За изграждане и поддържане в адвокатурата на професионална работна среда на толерантност, в която се зачитат и бранят честта и доброто име на всеки независимо от неговите различия.

ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,
СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,  
НА ВНИМАНИЕТО НА: АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ  

ОТВОРЕНО ПИСМО от Дружество на младите адвокати – София

Уважаеми колеги,

По повод представляващи обществен интерес дела и съдебни актове на български,  международни и европейски правораздавателни органи, както и по повод нормотворчески инициативи в България, напоследък ставаме свидетели на честа проява на език на омразата и дискриминационен език, използван от адвокати в интернет пространството. При обсъждане на теми, по които няма единно разбиране в обществото, нерядка е практиката да се използват обидни квалификации както към колеги-адвокати, защитаващи определена теза, така и към цели социални групи и техните представители. Често такива обидни квалификации и уронващи честта и достойнството изрази се дължат на приписвани на адресатите качества, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, както и на етническата принадлежност или пола. Използват се обидни и нецензурни квалификации към български или международни правораздавателни органи, заради произнесени от тях актове. Нерядка практика в интернет-пространството, в това число и в професионални платформи в социалните мрежи, е да се призовава към насилствени действия или да се оправдават такива, базирани на етническата принадлежност или сексуалната ориентация на адресатите. Колеги-адвокати използват расистка и националистическа символика, в това число случва се публикуване в професионални форуми на снимки с хитлеристка тематика.

Изразяваме категоричното си неприемане и противопоставяне на такъв стил на общуване и поведение, който считаме за несъвместим както със законовите изисквания, така и с правилата на адвокатската етика. По повод гореописаните практики бихме искали да посочим категоричните изисквания на Закона за адвокатурата, както и на Етичния кодекс на адвоката, а именно:

- Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за адвокатурата, Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение.

- Съгласно чл. 1, ал. 2 от Етичния кодекс на адвоката, За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на посочените в ал. 1 функции, адвокатът изпълнява непрестанно многообразните си правни и етични задължения към ... адвокатската професия като цяло и в частност към всеки колега.

- Съгласно чл. 10 от Етичния кодекс на адвоката, във всичките си дейности адвокатът не може да осъществява дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

- Обидата от своя страна е въздигната в престъпление съгласно Наказателния кодекс на Република България, както и разпространяването на фашистка или друга антидемократична идеология.

Категорично изразяваме позицията си, че всяко публично заявяване от страна на адвокат на обидни квалификации, както и всяко публично изразяване от страна на адвокат на подкрепа на насилствени или други дискриминационни действия, базирани на сексуална ориентация, расова или етническа принадлежност, пол и другите посочени в чл. 10 от ЕКА признаци по адрес на други колеги-адвокати, както и на трети лица, а също и използването от адвокати на каквато и да е форма на „реч на омраза“, влиза в остро противоречие с изискванията на професионалната адвокатска етика. Допускането, извършването, но също така и толерирането на подобни действия и прояви влияе негативно на доброто име на цялата адвокатска професия.

Дълг както на Висшия адвокатски съвет, така и на адвокатските съвети, но също така и на всеки адвокат, е да се противопостави на който и да е акт на расизъм, хомофобия, сексизъм или друга форма на дискриминация или незачитане на правата, честта и достойнството на адвокати или на членовете на обществото, както и на използването на „реч на омраза“. Независимо от текстовете на Закона за адвокатурата, уважението към адвокатската професия не само следва да се дължи от обществото към представителите на адвокатурата, но същото трябва да бъде извоювано и заслужавано. От адвокатурата като общност и от всеки неин представител.

Призоваваме Висшия адвокатски съвет, както и отделните адвокатски съвети, да излезнат с ясна и категорична позиция против описаните по-горе прояви, противоречащи на закона, добрите нрави и адвокатската етика. Призоваваме Висшия адвокатски съвет, както и отделните адвокатски съвети да изработят и прилагат на практика категорични политики на превенция, както и на борба с всякакви прояви на дискриминация, расизъм, сексизъм, хомофобия.

Дълг и задача, както на органите на адвокатурата, така и на адвокатурата като общност, но също така и на всеки отделен адвокат е изграждането и поддържането на професионална работна среда на толерантност, в която се зачитат и бранят честта и доброто име на всеки независимо от неговите различия.


Дружество на младите адвокати - София    Свържете се с автора на петицията