В подкрепа на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

 Настоящата петиция цели да изкаже несъгласието на българските граждани с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за бюджета на Република България за 2015 г. в частта за Министерство на културата и Писмо № 18-00-2/27.01.2015 г. и на Заповед на министър Вежди Рашидов за намаляване числеността на персонала на Националната библиотека (наричани по-долу Постановлението и Заповедта).

 

Причините за нашето несъгласие са следните:

 

1. Както е записано в Позицията на синдикатите на работещите в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, исканото от Министерството на културата драстично съкращение на финансовите средства и на персонала с 15 % застрашава изпълнението на функциите на Националната библиотека, установени в Закона за обществените библиотеки според чл. 12, чл. 13, чл. 15, чл. 16, чл. 17 и чл. 18.

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е Архив на българската книга, хранилище на архивни фондове на дейци от епохата на Възраждането, на най-големия и с национално значение фонд от българските старопечатни книги от 1806 до 1878 г., български периодични издания от епохата на Възраждането, както и съхранява най-голямата в страната колекция от славянски ръкописни паметници от ХI до ХIХ век, немалка колекция от гръцки и други чуждоезични ръкописи от IХ до XIX век от културното и книжовното наследство на Европа, на ръкописи, ценни ранни печатни издания, огромен фонд от архивни документи с османотурски, арабски и персийски произход, на картографски и графични издания, както и фонд от ценни и редки нотни издания и редки звукозаписи. В този смисъл Националната библиотека е институция, която опазва, проучва и представя паметници както на българското, така и на световното културно наследство. Тя е отговорна за формирането на националното ни самосъзнание и съхраняването на националната ни памет. Драстичното съкращаване на бюджета на Националната библиотека и наложеното редуциране на персонала преставляват недопустимо погазване на тези ценности, с което ние, Народът – суверен на Република България, не можем да се съгласим.

 

2. Съкращаването на квалифициран персонал в Националната библиотека несъмнено ще се отрази върху качеството на грижите, които се полагат за паметниците, съхранявани там, и услугите, които Националната библиотека предоставя. Затова считаме, че Постановлението и Заповедта са в разрез със:

  • Закона за културното наследство, чл. 1 (2): Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.

  • Закона за обществените библиотеки, чл.6: Министърът на културата осъществява държавната политика по отношение на обществените библиотеки, като създава условия за тяхното развитие.

  • Правилника за дейността на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, чл.3, тъй като там са изброенни дейности, които се извършват от професионалисти със специално образование и натрупан стаж. Въпросният правилник, както е записано в Заключителната разпоредба, се утвърждава от Министъра на културата на основание чл. 23 от Закона за обществените библиотеки

     

 3. Очакваме Министерството на културата и в частност Министърът на културата да работят за създаването на подкрепяща среда, в която да се образоват и развиват млади специалисти в областта на опазването и реставрацията на книжовното наследство, науките за книгата, библиотечно-информационните науки. Съкращаването на работни места в Националната библиотека не отговаря на това очакване, но преди всичко на тази необходимост.

 

4. Независимо от всичко Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” продължава да бъде хранилище на българското и световно културно наследство, изследователски център и институция с богата образователна и културно програма. В момента това се случва ВЪПРЕКИ Министерството на културата и Българската държава. Подписалите настоящата петиция се обединяваме около позицията, че опазването на културните ни ценности, съхранявани в Народната библиотека, тяхното проучване и социализация е отговорност на самата институция, но също и на Министерството на културата, и на гражданите на Република България.

 

Считаме, че бюджетът на Националната библиотека не само не бива да се съкращава, но трябва да се работи за неговото увеличаване. Очакваме от Министерството на културата да защити финансовите нужди на Националната библиотека и да съдейства за развитието на условия, в които опитните и доказани специалисти да получават възнаграждения, отговарящи на техните знания, умения и постигнати резултати. Също така изискваме Министерството да предприеме конкретни мерки за създаването на подходящи работни позиции за млади експерти в Националната библиотека.

 

 

 

Полезна информация:

 

Позиция на синдикатите на работещите в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0017/files/pismo_6.2.2015.pdf

 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136410750

 

Закон за културното наследство - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662

 

Закон за обществените библиотеки - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636021

 

Правилника за дейността на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0023/files/PRAVILNIK_last.pdf

 

 


Катерина Костадинова    Свържете се с автора на петицията