Петиция с искане за извършване на проверки във всички ясли и детски градини в рамките на Столична община

Във връзка с изнесената в медиите информация, че деца се приемат в ясли и детски градини по нареждане на Директори на Дирекции и Районни кметове, ние, гражданите, изискваме от компетентните органи да извършат проверки във всички ясли и детски градини на територията на  Столична община. Проверките трябва да бъдат задълбочени и безпристрастни, за да покажат дали са налице нарушения в работата на администрацията, като следва резултатите да бъдат публично оповестени. За да се гарантира максимална коректност и прозрачност, настояваме задължително при извършване на проверките да бъде включен наш представител, като граждански контрол извън представителите на обществените съвети към проверяваните детски заведения. Причината е, че много от обществените съвети са казионни, тъй като има данни, че е масова практика директорите да контролират родителите, които влизат в тях.Настояваме проверката да установи броя на децата, приети със специален прием извън установения ред, както и директорите да дадат обяснение по какъв повод и колко от тях са назначени с разпореждане от Дирекция Образование или Районната администрация. Там, където децата, приети с протокол, са над допустимия брой, настояваме виновните лица да понесат своята отговорност. Настояваме също да се направи проверка, каква част от приетите по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за прием на деца в последствие са станали дарители на детското заведение. Настояваме във всяка група, на всяко едно заведение, да бъде направена проверка за съответствие между ИСОЗД, НЕИСПУО и дневниците на групите, за да се провери има ли разминавания между ИСОДЗ и реално посещаващите деца и спазва ли се изискването за максимум 10 деца приети по чл.7, ал.5  от Наредбата за прием на деца в общински детски градини на територията на Столична община. Също трябва да се провери в колко детски заведения е практика деца, които вече посещават реално, все още да седят в “чакащи” в ИСОДЗ.Настояваме във всички детски заведения да бъде извършена проверка дали се спазва Кодекса на труда и трудовото законодателство като цяло. Дали се спазват наредбите, свързани с допълнителните педагогически дейности, както и всички останали наредби, свързани с дейността на яслата или градината. От изключителна важност е колоната “СОП или хронични заболявания”! Настояваме в ИСОДЗ да бъде разделена на две, а именно: “СОП” и “Хронични заболявания”. Също така в системата да бъде отразено колко на брой групи има в яслата/градината и какъв е броят на децата във всяка група. Задължително при прием на деца с хронични заболявания всичко да се отразява в лог-файл, както при жребия. Всички тези промени в ИСОДЗ са с цел да се постигне по-голяма прозрачност и да се даде възможност за граждански контрол.Все по-очевидно става за обществото ни, че качествен контрол от Дирекция “Образование” липсва. Същото може да се каже и за Дирекция “Здравеопазване”. Настояваме също и за засилен контрол при децата със СОП - там където са 3 в една група, на директорите да се напомни, че по наредба са задължени да назначат помощник на учителя. Филиалите на детски заведения, които се помещават в части от общи сгради са претъпкани, децата нямат нито пространство, нито въздух, често липсва и дворно пространство. Настояваме да бъде направена проверка на реалните условия и доколко те са подходящи за деца. При необходимост броят на децата да бъде намален драстично още от следващата година!С оглед горепосочените нарушения, както и много други, смятаме, че г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община и г-н Тодор Чобанов - зам.кмет на направление “Култура, образование, спорт и превенция” трябва да извършат проверка на работата на Дирекция “Образование” и Дирекция “Здравеопазване”. Независимо дали администрацията на горепосочените дирекции е съпричастна към нередностите или не е упражнила контрол, е редно виновниците да понесат своята персонална отговорност! Трябва да бъде извършена и проверка от Софийска районна прокуратура на всички факти и обстоятелства, свързани с нерагламентираните начини за подбор на деца, които да бъдат записвани в ясли и детски градини. Да бъдат проверени телефонните разпечатки, както и изпратените СМС-и, както и всякакъв вид други доказателства. Директорите на дирекции, както и директорите на ясли, детски градини и училища, са несменяеми и недосегаеми и често заемат позицията си от десетки години и това им дава благоприятна среда, за да влизат в подобни корупционни взаимоотношения. Това е и причината от ИК “За качествена и иновативна образователна система” да настояваме за въвеждане на периодично явяване на конкурс на всеки четири години.

Автор на петицията:
Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система 
Председател Васил Николов - 0894697086


Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система    Свържете се с автора на петицията