Да помогнем на Гурмазово

ДО:

Г-н Бойко Борисов,

Министър-председател на Р. България

Г-жа Мая Манолова,

Омбудсман на Р. България

Г-жа Росица Иванова,

Областен управител на София област

Г-н Георги Димов,

Кмет на Община Божурище

Г-н Георги Димитров,

Председател на Общински съвет Божурище

 

Въз основа на постъпилите възражения и жалби от жителите на с. Гурмазово, съседи на посочените имоти  и  други заинтересовани лица, настояваме кметът на Община Божурище:

1. Да спре процедурата за двете депа за „временно” съхраняване на хумус и земни маси, планирани в непосредствена близост до Гурмазово, в нарушение на ЗУТ;

2. Да разчисти огромното количество отпадъци в покрайнините на селото, съобразно предписанията от РИОСВ;

3. Да възстанови подаването на вода от вододайна зона Радован за хората и обществените чешми на Гурмазово.

Нашите основания са:

1. В Общински план за развитие на Община Божурище 2014-2020  няма заложено изграждане на депа за земни маси. В Програмата за околна среда на Община Божурище и Проекта на програмата за отпадъците на Община Божурище са записани препоръки за използване на депото в Костинброд, но не и изграждане на нови депа.

2. Непосредствената близост на планираните депа до селото (респ. коритото на р. Гурмазовска), гробището, вододайната зона и опасностите от шумово замърсяване, увреждане на недобрата пътна инфраструктура с тежки машини, прахово замърсяване и пр.

3. Изграждането на депата не е съобразено с изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г., издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването.

4. В землището на с. Гурмазово има находище на теснолист божур, който е Интерглациален реликт, включен в Червената книга на Република България. В последните години не е потвърждавано находището му и са необходими проучвания за местоположението и състоянието на популацията преди предприемането на каквито и да било инвестиционни проекти.

5. Теренът, предвиден за изграждане на депата, е горска територия по смисъла на ЗГ и представлява водосбор, където е забранено изграждането на депа (и в нарушение на чл.143 от ЗВ).

6. Отчитане мнението на жителите и собствениците на имоти в Гурмазово изразено чрез вече входирана подписка, жалби и възражения ПРОТИВ изграждане на планираните депа.