Г-н ЦАЦАРОВ СПАСЕТЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЪРКВА-КОСТНИЦА В БАТАК

Ще позволим ли с мълчание, апатия и невежество историята за Баташкото клане да бъде превърната в МИТ?

Ще позолим ли дима и саждите от свещите да заличат историческите доказателства и следите от кръв по стените на Историческата църква-костница ,,Св.Неделя,, в Батак.

На 03.04.2012 Министерство на Културата постанови да се запази музейния статут на историческата църква-костница гр.Батак и да се преустановят богослуженията в нея,тъй като с това се руши културно-историческото наследство. Въпреки това,като проява на незaчитане на върховенството на закона, богослуженията не са преустановени, паленето на свещи в историческата църква-костница продължава и автентичния вид не е възстановен.

Собствеността на църквата-костница ,,Св.Неделя,, Батак е Публична Държавна -общонародно достояние по всички Закони след възникване на Правова Българска Държава 1878г./1879-търновска конституция./ и няма последващ Акт на Раздържевяване.

Издаденият Акт за Публична Общинска собственост от 2000г. и последвалото дарение на Пловдивска Митрополия през 2011г. са незаконосъобразни и следва да бъдат обявени за нищожни и отменени!

По отношение на костите и дръвниците- Движима Културна ценност. Те са Основен Музеен Фонд-Публична Собственост и не могат да се даряват,тъй като сделки се правят само с Обменния фонд и то след съгласие на Министъра на МК./чл.114 от ЗКН/ Решение 505 от30.06.2011 за дарение на костите е незаконосъобразно и следва да се отмени.

А от тук следва, че Пловдивска Митрополия се разпорежда с чужди имоти, Публична Собственост- а именно сградата на костницата ,,Св.неделя,,гр.Батак, костите и дръвниците.

До: Главен Прокурор на  Република България

 

С И Г Н А Л
/отворено писмо/

Относно:

Недопустими по закон действия от Община Батак за

разпореждане/дарение/ с обекти Публична Собственост-
Недвижимата Културна Ценност-църква-костница  и музей ,,Св.Неделя“
и Движимите Културни Ценности-кости и дръвници-Основен музеен фонд

 

1.Закононарушения при издаване от Община Батак на Акт №110 от   05.09.2000г. за Публична Общинска Собственост за Историческа църква-костница, „Св.Неделя“ в гр.Батак – Недвижима Културна Ценност с категория Национално Значение, с който Акт е присвоена Публична Държавна Собственост и искане за отмяна на същия.

2.Намерение на Областния Управител на Област Пазарджик  да не забележи закононарушението по т.1 и инструкциите дадени в становището на Министерство на Културата изх.№ 93-00-13/ 28.11.2012г., с което по наш сигнал е сезиран от Министъра на Културата за  упражняване на Правомощия по чл.32 ал.2 от Закона за Администрацията за отмяна в двуседмичен срок, считано от 30.11.2012г., на горецитирания Акт №110 за ПОС от 05.09. 2000г., одобрен със закононарушения от Кмета на Община Батак.

 

3.Закононарушения при последващи решения на Общински Съвет Батак за промяна на собствеността на Историческата Църква-Костница от Публична Общинска в Частна Общинска -съотвентно решения  №477 от 31.03.2011 и №488 от 21.04.2011г..

4.По  Отношение на Движимите Културни ценности-Закононарушения по  решение №505 от 30.06.2011г. за дарение от ОС Батак на Пловдивска митрополия на  Движими Културни ценности-Основен Музеен Фонд – кости и дръвници.

 

Г-н Главен Прокурор на Република България,

КИД “Будител“ Батак е изразител на волята на по-голямата част от батачани, материализирана в нарочна подписка за запазване статута на църквата-костница, като паметник-музей, така, както ни я завещаха нашите предци.

Цялата процедура, която касае документацията, изготвена от Община Батак по собствеността на Историческата църква-костница „Св.Неделя“ и последвалото дарение на Пловдивска митрополия през 2011г. стъпва на един погрешно съставен Акт за Публична Общинска Собственост № 110 от 05.09.2000г., който  трябва да бъде обявен за нищожен и отменен по две основни законообосновани причини:

ПЪРВА Причина: разгледан само като вид документ, Акт №110 следва да бъде обявен за нищожен и отменен, защото не удовлетворява изискванията за изготвяне и попълване на формуляр – образец за съставяне на Акт за общинска собственост утвърдени с Наредбата за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост одобрена от  МРРБ и Министерство на Правосъдието и съгласно ЗОС.

ВТОРА  Причина : Чрез Акт №110 от 05.09.2000г. е присвоената  Публична Държавна Собственост на Историческата църква-костница „Св.Неделя“ в гр.Батак, което ще обосновем по-долу.

виж пълния текстна сигнала тук:

http://buditel1batak.blog.bg/history/2012/12/11/signal-do-glavniia-prokuror-na-rb-za-nedopustimo-po-zakon-ra.1029850

 
Facebook