Право на спокойствие I Заедно срещу шума от строежа на баня "Гъбата"

Уважаеми съседи, граждани и гости на Варна,

Ние, граждани и жители на най-стария квартал в Морската столица, Гръцката махала, се обръщаме към вас със сериозен призив. Нашето право на спокойствие и качество на живот се застрашават от нестихващия шум, идващ от текущия строеж на мястото на баня "Гъбата" - поредното култово място в града, което ще бъде заличено от 12-етажна сграда.

След множество сигнали за неспазване на обществения ред, подадени от нас към съответните органи, продължаваме да сме подложени на непрестанен, адски шум в часовете, предвидени за почивка. Всеки ден, включително и по празници, огромните строителни машини започват да работят още в 7 сутринта (а в съботните дни - в 6.30), часовете са почивка (14-16) не се спазват, а на нашите призиви към съответните органи отговор няма. Спрямо КОНСТИТУЦИЯ на Република България: Чл. 45 и - ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание: Чл. 23., предлагаме:

  1. Спазване на Работния График: да се спазва стриктно определен работен график, който да ограничи шума и натоварването по време на часовете, когато хората се нуждаят от почивка и спокойствие вкл. преди 8 сутринта и в работен ден. Машините да не се включват преди 8 часа сутрин, защото създават достатъчно шум. Според чл. 16 от Закона за защита на шума в околната среда (5) се Забранява излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

  2. Почистване с вода: да се предвиди почистване на улиците около строежа и пръскане с вода на самия строеж поради огромното количество прах, породено от строителните дейности
  3. Да се спазва  Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.; доп., бр. 52 от 2019 г.)  (1) Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица:  1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2019 г.) упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство и за спазване на забраната по чл. 16а, ал. 5
  4. Да се спазва Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2019 г.)  (1) За нарушение по чл. 16а, ал. 1 - 5 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.  (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Thea Denoljubova да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...