Отворено писмо МОРЕ БЕЗ БЕТОН - До отговорните институции - за Силистар, Алепу, Синеморец и цялото Черноморско крайбрежие на България

sand.lili_за_петицията_.jpg

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

до 

Прокуратурата на Република България,
Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ),
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Бургас,
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК),
Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Бургас,
Общинските администрации на Царево и Созопол,
компетентните държавни институции и правораздавателни органи,
всички регионални и национални медии,
Копие с превод до Генерална дирекция “Околна среда” на Европейската комисия

 

Уважаеми държавни и общински служители, експерти, еколози, юристи, журналисти, съграждани,

Обръщаме се към вас в качеството си на активни граждани, загрижени за опазването на природата.

Опазената дива природа е не само наше конституционно право, но е и незаменимо условие за здравословен и качествен живот и за развитие на поминъци като селско стопанство и устойчив туризъм. През последните години, за съжаление, виждаме как, заради беззаконие, ресурсите на нашата Родина се експлоатират за частни интереси, с активната подкрепа на българските институции.

Има няколко конкретни повода да се обърнем към вас именно сега и това са редица документи, издадени от отговорните институции, които, освен че са в ущърб на природата и накърняват обществения интерес, са също така и в разрез с постановките на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и европейските екологични директиви.

Сред въпросните документи са:

  • Съгласувателните писма, издадени от РИОСВ Бургас през 2019 и 2020 г. на продуцентска компания "Олд скул" ООД, с които се разрешава заснемането на телевизионното шоу "Игри на волята" в защитени територии по българското Черноморие (в това число едни от последните диви плажове - Листи, Силистар, който е защитена местност, както и защитена местност Устието на река Велека, намиращи се на територията на Природен парк "Странджа" и две защитени зони от Натура 2000).

От една страна, недоумение буди самият факт, че държавен орган, отговорен за опазването на околната среда, разрешава места със специален екологичен статут да бъдат ползвани за търговски дейности, реално недопринасящи с нищо полезно за обществото ни.

От друга - има множество свидетелства на очевидци за нарушения, включващи: изкоренени дървета; незаконно прокаран път през гората в защитена територия, незаконно преминаване на тежка техника и МПС-та по пътища, по които може да преминават единствено служебни МПС-та на горските служители и противопожарните служби; отпадъци, захвърлени на нерегламентирани места; химически тоалетни, поставени точно до находище на защитен от закона вид и включен в Червената книга на Р България (Пясъчна лилия); унищожени екземпляри от редки и защитени видове (като напр. Приморски ветрогон); палене на огън в пожароопасен сезон, с което се създава риск за възникване на горски пожари; увреждане на защитени местообитания и ландшафти, и др. 

Във връзка с казуса от миналата година е внесен и сигнал до Прокуратурата, по който обаче до този момент реакция няма. Настояваме да бъде публично оповестено какво се случва със съответната преписка. Единственото известно последствие от миналата година досега е наложената на горските служители глоба

 

  • Разрешителните и всички други документи издадени на дружество "Алепу вилидж", с които се съгласува застрояването с “противосвлачищно съоръжение” - “много хубав хотел” на Шофьорския плаж, намиращ се в непосредствена близост до защитена местност Алепу, общ. Созопол.

 

  • Документите, издадени от компетентните институции, с които е съгласувано строителството на вилна сграда, намираща се до скална забележителност Корабите, местност Поляните, Синеморец, от 2017 г.

Имотът попада в границите на Природен парк Странджа и в две защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.

Същият този строеж вече веднъж е бил спрян - през 2015 г., като мотивите за това, изтъкнати от самата екоинспекция в Бургас, са били, че теренът "попада в границите на ПП Странджа, където всякакво строителство е забранено, и не отговаря на екологичните норми".

Понастоящем на инвеститора на въпросния строеж е наложена само глоба заради това, че е строил в продължение на месец по време на размножителния период на птиците, гнездящи в защитената зона, но налагането единствено на финансова санкция е крайно недостатъчно

 


Заради всичко гореизложено настояваме за следното: 

  1. Незабавно прекратяване на снимачния процес и съпътстващите го дейности, осъществявани от продуцентска компания "Олд скул" ООД във връзка с тв шоуто "Игри на волята" в защитени територии по българското Черноморие, и отмяна на всички документи, издадени от съответните институции, по силата на които въпросните дейности са допуснати.
  2. Във възможно най-кратък срок да бъде изискано от бенефициента - в лицето на продуцентска компания "Олд скул" ООД - да възстанови нанесените през 2019 г. щети на природата. По-конкретно - незаконно изграденият път да бъде залесен с фиданки от местни видове и произходи, при съгласуване на залесяването с ДГС Царево и под надзора на специалисти. Наясно сме, че унищожените екземпляри на защитени от закона и включени в Червената книга растителни видове е невъзможно да бъдат възстановени, затова настояваме да се наложи глоба в максимален размер за унищожените екземпляри от видовете Eringium maritimum и Pancratium maritimum.
  3. Да бъде спряно издаването на разрешителни и съгласувателни писма за реализиране на инвестиционни намерения, подобни на “Алепу вилидж” и вилната сграда до Синеморец - на едни от последните девствени места и върху защитени територии по морето - защото с това се нарушават редица закони и норми, в това число Законът за защитените територии (ЗЗТ), конкретно при нарушенията до Синеморец, и Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) по отношение на Алепу.
  4. Предприемане на адекватни действия от страна на институциите, отговорни по закон да следят за опазването на природата (в частност РИОСВ Бургас), с цел възстановяване на нанесените екологичните щети в района на област Бургас.
  5. Незабавно и окончателно прекратяване на всякакви строителните дейности на Шофьорския плаж до защитена местност Алепу и в местността Поляните до Синеморец.
  6. Окончателно преустановяване на строителството на вилната сграда в местността Поляните до Синеморец. Построеното до този момент да бъде премахнато за сметка на собственика, както и да бъде възстановено местообитанието, което е пряко засегнато от строежа. Обръщаме внимание, че строителството на този обект пряко е увредило приоритетно за опазване местообитание – 6210* (Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик), където се срещат диви орхидеи.
  7. Настояваме и за оставката на директора на РИОСВ Бургас, инж. Тонка Атанасова, заради систематично неизпълнение на служебните задължения за опазване на околната среда в района на Бургас и заради причиняване на щети и увреждания на защитени територии и защитени зони с уникална природа, в т.ч. Природен парк Странджа, защитени местности Силистар и Устието на река Велека, както и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, сред които, конкретно, зоните Странджа за опазване на птиците и на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

  

Като граждани и данъкоплатци, благодарение на които се формират бюджетите и заплащането на държавните администрации и техните служители, изискваме институциите, които са задължени да отговарят за опазването на околната среда, в т.ч. РИОСВ и МОСВ да започнат да изпълняват своите задължения и да прилагат качествено и безкомпромисно законите. Очакваме и от останалите институции изброени в началото на настоящото писмо (МРРБ, ДНСК, РДНСК, общинските администрации на Созопол и Царево, както и Прокуратурата) да осъществяват ефективно и качествено задълженията си, прилагайки законите и знаейки, че в противен случай ще им бъде потърсена сметка! До този момент сме свидетели на масово издавани разрешителни за дейности, които необратимо увреждат уникалната българска природа. Служителите и институциите, които са отговорни за това, трябва да си понесат последствията и да дадат обяснение за действията си пред всички нас - гражданите на Република България! Настояваме за отговор на генералния въпрос: Защо институциите, които трябва да се грижат за опазването на околната среда и запазването на природата, правят точно обратното?!

 

Ако сте съгласни с написаното по-горе, моля, добавете своите име и фамилия + професионално занимание и/или образование.
Подписката е за всички лица, навършили 14-годишна възраст.
Важно е да покажем колко различни като професии, занимание и образование хора желаем опазването на природата и сме достатъчно смели аргументирано да потърсим отговорност от институциите. 

Природата е за всички нас, но тя няма свой глас, има нас! А ние без нея наистина не можем!

Гражданска инициатива за мирни протестни акции МОРЕ БЕЗ БЕТОН - за чисто море, жива природа и плажове без бетон

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!
Всички сме заедно в мисията да опазим природата. Защото я обичаме!


МОРЕ БЕЗ БЕТОН - гражданска инициатива за мирни протестни акции    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам МОРЕ БЕЗ БЕТОН - гражданска инициатива за мирни протестни акции да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

kysytään!-- Large modal -->