За прекратяване измамите на МТЕЛ и защита на потребителите


В качеството си на правоспособни потребители не сме доволни от некачествените и нереално високо платени услуги на мобилният оператор МТЕЛ (Мобилтел ЕАД) със седалище София 1309, ул. "Кукуш" № 1.
Ние, долуподписаните, желаем да бъдем компенсирани от мобилният оператор МТЕЛ поради нарушаване на потребителските ни права няколкократно. В качеството си на европейски граждани и потребители Мобилтел ЕАД нарушава следните права:

1. Договорите трябва да бъдат справедливи за потребителите.
2. Потребителите не трябва да бъдат подвеждани.
3. Забраняват се практиките на търговия, стремящи се да задължат потребителите да купуват услуги, които не са искали.