Протест на детските заведения срещу поставяне на проба Манту

Ние, учителите и непедагогическия персонал от всички детски заведения на територията на България, категорично се противопостявяме  на абсурдните допълнения към  Наредба № 15 на Министъра на здравеопазването, които влязоха в сила от 26.10.2012г. С тях се изисква към ежегодните изследвания за здравна книжка на педагогическия и непедагогически персонал на детските заведения, да бъде включена и проба Манту с подкожно вкарване на туберкулинов разтвор - изследване за туберкулоза. Считаме, че тази интервенция не зачита правото ни на информирано съгласие. Смятаме, че работещите в детските заведения не са онзи "опасен" контингент, сред който се развиват огнища на туберкулоза. Самото изследване е скъпо и утежнява и без това малкото заплащане на труда ни. Призоваваме всички, които смятат, че тази  промяна в Наредба № 15, е необмислена и абсурдна, да се включат в настоящата петиция.

Подписвайки се в тази петиция, вие подкрепяте протестното писмо на всички детски учители и помощен персонал, изпратено до Министъра на здравеопазването и др. държавни институции,  които са длъжни да ни чуят и от които зависи отмяна на допълненията към наредбата за ежегодното поставяне на проба Манту:

 

До:

Г-жа Десислава Атанасова

Министър на здравеопазването

 

Г-жа Даниела Дариткова

Председател на комисия по здравеопазването

 

Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в цялата страна

 

Г-н Сергей Игнатов

Министър на образованието, младежта и науката

 

Комисията по образованието и науката в Народното събрание на Република България

ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО

от работещите в детски заведения в Република България

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

С настоящето писмо искаме да изразим несъгласието си с абсурдната  процедура по т.4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) веднъж годишно провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту, на която трябва да се подлагат работещите в детски учебни заведения в българската държава, съгласно НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г., издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006г., изм., бр.14от15.02.2011г., в сила от 15.02.2011 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.10.12 г.

Намираме за крайно незаконосъобразно, неетично и обидно да считате работещите в детски заведения за клинично доказани носители на зараза или опасни за общественото здраве, като ни лишавате от право на личен избор.

Отговорно декларираме, че като европейски граждани тълкуващи  Конвенцията за защита правата на човека и на човешкото достойнство, приемаме подобна специфична интервенция като необоснована и противоречаща на изричната ясна и недвусмислена норма на чл. 5, който гласи, че "ВСЯКА интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице."  Според чл. 26, т. 1 "упражняването на правата и разпоредбите за защита, съдържащи се в тази конвенция, не подлежат на никакви ограничения, освен на тези, установени от закона и необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност за предотвратяване на престъпления за защита на здравето или правата и свободите на другите." Накърняване на правото на информирано съгласие като изключение е оправдано само в два случая:
1. когато подлежащото на ваксина лице е клинично доказано носител на зараза и това създава опасност за живота и здравето на другите;
2. когато съществува извънредна епидемична ситуация с много висок процент на разболелите се.
И в двата случая не става въпрос за рутинна имунизация, а за съобразяване с конкретната необходимост.

Правото на неприкосновеност и на информирано съгласие на индивида е застъпено също и в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която е неизменна част от Европейската Конституция.

В заключение нормите в Закона за здравето и Наредба 15, уреждащи задължителност на ваксините, влизат в противоречие с чл. 5 от Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината и с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези норми не следва да се прилагат, тъй като според чл. 5, ал. 4 от Конституцията международните актове, влезли в сила за Република България, имат предимство пред тези норми на вътрешното право, които им противоречат.

Обръщаме  се към Вас с настояване да предприемете действия, за да бъде направена незабавна законодателна промяна и да бъдат облекчени и променени условията на придобиване и презаверка на здравна книжка, защото липсват доводи в спазване на старата наредба, ние да сме застрашили общественото здраве по какъвто и да е начин.

Категорично отказваме да се подчиним на необмислената процедура, която не само ни лишава от право на избор, но и утежнява финансовото ни положение, което и без това в днешните условия не е завидно. Не желаем да бъдем превърнати в поредната касичка за пълнене на хазната. Времето от над седмица отделено за разтакаване заради този бюрократски абсурд в безропотно спазване на недомислицата в тази наредба, определяме като пропиляна ценност, която бихме оползотворили в грижа за децата си.

Считаме, че това е поредната гавра с търпението на българския учител и непедагогическия персонал, който се грижи за децата на България.

Настоящото писмо е израз на волята и становището на лицата, отстояващи правата си на европейски граждани работещи в детските заведения в Република България, подписали подписката, която следва да се счита за неразделна част от него.

 

Дата  10.12.2012 г.                             С Уважение,

Работещите в детски заведения в Република България

 

 

 


Иванка Калканджиева    Свържете се с автора на петицията