ДА СПАСИМ СГРАДАТА НА БИВШЕТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ В ГР. ЛОМ

 

            ДО

 Г-Н ИВО ИВАНОВ

 КМЕТ НА ГР. ЛОМ,

 Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОМ

 Г-Н ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЛОМ

 Г-Н ПЛАМЕН ИВАНОВ

 РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОР „НЕДВИЖИМО НАСЛЕДСТВО“

 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВА

ДИРЕКТОР ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ

 ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

ПОДПИСКА ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА - КЪЩАТА НА НИКОЛА АЛТИМИРСКИ /БИВШЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ/

 

Изтънчен вкус, изисканост и някогашно благополучие излъчват фасадите на повечето къщи, нанизани по главната улица на град Лом. Сградите са строени в края на XIX и началото на XX век /в периода от 1880 до 1940 г./по проекти на австрийски, белгийски, немски и унгарски архитекти. Стилът им е "късен сецесион" и "псевдо барок" като особен интерес представляват островърхите кули, съчетанието на растителните и фигурални мотиви около високите прозорци и красивите орнаменти по витите балкони.

 

Обявени за архитектурни паметници на културата в Община Лом са 57 сгради, утвърдени от НИПК - София с писмо №6314 от 08.12.1986 по кадастър 1979 г. Намират се основно по главната улица на града и навремето са били собственост на големи търговски фамилии (Миланези, Стайкови, Андрееви, Ценко Тодорови, Цонзарови, Табакови, Поптодорови, Кусидис, Бечеви и др.), притежаващи магазини и търговски складове в града.

 

            Една от тези къщи е къщата на Никола Алтимирски, завършена през 1922 г. Той живее малко време в нея, след което се премества в Австрия. Общината взима тази къща за банка през 20-те години. През 1936 г. банката се премества, а през 1947 г. в къщата се помещава Военно окръжие. През 1993г. общинският съвет взима решение за продажба на сградата на частно лице.

 

През 1995г. в къщата избухва пожар и изпепелява част от нея. Днес къщата изглежда така:

 

          Сградата е необитаема повече от 20 години, с изгорял покрив, разрушени вътрешни стени, избити врати и прозорци и събрани на купчини тухли. Къщата е една от емблемите на гр. Лом, а е в ускорен процес на разрушаване като в скоро време реставрирането и ще се окаже невъзможно.

 

Настояваме,

 

1. Общината да направи необходимото, за да се гарантира неприкосновенност на имота, както по отношение на дворното място, така и в самата сграда и консервиране на имота, за да се спре разрушаването му.

 

Предложение: Общината да придобие имота съгласно чл. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета през 2012г от Общинския съвет, а именно:

 

(3) Чрез акт на Кмета на Общината се придобива собственост в следните случаи:

                1. Чрез дарение или завещание в полза на общината;

                2. Чрез завладяване (завземане) на безстопанствени имоти на територията на Общината, чиито собственик не може да бъде установен;

                3. Чрез позоваване на придобиване на давност в полза на Общината;

 

(4) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на Кмета на общината, в която влизат представители на отдели “Правно-нормативно обслужване”, “Общинска собственост”, “ТСУ”. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

 

(5) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането на имота в състояние да бъде използван по предназначение.

 

(6) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот частна общинска собственост, указан в настоящата наредба или в наредбата по чл. 45а от ЗОС.

 

2. Реставрация, стопанисване и управление на общински имот:

 

Предложение:

 

2.1. Основаване на обществен дарителски фонд и набиране на средства за реставрация на сградата, архитектурен паметник с местно значение.

 

2.2. Кандидатстване по европейска програма за възстановяване на средствата по реставрация на къщата-паметник.

 

2.3.  Използване на сградата за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги и други.

 

 

 

Личните данни няма да се използват за други цели, освен за петицията.