Въпроси към МОН относно НЕИСПУО

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми г-жи и г-да представители на медиите,

Уважаеми родители,  

Съгласно чл. 250, ал. 1 от приетия през 2015 г. и влязъл в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищно образование Министерство на образованието и науката трябва да организира воденето на Национална единна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/. Воденето на НЕИСПУО съгласно алинея 2 на същия член се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите. Съгласно чл. 7 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за Информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се състои от следните електронни модули и свързаните с тях регистри:

1. модул "Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1, и Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 ЗПУО;

2. модул "Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели съгласно приложение № 2;

3. модул "Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и учениците с информация, описана в приложение № 3, и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Шест години след приемането на закона и наредбата МОН реши да внедри НЕИСПУО по средата на учебната 2021-2022 година без тя да бъде достатъчно изпитана и проверена. Въпреки огромното допълнително натоварване и хилядите грешки, които системата даде в началото на втория срок /м. Февруари 2022г./ ние успяхме да се справим и да подадем коректно информация за Списък-образец № 1/2/3 към началото на втори срок. Останахме с надеждата, че до септември месец системата ще бъде изчистена от всички бъгове и проблеми, които създава.

Още през месец Август с преминаване в нова учебна година проблемите започнаха:

1.     Безкрайно зависване на системата, непрекъснато извеждане на съобщение „Възникна грешка“ без да е ясно точно каква грешка е възникнала и необходимостта от многократно повтаряне на едни и същи действия.

2.     Изчезване или дублиране на информация от системата – за деца/ученици, персонал, учебен план.

3.     Некоректно изчисляване на преподавателската заетост

4.     Невъзможност за промяна на въведен преподавател по даден учебен предмет в учебния план на паралелка/групата

5.     Невъзможност за опресняване на информацията при записване/отписване на дете/ученик

6.     Липса на връзка между учебния план на групата/паралелката и ЛОД на децата/учениците в нея

7.     Абсолютна неяснота как правилно да въведем информацията. Никакви /или такива, които не решаваха проблемите/ обучения за работа с платформата.

8.     Абсолютно никаква връзка с техническия екип за помощ и съдействие – единствено чрез helpdesk-а на самата платформа, където много рядко се получаваше смислен отговор /ако изобщо се получеше такъв/.

9.     Объркано и неясно написано ръководство, което водеше до още по-голямо объркване отколкото да помага. Единствената помощ, която получавахме беше в сформираната facebook група от колегите сблъскали се със същите проблеми и описали случайно намереното от тях решение.

С наближаването на м. Септември проблемите се задълбочиха още повече и се наложи хиляди администратори да работят почти денонощно /системата работеше единствено в малките часове на нощта/ за да успеят да подадат необходимата информация в необосновано съкратения от МОН срок – 07.09 /съгл. Наредба №8 срока е 20.09/. След хилядите часове извънреден труд, напрежение и усилие от наша страна все пак информацията беше попълнена и подадена в срок.

При проверка на данните в самата платформа излиза съобщението „Всички валидационни правила са коректни. Можете да продължите с подаване на данните за списък-образеца.“ Подадохме данните и зачакахме заветното удостоверение, но получихме съобщението „Върнато за корекция от институцията“.

Коя институция върна документа за корекция, защо и по какви причини не става ясно.

След преглед на въведените данни става ясно, че липсват профилиращи предмети в учебните планове на някои паралелки, в някои от сборните групи липсват ученици, за някои от модулите по профилиращи предмети няма посочен основен предмет и др. Цялата тази информация беше коректно записана и подадена от нас. Защо е изчезнала след подаване на данните остава загадка. Сега ни предстоят още няколко денонощия за да въведем повторно изчезналата информация.

Всичко това, заедно с отказа на НЕИСПУО и МОН да дадат възможност на външни доставчици да предоставят съответните електронни услуги на детските градини/училищата доведе до хаос и с електронните дневници.

Ние, подписаните по-долу администратори на НЕИСПУО настояваме МОН да даде официален отговор на следните въпроси:

1.     Защо беше необходимо експресното въвеждане на системата през м. Февруари 2022г.?

2.     Какви тестове и изпитания са били направени преди това? Тествана ли е в реална работна среда – как и от кои тестови училища/детски градини?

3.     Как и кога МОН възнамерява да поиска от разработващия консорциум да отстрани всички бъгове от системата за да можем да работим спокойно?

4.     Предвидени ли са неустойки в сключения договор и какви мерки ще предприеме МОН за да получи тези неустойки, т.к. продукта който е предоставен и за който е заплатено очевидно не работи.

5.     Ако предоставената система отговаря на условията на договора, кой е подписал този договор и каква отговорност ще му бъде потърсена за сключването му?

6.     Кои са отговорните в МОН служители, чиито решения доведоха до този хаос в началото на учебната година и това ненужно напрежение? Каква отговорност ще им бъде потърсена?

7.     Как МОН смята да компенсира хилядите часове извънреден труд, които положихме за да може все пак информацията да бъде коректно подадена в срок?

8.     Ще се извини ли МОН на родителите, че две седмици след началото на учебната година все още няма ефективно работещи електронни дневници?

Тези проблеми /и много други/ връхлетяха всички институции в системата на образованието длъжни да работят с неработещата система - детски градини, училища, ЦПЛР.

Уважаеми г-н Министър, дължите отговорите на тези въпроси не само на нас, но и на всички родители и цялото българско общество с парите от чиито данъци са заплатени разработката и внедряването на тази неработеща платформа!

Уважаеми родители, въпреки всички тези проблеми и липсата на документация учебната година стартира, учениците си учат и без да има образец, учителите си работят по норматив и без да има образец, училището работи нормално.    

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Стефан Пейчев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...