Петиция за изменение на ЗУТ, с което да се наложи забрана за строителство в горските територии и парковете, включени в ОУП на градовете в България

ПОДПИСКА

За иницииране на изменение на ЗУТ (Закон за устройство на територията), с което да се наложи забрана за строителство в горските територии и парковете, включени в ОУП (Общ устройствен план) на градовете в Република България  

 

Уважаеми сънародници, български граждани,

Всичко започна с поголовната сеч на 4,1 дка защитна гора в района, в който живеем - СО „Горна Трака“, м-т Коджа Тепе - Варна, с цел строителство на жилищни комплекси. Събирайки информация разбрахме, че предстои унищожаването на цялата гора с площ 57 дка. От медийни публикации стана ясно, че при приемането на ОУП на гр. Варна, са заложени за унищожаване и строителство над 840 дка гори край кв. Аспарухово и 600 дка защитни гори край кв. Виница. Шокирани от мащабите, потърсихме информация от ИАГ (Изпълнителна агенция по горите) и тя е, че в ОУП на гр. Варна са включени 24 161 дка или 32,3% от общия горски фонд. Включването на това огромно количество горски територии в ОУП прави проблема от общоградски в национален. Това ни накара да изследваме какво се е случило през годините и установихме чрез документите, които притежаваме, че гр. Варна е самостоятелна държава, в която не важат:  

1. Общественото мнение – хиляди граждани са протестирали срещу приемането на ОУП в този му вид;  

2. Община Варна грубо е погазила Закона за горите, в който категорично е записано, че противоерозионните защитни гори са зони за защита от урбанизация и като такива са внесени в Лесоустройствения план през 2007г. и в Горскостопанския план през 2017г. от РДГ-Варна;  

3. Община Варна не се е съобразила с нито едно от становищата на институциите, участници в обсъждането и приемането на ОУП: - през 2009г. с изх. № 08-198/12.10.2009г. ИАГ изразява становище срещу включването на 23 206 дка или 31,4% в ОУП. На 10.12.2010г. на заседание на Експертния съвет по устройство на територията на Община Варна, становището на ИАГ не е взето предвид.

-   На 26.10.2011г. при обсъждане на предварителния проект на ОУП в Националния експертен съвет, ИАГ дава второ писмено становище (ИАГ-37130/7.11.2011г.), с което потвържава и допълва предходното.

-   Община Варна не се съобразява и с това становище. Напротив, на второто заседание на Националния експертен съвет, когато се приема окончателния вариант на ОУП, са включени допълнителни горски територии, като общият им размер от 23 206 дка става 24 161 дка.

-   Тъй като ИАГ протестира за това пред Националния експертен съвет, той приема плана със забележката, че в 7-дневен срок Община Варна трябва да внесе корекции в графичната част на плана, в които да се отразят препоръките в становищата на ИАГ. -   Въпреки всичко планът е приет така както е решила Общината.

-   В екологичната оценка на МОСВ (Министерството на околната среда и водите) по повод включването на горски територии в ОУП, категорично е разпоредено: „Включването на горски територии в ОУП на гр. Варна да става изключително и само за увеличаване на зелените площи на града.“ Община Варна не спазва и това изискване, като вместо това защитни противоерозионни гори, създадени по технически проект и представляващи защитена от строителство урбанизирана територия, са включени като зона за ниско застрояване Ок₁.

-   При приемането на ОУП са заложени Правила и нормативи за прилагането на ОУП. Според чл. 23 от тези правила следва противоерозионните защитни гори да бъдат отделени в зони за защита от урбанизация. Напротив, Община Варна разрешава изработването на ПУП (Подробен устройствен план) и ПУР (План за улична регулация) за тези горски територии.

-   Унищожената гора в местност Коджа тепе е в район, вписан в Регистъра на свлачищата VAR 06.10135-05. За инвестиционни намерения в такива райони трябва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 96 от ЗУТ, т.е. предварително, преди да бъдат разрешени такива инвестиционни намерения, трябва да има писмено съгласуване с МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройство) и да са налице геоложки и хидрогеоложки проучвания. Без наличието на нито едно от тези изисквания на Закона, Община Варна е разрешила изработването на ПУП и ПУР и впоследствие ги е одобрила.

От гореизложеното се налага изводът, че само с изрична и категорична забрана за строителство в горските територии и паркове, включени в ОУП на градовете, може да се прекрати унищожаването на българската природа, изключително необходима за всички нас. Молим Ви, подпишете се в тази подписка, за да запазим нашия общ дом и за децата си така както го направиха предците ни, изкуствено залесили всички околности на този красив български град – Варна!


Граждани на Република България    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Граждани на Република България да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...