ВСИЧКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ - ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ!

1. Настояваме държавата да гарантира безплатен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и от социалния им статус.

Защо? В България, всяка година приблизително 12,000 деца отпадат от училище преди 9 клас. Потенциалът на тези деца за пълноценно участие в икономиката е силно намален. Икономиката на България има нужда от образовани граждани, за да постигне значими темпове на растеж. Инвестициите в ранното детско развитие са с най-голяма възвращаемост по отношение на развитието на детето в дългосрочен план и по отношение на неговото участие и представяне в училищното обучение. Затова следва да се приемат политически решения за премахване на всички пречки пред постигане на сравними със средните за ЕС равнища на обхват на децата в предучилищно образование.  

 

2. Изискваме приемането на облекчен държавен образователен стандарт за физическата среда на детските градини, който да направи възможно разкриването на филиали в налични помещения в населените места, където липсват детски градини или достатъчен капацитет. Настояваме за възможност за възлагане на услугата на други доставчици на образователни освен детските градини и училищата.

Защо? Образователните стандарти за физическата среда на детските градини не са съобразени с реалността на българския град в 21-ви век. Оттам и построяването на нови детски градини е изключително затруднено, дори когато са налице общински ресурси за това. Необходимо е осъвременяване на стандартите. Гъвкавите решения, включително разкриване на филиали, конвертиране и надграждане на съществуващи помещения, и делегиране на алтернативни доставчици, ще позволят навременна реакция на локални демографски тенденции.

 

3. Настояваме за премахване на финансовите бариери при записването в детски градини и за уеднаквяване на изискванията за медицински тестове за записване на децата в детски градини (според Наредба 3 от 5.02.2007 на МЗ), както и пълното им покриване от НЗОК. Искаме тестовете да могат да се извършват в населеното място, в което се намира детската градина. Таксите за удостоверения (за семеен статус), когато се издават за целите за записване на дете в детска градина, трябва да отпаднат. Настояваме за забрана за изискване на допълнителни документи при записване (в някои общини в момента се изисква копие от граждански/трудови договори на родителите).

Защо? Към момента съществуват множество различни практики и изисквания за записване на деца в детски градини. Задължителите медицински тестове са безплатни в много малко на брой общини; в редица населени места няма лаборатории и изследванията са свързани с непосилни разходи за транспорт.  Изследванията трябва да бъдат повторени след обезпаразитяване, каквото често е необходимо при деца, живеещи в нищета. Допълнителните разходи за издаване на удостоверения за семейно състояние, както и за учебни материали и пособия за 3 и 4 годишните, добавят към финансовата тежест на най-бедните семейства, много от които се затрудняват да обличат и изхранват децата си.


Тръст за социална алтернатива    Свържете се с автора на петицията