РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ИСКАТ ГАРАНЦИИ ЗА СПРАВЕДЛИВ СЪД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,  

 

Изразяваме своето недоволството от приетите изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които да се премахва възможността гражданските дела за родителски и свързаните с тях права, както и част от трудовите такива да бъдат ограничени в разглеждането и произнасянето по тях само до 2 съдебни инстанции, без участието на третата – ВКС.

Такова решение е противоконституционно, несправедливо, крайно неморално и увреждащо интереса и правата на огромна обществена група, каквато са родителите и техните деца. Тази обществена група по Конституция се ползва с особена защита, поради което държавата следва да е готова да й предоставя такава в максимален обем и при най-внимателен подход и грижа.

В тази връзка бихме искали да обърнем внимание на следната действаща от години основна нормативна уредба:

● Според чл.14 от КРБ „Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.“;

● Според чл.119, ал.1 от КРБ „Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.“;

С приетите от НС законови промени в ГПК, тотално се дерогира както принципа за триинстанционност на съдебните производства по семейни и трудови дела, но и ангажимента за особена грижа и закрила на правата на семейството, родителите и децата, заявена от държавата в българската Конституция.

Триинстанционността на тези дела е традиционна и дългогодишна за българските национални правоотношения и отмяната й в съвременните безспорно трудни и объркани времена, е лишена от каквото и да било разумно или обективно оправдание. Като граждани на тази държава, данъкоплатци и избиратели, настояваме да се отговори на следните въпроси:

1. Какво налага промени в ГПК, които засягат правата и достъпа до правосъдие на огромна група граждани (съпрузи, родители и деца) да бъдат извършени без широко обсъждане и отчитане на мнението на обществото.

2. Кое за държавата и обществото ни е приоритет – гаранцията за пълноценното и ефективно упражняване на правата на родители, деца и семейства или интереса на определен кръг заинтересовани съдии от ВКС? Нали съдебната реформа се извършва и с цел осигуряване на справедливо и достъпно правосъдие. Определено считаме, че комфортът на съдиите от ВКС не следва да бъде поставян над бъдещето на България, каквото бъдеще са децата и техните семейства. Дали е справедливо правата на човека да излязат от компетентността на касационната инстанция, а тя да остане да се занимава предимно с имуществени спорове от разнообразен характер?

Защо сме против приетите поправки в ГПК?

Известно е, че върховните съдии на първо място са съдиите с най-голям житейски и професионален опит в рамките на съдебната власт и второ – ВКС е съдът, който е оправомощен да извършва ревизия на решенията на предходните инстанции и с това да създава задължителна за тях практика по тълкуване и прилагане на правото.  Преграждането на достъпа до касационно правосъдие ще означава невъзможност за създаване на задължителна практика. Рискът от възникване на разнообразна практика на второинстанционните съдилища е огромен, като имаме предвид сегашната ситуация, което може да доведе до съдебен туризъм, избор на съд и прочие незаконни практики. Резултатът ще бъде ограничен достъп до правосъдие за огромна група граждани.

От тази гледна точка, изискуемата по Конституция особена грижа и гаранция за правилното, ефективно и пълноценно упражняване на гарантираните от законите и КРБ права и свободи на децата и семействата, е гарантирана с триинстанционното производство. Обратно, лишаването от защита пред третата съдебна инстанция в гражданското производство по семейните и част от трудовите дела, автоматично ще ограничи правата на децата и техните семейства и ще ги лиши от възможността да се ползват от най-добрата съдебна защита в сферата на правораздаването. Това означава, че тази толкова уязвима и специфична обществена група лица ще бъде лишена от иначе уж гарантираната от КРБ особена грижа. Това означава проява на дискриминация и отнемане на законни права.

Ако тези промени на ГПК останат в сила, Европейският съд по правата на човека ще се превърне в трета съдебна инстанция. Делата завеждани от български граждани, срещу българската държава ще се увеличат. Кой има интерес от това? Едва ли са гражданите и държавата.  

Във връзка с гореизложеното, НАСТОЯВАМЕ ДА УПРАЖНИТЕ КОНСТИТУЦИОННОТО СИ ПРАВО НА ОТЛАГАТЕЛНО ВЕТО И ДА ВЪРНЕТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГПК, ПРИЕТ НА 19 ЮНИ 2015 Г.