Отворено писмо на учители и родители във връзка със законността на предлаганите мерки от МЗ и МОН за учебната 2021/22 година

Свържете се с автора на петицията

Относно дело срещу маските в училище

2021-10-03 20:29:40

Адвокат Нина Ламбова по повод делото срещу маските в училищата

На делото срещу маските в училищата бе даден ход на 01.10.2021 г. То стартира преди една година по повод заповедта на Министъра на образованието и науката за задължителното носене на маски (заповед РД 09--3310/18.11.2020 г.). Делото се гледа от XXIII триинстанционен състав на АССГ под N 11591/2020 г. Понастоящем се очаква решението на съда. В аудиофайла се съдържа информация за хода на делото, аргументите срещу заповедта и представените срещу нея доказателства за опасността от продължителното носене на маски.


Яна Шишкова

Поход за свобода!

2021-09-19 08:46:13

Родителските организации канят всички на мирен поход за Свобода, част от световния марш срещу надигащия се глобален тоталитаризъм.

Събитието е днес. 242215136_6919634671395258_4843681908166615848_n.jpg


Яна Шишкова

Отговор от МОН

2021-09-18 18:42:06

Уважаеми колеги и родители,

Получихме отговор от МОН, в който точка по точка се отговаря на нашите искания в 16 точки. Радваме се, че от Министерството демонстрират висока степен на чуваемост. Смятаме за полезно да осъществяваме диалог по най-различни теми и занапред и най-после да започнем да говорим като учители за ОБРАЗОВАНИЕ, а не за медицински мерки.

В същото време, за нас не става ясна причината да се настоява да останат маските за учениците от 5-ти до 12-ти клас, доколкото всички изследвания, с които сме запознати до момента, сочат категорична опасност за развиващи се организми до 18-годишна възраст, за сметка на ползи, които до този момент не са изследвани и доказани у нас.MON1.jpgMON2.jpgMON3.jpgMON4.jpgMON5.jpg


Яна Шишкова

Относно опасенията от децентрализация на училищата...

2021-09-14 09:05:02

Здравейте всички!

Обръщаме се към Вас по повод появилите се опасения от децентрализация на училищата и възможността по места недобросъвестни ръководства да налагат медицински мерки.

По този повод искаме да запознаем всички с чл. 263 от ЗПУО, който урежда правомощията на педагогическия съвет (ПС):

Чл. 263.

(1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Както виждате, ПС няма никакви правомощия да се изказва по медицински мерки, нито да препоръчва, нито да налага, нито да санкционира ученици.

Ако училищата получат децентрализация, те няма да могат да надвишават правомощията си по ЗПУО, като всички мерки, наложени в противоречие на закона, биха подлежали на съдебно преследване. РЗИ от друга страна не може да издава предписания, които противоречат на Конституцията и чл. 57, в който ясно се казва кои права са неотменими при извънредно положение.

Децентрализацията ще е ефективна само с общ консенсус от трите засегнати страни - учители, родители и ученици (при навършено пълнолетие). Тя е ефективна, когато подлежи на контрол от родителските общности. Ако бъдат налагани мерки, които противоречат на гореописаното, е редно да се обърнете към ръководствата и да им припомните какви са съответните им правомощия.


Яна Шишкова

Защита в БТВ

2021-09-13 19:48:48

Уважаеми колеги и родители,

Още веднъж и още по-подробно разясняваме какви са Вашите права по отношение на мерките. А също - какви са нашите ограничения като учители.

Нашият говорител д-р Яна Шишкова бе гост в студиото на Цветанка Ризова, в което разясни всички възможности:

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/uchitel-ne-sme-protiv-merkite-no-iskame-da-se-nalagat-ne-po-zoni-a-po-situacijata-v-uchilishtata.html?utm_source=Btvplus&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article&_ga=2.192014954.1947966601.1631549398-411514416.1630866112&_gl=1*1ua7e7w*_ga*NDExNTE0NDE2LjE2MzA4NjYxMTI.*_ga_1B9Y263MTC*MTYzMTU1NTA3Ny40LjAuMTYzMTU1NTA3Ny4w

За момента това ще е от нас като медийно отразяване на Отвореното писмо.

Постигнатото съвсем не е малко:

- Паднаха маските за децата до четвърти клас;

- Даде се децентрализация и локални решения, настоявайте да участвате в тях наред с ръководствата;

- Получихме уверения за максимално дълго присъствено обучение;

- Спряха всякакви разговори за задължителни за децата тестове.

Постигнатото съвсем не е малко, но ще бдим и ще продължим да търсим диалог с всички страни, в името на нашите деца и нормалните условия на труд. Ще се включим и в акциите, които предстоят като отражение на световното движение в отпор на тоталитарната по рода си принуда над народите да се откажат от своите права и свободи.

Бъдете здрави!

Честита нова учебна година!

Администраторите на четирите групи

 


Яна Шишкова

Медийно отразяване и възможности за реакция

2021-09-08 19:57:36

Скъпи колеги и родители,

Публикувам интервю от вчера в телевизия 7/8, в което успях да представя и защитя Отвореното писмо. В него разяснявам всичко, което се поиска, което се постигна, какво мислим за изказването на Янка Такева за задължителните тестове при децата, а също отговарям на въпроса какво да правим с факта, че не паднаха задължителните маски при деца от 5-ти клас нататък.

С най-голямо съжаление трябва да заявя, че ако в мой час дете не носи маска, аз, според наредбите на МОН, нямам право като учител да го изгоня навън. Максимум да извикам зам. директор да поговори с него и с родителите му. Но училището като цяло няма какво да направи, ако родителите или децата отказват да носят маски в час.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8PrqjnUPx8

Поздрави,

Яна Шишкова


Яна Шишкова

Резултати от Отвореното писмо

2021-09-05 13:27:50

Скъпи колеги и родители,

Време е да обобщим постигнатото от писмото и последвалите след него действия.

1. Заедно с родителските движения и инициативни комитети постигнахме присъствено начало на учебната годината за ВСИЧКИ ученици и уверения от МЗ и МОН, че ще се осигури максимално дълъг присъствен учебен процес:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/uchebnata-godina-zapochva-prisastveno-uchilishta-shte-se-zatvarjat-posledni.html

2. Постигнахме най-после и за пръв път в реториката на МОН известна децентрализация и локални решения във връзка с мерките:

https://kmeta.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

3. Постигнахме да не се допускат маски при учениците до четвърти клас, при заявени намерения маски да носят и шестгодишните:

https://news.bg/bulgaria/nikolay-denkov-po-golemite-uchenitsi-tryabva-da-nosyat-maski.html

Очевидно е, че ИМА СМИСЪЛ от последователно, ясно и смело разясняване на правата и свободите на всички граждани на България, когато политиците забравят за кого и защо работят.

Очевидно е, че има полза от петиции и навременни действия, разговори и протести, особено когато са справедливи, законосъобразни и целят опазване на човешкото ни право на неприкосновеност на тялото и забрана за медицински експерименти без изрично съгласие.

Очевидно е, че не можем да се отпуснем, защото все още се прокрадва идеята за задължителното тестване на децата, а също така - недопустимо е да се ползват маски от деца от 5ти клас нагоре, доколкото човешкият организъм се развива до 18 и нагоре години и ограничаването на притока на кислород е по-опасно, отколкото шанса дете да се разболее от Ковид, особено при постоянните проверки още на входа на всяко училище.

Продължаваме напред и благодарим на всички за коментарите, подкрепата, обоснованите мнения и допълнения.

Делото е общо, борбата е за децата ни и за нормални условия на труд.

Бъдете живи и здрави!


Яна Шишкова

Опасен законопроект

2021-09-04 06:20:05

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

С голяма тревога видяхме, че на 28.07.2021 г. е внесен законопроект, който цели да узакони в България медицинския фашизъм.

Обърнете се към своите депутати от всеки район. Изразете ясна позиция по този законопроект. Ако се добави това изречение, то от сега нататък никакви протестни писма или протести няма да помогнат.

Прочетете законопроекта тук:

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163704

 

По същество,

Определят със закон задължителен Национален план, който се предлага от здравния инспектор и министъра на МЗ. В този национален план всички мерки, които се предложат, носят задължителен характер. Независимо, че е в разрез с чл. 57 от Конституцията, докато действа, ще може да налага всякакви мерки, които се решат - маски, тестове, ваксини и др.

 


Яна Шишкова

Окончателно писмо с предложения от името на учители в четирите основни педагогически ФБ групи и всички, подписали Отвореното писмо

2021-09-02 10:59:33

Уважаеми колеги и родители,

След като събрахме всички Ваши предложения, ние ги оформихме и обобщихме в писмо до Министър Денков. Прилагаме окончателния вариант на писмото. Поискали сме писмено становище по ВСЯКА точка, което да споделим с Вас.

Вх. № 94-4101/ 02.09.2021 г.

 

ДО ПРОФ. ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

ОТНОСНО: Предложения по отношение на организацията на учебната 2021/2022 г. на учители от фейсбук групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“, „Класни ръководители“ и "Споделям – учители“, с обща членска маса над 50 000 души    

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ОТ УЧИТЕЛИ ВЪВ ФЕСЙБУК ГРУПИТЕ „УЧИТЕЛИ ЗА СИЛНО БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, „ПЕДАГОЗИ“, „КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ“, „СПОДЕЛЯМ – УЧИТЕЛИ“, С ОБЩА ЧЛЕНСКА МАСА НАД 50 000 ДУШИ  

Уважаеми проф. Денков,

Във връзка с отправената от Вас покана за предлагане на мерки и организация на учебния процес, проведохме допитване до учителите членове на фейсбук групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“, „Класни ръководители“ и "Споделям – учители“, с обща членска маса над 50 000 души.

От всички предложения оформихме най-конструктивните и належащи, които са продиктувани както от необходимостта във всяко действие да се спазва законодателството на Р България, така и от нашия вече достатъчно дълъг опит с обучението в ОРЕС.  

Предложенията са както следва:

1. Максимално дълго присъствено обучение.

2. Неприемане на незаконосъобразни мерки в училищата, като задължителни маски, ваксиниране, тестове или други манипулации, които нарушават Конституцията на Р България в задължителен порядък. Отпадане на всякакви опити за задължително налагане на носене на маски в час от учители и ученици във всички възрастови групи, с разбирането, че това е напълно неефективна мярка при продължително намиране в затворено помещение.

3. Разбиране, че нужда от мерки ИМА, доколкото ръководствата и учителите носим отговорност, но единственият ефективен метод е чрез ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, според разписаното в ЗПУО и ЛОКАЛНИ решения, които да се вземат на ПС и ЗАЕДНО с родителските общности. Предлагане единствено на мерки, които са научно и медицински обосновани, с преценен двупосочен ефект. Само, когато всички са обединени около консенсусни мерки, те ще бъдат спазвани. Тези мерки не могат да противоречат на закона и не могат да се прилагат в задължителен порядък, ако не съответстват на законодателството на Р България.

4. Сред мерките настояваме да не се прилага мярката 50/50, тъй като психически, физически, методически, педагогически е напълно невъзможно за един учител да преминава с магическа пръчка от преподаване в ОРЕС на присъствено преподаване, особено в рамките на един и същи ден. Също така, в тази мярка не виждаме логика, тъй като учителите ще си бъдат на практика през цялото време в училище, което противоречи на обявената грижа за нашето здраве.

5. Настояваме за незабавното организиране на истински дистанционни центрове, в които да работят колегите, които поради различни причини не могат или не искат да предават присъствено, като тези центрове обучават децата в ОРЕС, БЕЗ ДА СЕ ОТНЕМА финансирането на дадено училище и пренасочвано към дистанционния център, тъй като детето трябва да има право по всяко време да се завърне в лоното на своето училище и държи изпити там.

6. Преминаването към ОРЕС да се случва не на база заболеваемост на район, а на база реална заболеваемост в даденото училище. Нашето предложение е, както и досега, при доказан случай на КОВИД, паралелка да се карантинира, но да се преминава към ОРЕС при не по-малко от 20% обща заболеваемост и отсъствия (а не 10% както се предлага).

7. Отпадане на предложението за повсеместно удължаване на учебната година. С тревога наблюдаваме последователна промяна на парадигмата, като училищата вече се превръщат в забавачници, вместо да останат образователно-възпитателни средища. В тази връзка ние остро заставаме срещу повторния опит за удължаване на учебната година на общо основание. Смятаме, че с предоставянето на децентрализация и автономни решения, всяко училище ще може само да прецени дали това е нужна за неговите ученици, с активното участие на родителските колективи. Всичко друго в тази насока противоречи на КТ, на нашите трудови договори, в които са заложени конкретни нормативи. Подобно удължаване не е обезпечено с нищо, договорите ни не могат да бъдат едностранно променяни без нашето съгласие. Независимо нередността на подобно действие, бяхме свидетели в последните години на неколкократна промяна на длъжностната ни характеристика и смятаме да прекратим тази порочна практика. Дори и тази промяна не отчита основният договор и учителски хорариум, нито позволява учителите да бъдат товарени до безкрай.

8. МОН в годините пое ангажимент за намаляване на бумащината. В същото време, днес ние сме натоварени повече от всякога с попълване на всякакъв тип документация. Ние настояваме за отпадане на формуляра за отчитане на часове в ОРЕС, а всички колеги да получават 30 лв. допълнително за интернет, тъй като всички решения до този момент са пряко свързани със заповедите на МЗ за епидемичната обстановка и всички ние ги изпълняваме в задължителен порядък. Съответно, отпада нуждата да доказваме, че работим в ОРЕС.

9. Един от основните проблеми през изминалия период на ОРЕС бе налагането на обезателни платформи, които в редица случаи бяха неподходящи, претоварени, заради което връзката се разпадаше многократно. Ние настояваме за пълна свобода при избор на образователна платформа и комуникационен канал според предмета, учителя и нуждите на учениците, решението да се взема на ниво методическо обединение и да се гласува на педагогически съвет. Контролът за дейността в ОРЕС среда да бъде на равнище училищно ръководство. Учителите са не само висококвалифицирани специалисти, но загрижени хора с висока степен на самосъзнание. Ние смятаме за нередно да се подхожда към нашия труд с подозрение, недоверие и контрол. Редно е да се смени похода на подкрепящ, съдействащ, гъвкав. Още настояваме за свобода за избор на подход и методика на преподаване в условия на ОРЕС на ниво методическо обединение или ниво училище.

10. В най-голяма степен през изминалия период пострада обучението на учениците в спорт и приложни изкуства. Ние настояваме да се намери форма за присъствени занятия за учениците, при които те ефективно да се движат на чист въздух и без маски, а също да имат практическо обучение по труд, приложни изкуства и практически дисциплини. Не можем да приемем факта, че децата ни напълно загубиха способността си да се движат, да работят и творят със собствените си ръце.

11. Настояваме родителските срещи да се осъществяват на живо, а не в ОРЕС. Важен е социалния контакт и разговорът "очи в очи". Смятаме за нередно да позволим на държавата да поставя изкуствена дистанция между трите опорни стълба на образованието: учители – родители – ученици. По Конституция родителят носи пълната отговорност за образованието и възпитанието на своето дете до 18-годишна възраст. Смятаме, че само със съдействието на родителската общност и доверието, което се гради само при лични контакти, е възможно да получим достатъчно добри резултати както по отношение на справяне с пандемията, така най-вече по отношение на резултатите на учениците.

12. Настояваме за координирани решения между МОН и МЗ. През последната година и половина ние като учители и нашите ученици се сблъскахме с редица здравословни проблеми. Смятаме за редно държавата да осигури безплатни профилактични прегледи от офталмолог за деца и учители, заплащане на рамки и стъкла висок клас за очила на учителите. Профилактични прегледи и при необходимост курс лечение на опорно-двигателната система. Психологическа помощ за учители и ученици.

13. Да се забрани използването на канцерогенните, силно дразнещи и корозивни дезинфектанти съдържащи хипохлориста киселина в училище, да се заменят с безвредните нейоногенни ПАВ и четвъртични амониеви йони, ензими. Да не се използват бактерициди, като бензалкониев хлорид и хлорхексидин, които водят до появата на резистентни щамове патогенни бактерии, което е нова опасност. Да се ограничи досегът на спирт до чувствителната детска кожа. Употребата на бактерицидни лампи и озонатори да става само вечер, без човешко присъствие в помещенията, да се ползват само добре проветрени след озониране помещения. Абсурдно е на входа, децата да се пръскат с озон, като знаем, че той е силен окислител, канцероген и води до стерилитет.

14. Смятаме за редно МОН и МС да пристъпят към ефективно разработване на стратегия, в която да залегне намаляване на броя на учениците в паралелките до 18 души.

15. Да се прекъсне практиката за разделяне на училищата, учителите, учениците по какъвто и да било признак, като например ваксинирани/неваксинирани. Работата на МОН и на учителите е да обединяваме нацията, а не да я разединяваме. Настояваме всякакви поощрителни грамоти за ваксиниране на колективи над 70% да отпаднат и повече никога да не се приемат решения, основани на дискриминация.

16. В рамките на календарната 2021 г. училищата бяха натоварени с извънредни разходи, които надхвърлиха планираните бюджети. Настояваме за отпускане на допълнителни средства за квалификация на педагогическите специалисти за работа в условията на ОРЕС.  

С уважение,

Администраторските екипи на ФБ групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“, „Класни ръководители“ и "Споделям – учители“


Яна Шишкова

Имаме един ден за внасяне на предложения!

2021-09-01 09:42:13

Уважаеми колеги,

 

Уважаеми родители,

 Имаме ЕДИН ДЕН да съберем предложения за организацията на учебната година, които да предадем в МОН.

 След срещата вчера с министър Денков и зам. министър Гайдарова, която бе проведена с 18 представители на най-различни организации, включително и от админските ни екипи, бе отправена покана за писмени предложения, с уговорката, че насоките ТЪРПЯТ КОРЕКЦИИ и че в МОН са отворени за предложения.

 За какво се обявяваме онези, които сме подписали Отвореното писмо (до момента ок. 17 000 подписа):
1. Максимално дълго присъствено обучение.

 2. Неприемане на незаконосъобразни мерки в училищата, като задължителни маски, ваксиниране, тестове или други манипулации, които нарущават Конституцията на Р България в задължителен порядък.

 3. Разбиране, че нужда от мерки ИМА, доколкото ръководствата и учителите носим отговорност, но единственият ефективен метод е чрез ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, според разписаното в ЗПУО и ЛОКАЛНИ решения, които да се вземат на ПС и ЗАЕДНО с родителските общности. Само, когато всички са обединени около консенсусни мерки, те ще бъдат спазвани. Тези мерки не могат да противоречат на закона и не могат да се прилагат в задължителен порядък, ако не съответстват на законодателството на Р България.

 4. Сред мерките настояваме да не се прилага мярката 50/50, тъй като психически, физически, методически, педагогически е напълно невъзможно за един учител да преминава с магическа пръчка от преподаване в ОРЕС на присъствено преподаване, особено в рамките на един и същи ден. Също така, в тази мярка не виждаме логика, тъй като учителите ще си бъдат на практика през цялото време в училище, което противоречи на обявената грижа за нашето здраве.

 5. Настояваме за незабавното организиране на истински дистанционни центрове, в които да работят колегите, които поради различни причини не могат или не искат да предават присъствено, като тези центрове обучават децата в ОРЕС, БЕЗ ДА СЕ ОТНЕМА финансирането на дадено училище и пренасочвано към дистанционния център, тъй като детето трябва да има право по всяко време да се завърне в лоното на своето училище и държи изпити там.

 6. Преминаването към ОРЕС да се случва не на база заболеваемост на район, а на база реална заболеваемост в даденото училище. Нашето предложение е, както и досега, при доказан случай на КОВИД, паралелка да се карантинира, но да се преминава към ОРЕС при не по-малко от 20% обща заболеваемост и отсъствия (а не 10% както се предлага).

 Обръщаме се към колегите и родителите за предложения. Молим онези предложения, които касаят медицински манипулации и които не съответстват на изявеното в Отвореното писмо, да не бъдат отправяни - за задължителна ваксинация, маски и тестове си има други достатъчно силни гласове, а целта не е да се делим отново и отново.

 Помислете какви решения биха били разумни, нека се чуе гласът на учителите и да пристъпим към една по-добре уредена и спокойна учебна година.

 

Напишете ги като коментар под това съобщение до края на деня.


Яна ШишковаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 1000 човека.

Научете повече...