За спешна намеса на Европейската комисия и природозащитни организации в случая "Вера Су"

На вниманието на

Virginijus SINKEVICIUS, Комисар по околната среда, ЕК

Pascal CANFIN, Председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, ЕП

Florika FINK – HOOIJER, Генерален Директор, Генерална Дирекция „Околна среда“, ЕК 

Charlina VITCHEVА, Генерален Директор, Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“, ЕК

Roman SHAKHMATENKO, Председател, Комисия за опазване на Черно море от замърсяване към Конвенцията по опазване на Черно море от замърсяване

Greenpeace International

WWF International

 Vera_Su1.jpeg

 

Уважаеми госпожи и господа,

Към вас се обръщат група български граждани, обединени единствено от  грижа за застрашителните последици, до които действието и бездействието на официалните български власти могат да доведат за екологията на Черно море.

На 20 септември 2021 г. товарният кораб Вера Су, плаващ под панамски флаг, заседна в непосредствена близост до брега на защитената местност „Яйлата“, част от Натура 2000, в северната част българското черноморско крайбрежие. Ние не акцентираме върху бавната реакция на оторизираните национални власти, свързани с инцидента, а върху факта, че районът е част от защитена зона „Комплекс Калиакра“ и практически е един от най-чистите и богати на биоразнообразие изобщо по Черноморското крайбрежие. Корабът превозва 3300 тона азотен тор и до този момент една незначителна част  е разтоварена, при това с чувствително изтичане във водите. Една седмица беше пропусната да се предприемат адекватни спасителни действия и фактически държавата започна някакви опити за предотвратяване на бедствието едва, когато изтичането на опасния тор стана факт, а метеорологичните прогнози вещаят голям риск от окончателно разбиване на кораба. Това ще доведе не само до изтичане на целия азотен тор  в морето, но и допълнително сериозно замърсяване от остатъчни горива и машинни масла. И до момента оторизираните институции съобщават публично  ограничена и непълна информация. Независимо от твърденията им, че се извършва наблюдение на състоянието на морската среда, не бяха оповестявани конкретните данни, които да позволят на експертната и научна общност да оцени рисковете и да предложи възможни решения. Все още нямаме и ясен план за действие с конкретни стъпки и срокове.

Уважаеми госпожи и господа, 

Припомняме, че Черно море е  силно уязвима екосистема. Големият водосбор от европейски реки и липсата на свободен водообмен със Световния океан го правят особено чувствително към всяко човешкото въздействие. Екологично бедствие от мащаб, какъвто е предвидим заслучаят “Вера Су” би довело до сериозно нарушаване на крехкия баланс на екосистемата, до физически щети за морското дъно, отпадъци и чувствително намаляване на рибните ресурси, защото азотния тор ще предизвика бурно растене на водорасли и развитие на планктон, което пък ще доведе до оттегляне на рибата в по-дълбоки води. Това е пряко, крайно неблагополучно последствие за местните рибарски общности.

Според първоначални научни прогнози съществува и пряка физическа опасност за много от морските видове - т.нар. “изгаряне на хрилете”. Излишно е да подчертаваме тревогата на местното население, на браншовите организации от туризма и риболовството, на екологичната общност в България. Тук не става дума дори и само за България - екологичните последици могат да засегнат пряко над 16 млн. Души и да имат дълготрайни последици за повечето Черноморски държави.

Поради особения политически момент в България - трето по ред служебно правителство - очевидна е невъзможността на националните власти да овладеят кризата. И към този момент представителите на държавата все още не са намерили решение, а рискът корабът да потъне или да се разцепи става все по-голям. В същото време имаме ред индикации, че заинтересованите европейски институции, които биха могли да помогнат, нямат достатъчна информация за случая.

Ето защо призоваваме европейските партньори на България, международните институции и екологичните организации да проявят специален интерес и изразяваме надежда за бърза намеса и спешна помощ за справяне с възникналата криза. 

***

ENGLISH

***

Petition for Emergency Intervention by the European Commission and the Environmental Organisations
in the Vera Su Case

 

For the attention of

Virginijus SINKEVICIUS, Commissioner for Environment, EC

Pascal CANFIN, Chair of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, EP

Florika FINK – HOOIJER, Director General, Directorate-General for  the Environment, EC

Charlina VITCHEVА, Director General, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, EC

Roman SHAKHMATENKO, Chair of the Commission on the Protection of the Black Sea against Pollution at the Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution

Greenpeace International

WWF International

Dear Sirs and Madams,

We are a group of Bulgarian citizens brought together by our concern for the devastating consequences to which the actions of the Bulgarian authorities, or lack thereof, may lead with regard to the ecology of the Black Sea.  

On 20 September 2021, the general cargo ship Vera Su sailing under the flag of Panama ran aground in the vicinity of the Yailata protected area, part of the network of protected areas Natura 2000, by the northern shores of the Black Sea coast. Our main concern here is not the slow reaction of the competent national authorities in response to the accident, but rather the fact that this region is a part of the Kaliakra Complex and is virtually one of the most pristine and biologically diverse areas along the Black Sea coast. The ship was carrying 3,300 tonnes of nitrogen fertilizer of which only a small part has been unloaded so far but it has caused a significant spillage in the water. A whole week had gone by before any adequate rescue measures were implemented and, in essence, the government started making attempts to prevent the pending disaster only after the leakage of the hazardous fertilizer was already a fact, while at the same time the weather forecasts have portended a high risk of a terminal shipwrecking accident. This would result not only in the spilling of the entire load of nitrogen fertilizer into the sea, but also in additional serious pollution caused by the residual fuels and engine oils. So far, the authorised officials have disclosed only limited and incomplete information to the public. Regardless of their statements that the condition of the sea waters is being monitored, the correct data were never revealed and thus the expert professionals and the scientific community have not been able to assess the risks and to suggest possible solutions. Up to this point there has been no clear action plan and no specific steps or deadlines.  

Dear Sirs and Madams, 

Please, bear in mind that the Black Sea is a deeply vulnerable ecosystem. A lot of European rivers flow into the Black Sea and in the absence of free water exchange with the world ocean it becomes highly sensitive to human impact. An environmental disaster of the scale that may be foreseen for the Vera Su case could lead to a serious disruption in the delicate balance of this ecosystem, to physical damages for the seabed, to waste and a palpable decline in fish stock because the nitrogen fertilizer would cause a rapid growth of algae and development of plankton, which in its turn would force the fish to move to deeper waters. This would be a direct and extremely unfavourable consequence for the local fishing communities.   

According to the initial scientific predictions there also exists a direct physical threat for a lot of the marine organisms – the so-called ‘gill burn’. Needless to say, the local community is deeply concerned, as are the different industrial organizations in the tourism and fishing sectors, and all environmentally-minded people in Bulgaria. And this is not even limited to Bulgaria only – these consequences for the environment may directly affect more than 16 million people and may have long-term effects for most Black Sea countries.   

Due to the extraordinary political situation in Bulgaria right now – with a third caretaker government in a row – the inability of the national authorities to manage the crisis is obvious. Until this moment, the government officials have not been able to find a solution, while the risk of the ship sinking or breaking in half is growing. At the same time, there are numerous indications that the European institutions that could actually provide help do not have sufficient information on the case.   

For that reason we would like to address Bulgaria’s EU partners, the international institutions and environmental organizations, to request their assistance, and to express our hope for rapid intervention and emergency aid for the management of the crisis we are currently experiencing.  

***

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам dilov.info да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...