Петиция против застрояването на жк.Чайка-гр.Варна

Замислен през 60-те и реализиран през 70-те години на миналия век, комплекса е проектиран и изпълнен по закона за планово изграждане на населените места, като цялостна функционална структура, заемаща площ от 61 хектара.

През 1973 г. кварталът, с изключение на нереализирания обществен център е напълно завършен с 69 жилищни блока с необходимите за нуждите на населението поликлиника, магазини, пазар, детски градини и ясли, точно изчислена инфраструктура, смесена пешеходно-автомобилна алейна мрежа и т.н. През същата година във Варна е проведен световен конгрес на архитектите на който ж.к. „Чайка” е представен като модел за градска архитектура и еталонен пример за комплексно застрояване. За да се осъществи този огромен за времето си проект, цялата бъдеща територия на квартала е била отчуждена. На всеки собственик на парцел е било заплатено всяко дръвче, всяка фиданка, всеки квадратен метър от парцела му и всяка паянтова постройка. Сумата платена на собствениците на парцели за отчуждаване на имотите им, е калкулирана в цената на жилищните апартаменти в ж.к.”Чайка”, т.е. купувайки си апартамент в завършен жилищен комплекс, собствениците на жилища купуват и земята.Тъй като кварталът е построен и населен през тоталитарно време, когато никой освен държавата нямаше право на собственост върху земята, фактът, че жителите на квартала са си купили земята въху която той е построен не е отразен в нотариалните им актове при закупуването на апартамент.
Изработения нов план не решава основните проблеми на комплекса:
- реституирани имоти и хаотично застрояване;
- сериозно компрометиране на жилищната среда;
- паркиране на автомобилите.
Дори напротив, предвиденото застрояване е с показатели по – високи от заложените при комплексното изграждане на квартал Чайка, което е в пряко нарушение на чл.22, алинея 5 от ЗУТ, а именно „Проектите по ал. 4 (новото строителство в съществуващите жилищни комплекси), не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси”. Според цитираната наредба, би следвало параметрите на ново-предвиденото застрояване да не надхвърлят показателите на оригиналния план за квартала. Нещо повече, те не само надхвърлят параметрите на застрояване на оригиналния план, те също така надхвърлят допустимите параметри според действащата „Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”. Според чл. 20 на тази наредба „В поземлени имоти, квартали и територии, урегулирани за комплексно (групово) жилищно застрояване, се спазват следните нормативи за прилежащите на жилищните сгради територии (нето жилищните територии):
1. плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 на сто;
2. интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,5 за големите и много големите градове и до 2,0 за малките и средните градове;
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.”
Предложеният проект за ПУП на квартал Чайка предполага двойно по-високо интензифициране на територията /Кинт/ от максимално допустимото по наредбата. Освен това, в проекта ясно си личи предвиждането на подземни паркинги под съществуващи зелени площи с висока растителност. При такива предвиждания за паркинги под съществуващата висока растителност се налага изводът, че тези паркинги се предвиждат само и само да се достигне необходимата бройка за комплексно застрояване от 440 автомобила на 1000 жители с ясното съзнание, че отново ще имаме паркоместа на хартия, но не и в действителност!
От началото на 90-те години до днес, заобикаляйки закона и след съмнителна в някои случаи реституция, в квартала се допусна строителство на над 20 нови сгради, всички с параметри над средните за квартала. С въвеждането в експлоатация на тези нови жилища осезателно се претовари инфраструктурата на квартала, която не е предвидена за толкова постройки. С допуснатите до този момент нови обекти след 1990г., на практика вече са надхвърлени показателите заложени при комплексното изграждане на квартал „Чайка” като цялостна функционална структура и сериозно компрометират жилищната среда в комплекса.

Ние гражданите на жк. Чайка настояваме:

1. ПУП-ПРЗ Чайка да бъде оттеглен.

2. да се използва оригиналния план по който е реализирана цялата територия, с което да се предвиди като възможно само строителството на обектите с обществено-обслужващи функции, които не са били реализирани с оригиналния план на квартала

3. МРРБ да обяви комплекса за окончателно завършен с построените и въведени в експлоатация до момента сгради.

4. Да се съборят останалите с временен статут постройки в квартала.

5. Да се изиска от община Варна частните терени, които са върнати в зелените площи на ж.к. „Чайка” да бъдат отчуждени, платени, или заменени с общински терени в територии, където новото застрояване е допустимо.

Сдружение на Домоуправителите "Чайка"


Сдружение на Домоуправителите- жк. Чайка    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение на Домоуправителите- жк. Чайка да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...