Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!

Глас народен

/ #81 Без популистки лозунги. без клишета - да обобщим...

2014-07-17 07:53

Терминът „качество в образованието” в огромен процент от случаите се свързва с клишета и с популистки лозунги.

***

Как стоят нещата в действителност?

Различните заинтересовани страни в областта на образованието имат различно виждане по този въпрос.

Oт гледна точка на централната власт, качественото образование трябва да осигурява максимална заетост на завършилите и им позволява да създават максимална добавена стойност, за сметка на минимални държавни инвестиции.

Oт гледна точка на педагозите и хората, занимаващи се с образователна, научна и развойна дейност, качественото образование е свързано с най-новите тенденции и открития в световната наука.


От гледна точка на работодателите, качественото образование трябва да осигурява адекватни професионални умения и знания, в съзвучие с нуждите на пазара на труда.

От гледна точка на гражданското общество, качественото образование трябва да формира социално отговорни, социално ангажирани и активни граждани.

От гледна точка на самите обучаеми и семействата им, качественото образование е достъпно и им предоставя не само адекватни професионални умения, но също и уменията непрекъснато да се адаптират, квалифицират, преквалифицират и израстват в условията на един непрекъснато променящ се свят.

Макар всички гореописани аспекти на качественото образование да изглеждат разнопосочни, те могат и трябва да се интегрират в една обща визия, една обща философия за основната цел на образователната политика.