СРЕЩУ НОВАТА НАРЕДБА ЗА „СИНЯ ЗОНА“ В СОФИЯ


Гост

/ #113

2012-08-21 00:31

Цитираното искане за по същество нов имуществен данък - автомобил/втори автомобил/трети и т.н.след като вече е платен данък сгради определен със закон и решение на ОС,завищен за живущите в централна градска част, както и пътен данък за всеки регистриран на адреса автомобил е противокунституционно. Данъците и определянето на размера им е изключително правомощие на Народното събрание съгласно чл. 84, т. 3 от Конституцията. Данъците са публично правно вземане на държавата или общината, което се установява едностранно от първата, но само със закон, за да се гарантират правата на данъкоплатците. Основният закон изисква както установяването, така и определянето на размера, в т.ч. отделните му елементи – данъчен обект, данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка и пр., да става със закон (така Решение № 3/1996 г. по к.д. № 2/1996 г.)