СРЕЩУ НОВАТА НАРЕДБА ЗА „СИНЯ ЗОНА“ В СОФИЯ

Да спрем терора на администрацията над гражданите!

 

Защо атакуваме наредбата?

* „Синята зона” стоварва проблемите на града върху обикновените хора!

* „Синята зона” няма да доведе до въвеждане на ред, докато парите на столичани потъват в касата неподлежащата на контрол фирма "Център за градска мобилност" ЕООД (бивша “Паркинги и гаражи”)!

* Увеличението на цените не решава проблема с паркирането в София!

 

За какво настояваме?

 

1. Бърз и чист градски транспорт, вкл. метро във всички посоки на града;

2. Паркинги на достъпна цена, достатъчни и като брой, и като капацитет;

3. Правилно организиран трафик, вкл. електронна трафик-система;

4. Регламент за минимален брой паркоместа за всяка нова сграда;

5. Ликвидиране на незаконно обособените паркинги на министерства, агенции, общински и областни администрации, банки, хотели и пр.;

6. Премахване на старите, негодни за употреба автомобили;

7. Публичен отчет за дейността на финансираната от данъците на столичани общинската фирма "Център за градска мобилност" ЕООД !

 

1. Наредбата противоречи на Конституцията:

 

* Въвежда се дискриминация по местоживеене! Дават се преференции само на живеещите по постоянен адрес и се изключват тези по настоящ адрес, а по Конституция и едните, и другите имат еднакви граждански права.

* Дискриминационно е и правото на преференциално паркиране да се прилага само за един автомобил на жилище, а за всеки следващ автомобил СОС въвежда „наказателна“, тройно по-висока такса!

* Нарушено е конституционното право на гражданите до равен достъп до публични услуги и е въведена дискриминация по имуществен признак чрез различни размери на местните такси за различните потребители, както и чрез т.нар. „Служебен абонамент“.

* Липсва реципрочност между цена и услуга. Според наредбата „при недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране имат първите заели местата, а останалите паркират по общия ред“. Т.е. общината задължава гражданите да заплащат предварително стикер, който не им гарантира права!

 

2. Нарушен е Законът за движение по пътищата, според който времето за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа. Общината въвежда привилегии за живеещите в районите „синя зона“ и „зелена зона“, за които се дава правото за безсрочно паркиране.

 

3. Нарушен е Законът за обществените поръчки, тъй като дейностите по организация на паркирането са неправомерно възложени на „Градска мобилност” ЕООД без процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

4. Чрез т.нар. „Служебен абонамент” се нарушава Законът за общинската собственост, тъй като без търг или конкурс се отдава под наем публична общинска собственост, каквато са улиците и площадите.

 

5. Наредбата нарушава Закона за нормативните актове, тъй като:

* Не е придружена със задължителната оценка за въздействието;

* Мотивите са формални и се изчерпват до ограничаване на трафика в централната градска част. В този смисъл, напълно необосновано е въвеждането на такса за съботните дни, които са неработни и са разтоварени от трафик;

 

6. Нарушен е Законът за местните данъци и такси, съгласно който „Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

 

Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси”.

 

Нито една от тези норми не е изпълнена:

 

* Столичният общински съвет не може да обоснове 200-300 процента увеличение на административните и материално-технически разходи за предоставяната услуга!

* Спорна е базата, върху която се калкулира това увеличение, тъй като не е направена финансова обосновка на разходите за услугата!

* Спорно е дали административните и материално-технически разходи за репатриране на автомобил с т.нар. „паяк” възлизат на 60 лв.!

* Спорна е справедливостта при определяне и заплащане на таксите!

 

7. Наредбата не е съобразена с покупателната способност на гражданите! Недопустимо е таксата за паркиране в централната градска част да надвишава данъка за жилище!