпореждания/ за администриране на приходи в бюджета от държавни такси под формата на официална и служебна информация, обективирана на хартиен, магнитен, електронен или друг носител съгласно Писмено уведомление с рег.№14616/01.07.2011г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково.

 

Мотиви:

Липсата на указания или разпореждания за администриране на приходи в държавния бюджет в Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково се подпомага от дискриминационната практика в Министерство на вътрешните работи, и се заключава в следното:

1. Директорът на Областна дирекция на МВР-Хасково не предприема действия по събиране на заплатената държавна такса от Тодор Бойчев от Хасково на база представената декларация, облепена с държавни таксови марки като документ за платена държавна такса при подаване на документи за издаване на СУМПС № рег.№54132/21.12.2010г. в КАТ-Хасково, което е видно от Писмо №2143/27.01.2011г. по описа на Областна дирекция на МВР-Хасково.

Законодателят е регламентирал в пар.22 от Закона за бюджета на Република България за 2011 г. и съгласно Параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011г., както и в чл.6 от Закона за устройството на държавния бюджет/ЗУДБ/ правомощие и  задължение на ръководителите на бюджетните предприятия (в това число задължение на ръководителите на Областните дирекции на МВР) да осъществяват дейност по администриране на заплатените държавни такси, съобразно което събираните държавни такси (независимо от начина на тяхното заплащане - в брой на каса на учреждението, с държавни таксови марки или по банков път) постъпват в единна бюджетна сметка, след което се осъществява дейност по тяхното администриране от Министъра на финансите и от съответните Ръководители на бюджетните предприятия, при което средствата биват преразпределени от единната бюджетна сметка по съответната бюджетна сметка на компетентното ведомство / на МВР/, което по своя смисъл представлява дейност по администриране на прихода от заплатени държавни такси /в брой или с ДТМ/, а именно: „§ 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Събираните такси от издаването на документи за самоличност, документи за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство постъпват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи и се ползват за:

1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) погасяване на задължения към фирмите изпълнители във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги, съгласно сключен договор, свързани с издаването на документите за самоличност, за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство;..”

2.Дискриминационната практика, налагана от органите на МВР, е видна  и от сайта на Министерство на вътрешните работи: http://www.mvr.bg/Guide/otgovori_vaprosi.htm, на който в нарочно съобщение МВР изключва плащането на държавните такси да се осъществява с държавни таксови марки или в брой на каса и налага единствено банковия способ за плащане на ДТ, и което е нарушение на чл.2 от Закона за държавните такси/ЗДТ/, изискване плащането на държавните такси за издаване на български документи за самоличност да се извършва единствено по банков път.

3.Действията на административния орган-Директорът на Областна дирекция на МВР-Хасково и отказът му за издаване на български личен документ- свидетелство за управление на моторно превозно средство/СУМПС/ на Тодор Бойчев, са свързани с неравноправното му третиране като платец  на държавни таксови марки, както и становищата на държавните органи- МВР/Писмо с изх.№ 1-11459/18.04.2011г., подписано от Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи; Решение№1-18657/29.06.2011г., подписано от Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи/, МФ/Писмо с изх.№ 03-00-152/28.03.2011г., подписано от Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите; Писмо с изх.№ 94-00-532/06.06.2011г., подписано от Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите/ и Комисията за бюджет и финанси към 41-то Народно събрание/Писмо с изх.№ ПГ-1194-Т-14/15.04.2011г., подписано от Менда Стоянова-председател на Комисия по бюджет и финанси към 41-то Народно събрание/ представляват доказателство за дискриминационната политика, провеждана от МВР на територията на Република България във връзка  с наложеното, в нарушение на чл.2 от ЗДТ, изискване плащането на държавните такси за издаване на български документи за самоличност да се извършва единствено по банков път.

Тази дискриминационна практика засяга  интересите на всички български гражданини, гарантирани съгласно чл.19, ал.2 от Конституцията, като е нарушено правото на равнопоставеност всички стопански субекти при предоставянето на административната услуга по издаване на български документ за самоличност, както и   правото  на избор при плащане на държавни такси с държавни таксови марки или в брой на каса на МВР.

Тази дискриминационна практика формира прикрито бездействие по изпълнение на основните бюджетни нормативни актове- пар.22 от Закона за бюджета на Република България за 2011 г. и съгласно Параграф 1, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011г., както и в чл.6 от ЗУДБ правомощие и  задължение на ръководителите на бюджетните предприятия, свързано с администриране на приходи в държавния бюджет, и се стимулира пълнене на авоарите на частни банки при плащането на комисионни за извършване на административни услуги, извършвани от държавата в т.ч. и по ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗДТ.

Тази дискриминационна практика формира „чадър” над бездействието на директора на Областна дирекция на МВР-Хасково по администрирането на приходите в бюджета от заплатени държавни такси по ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗДТ.

4.Претендираме, че повече от 10 месеца Областна дирекция на МВР – Хасково извършва незаконосъобразни действия/бездействия/ спрямо Тодор Бойчев, като го задължават, да извършва действия по администриране на бюджетните приходи, както и да извършва принудителен банков превод, за да получи СУМПС по подаденото от него заявление, посочено в два документа на Областна дирекция на МВР-Хасково/-  Писмо №2143/27.01.2011г. и Покана №114/07.01.2011г./- Областна дирекция на МВР-Хасково, а именно – МВР го задължава да осъществи в качеството си на физическо лице властнически правомощия, възложени на министъра на финансите и на ръководителите на отделните ведомства съгласно пар.22 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., като администрира приход в държавния бюджет, постъпил в единната бюджетна сметка посредством закупените от него  държавни таксови марки на обща стойност от 25лв..

 

Oснования:

1. Конституция на Република България-чл.19, ал.2 http://www.parliament.bg/bg/const ;

2. Закон за устройството на държавния бюджет-чл.6 http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=55 ;

3. Закон за държавния бюджет за 2011г. http://www.minfin.bg/bg/page/645 ;

4. Писмо с изх.№ 1-11459/18.04.2011г., подписано от Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи http://dox.bg/files/dw?a=e93a73ad32 ;

5. Решение№1-18657/29.06.2011г., подписано от Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи http://dox.bg/files/dw?a=d388661598 ;

6. Писмо с изх.№ 03-00-152/28.03.2011г., подписано от Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите http://dox.bg/files/dw?a=886869d1bf ;

7. Писмо с изх.№ 94-00-532/06.06.2011г., подписано от Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите http://dox.bg/files/dw?a=7800cf1d87 ;

8. Писмо с изх.№ ПГ-1194-Т-14/15.04.2011г., подписано от Менда Стоянова-председател на Комисия по бюджет и финанси към 41-то Народно събрание http://dox.bg/files/dw?a=7e3b6e7f35 ;

9. Писмено уведомление с рег.№14616/01.07.2011г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково http://dox.bg/files/dw?a=d984389367 ;

10. Писмо №2143/27.01.2011г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково http://dox.bg/files/dw?a=f982471dd6 ;

11. Покана №114/07.01.2011г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Хасково http://dox.bg/files/dw?a=359ff771bd .

 

http://www.facebook.com/groups/boychev.revenue.stamps?ap=1