ДА СПРЕМ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ-ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО!

inbound3678226390196532353.jpgПетиция
Да спрем изоставянето на деца в България!


Държавата съсипва и подлага на геноцид биологичните семейства, за да инвестира огромни средства в създаването на институции, имитиращи семейства!
През 2022 г. за обслужването на 24-часови институции за деца държавата дава по 1760 лв. на дете на месец, или 80 млн. лв. на година за всички, и отделно 30 млн. за оценка на родителски капацитет, социална и психологическа подкрепа през центровете за обществена подкрепа. Резултатът е един: Капацитетът на 24-часовите услугите се запазва, расте капацитетът на обслужващите услуги.
Ежегодно в системата влизат 1000 деца, и излизат толкова, след навършване на 18 г. възраст. Общо близо 3500 деца в България живеят в институции.
Бъдещето на изоставените деца е обречено. Голяма част от тях трудно завършват образование. Голяма част от тях след като навършат 18 г. трябва да напуснат 24-часовите услуги и често остават на улицата. За тях държавата не предоставя общински жилища. Работа търсят сами. Голяма част от тях стават жертва на трафик, престъпност, зависимости. През цялото време докато са настанени в институция, държавата не е предприела мерки за подобряване на условията на живот в семейството. Малко от порасналите деца изобщо могат да се върнат там, след години на отчуждаване.Считаме за вредно поддържането на порочен кръг от услуги и дейности, които отделят децата от семействата, и създават система за грижа извън семейството, изискваща десетки милиони пари от данъкоплатеца ежегодно.
Подписваме тази петиция с настояване:
1. Правителството на България да приеме Национална програма за ре-интеграция на децата в семействата им до края на 2022 г. с конкретни цели за намаляване на капацитета на 24-часови услуги (Центрове за настаняване от семеен тип) до 500 души до 2024 г. и до нула до 2025 г., с ограничаване на настаняването на деца до 6-месечен срок, необходим за отстраняване на риска от изоставяне на детето.
2. Използване на капацитета и финансирането на ЦНСТ за трансформиране в услуги за кризисно настаняване в случаи на домашно насилие, за центрове за работа с деца и лица в риск, и центрове за семейно планиране.
3. Парламентът да приеме спешни промени в законодателството, засягащи закрилата на децата и семейството, съобразени с целите и насоките на тази петиция.
Настояваме Програмата да бъде неразделна част от „Стратегия на детето“ с първото й представяне в парламента, и да съдържа цели и мерки в следните няколко аспекта:
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Вменяване на отговорност на общинските кметове и цели на директорите на Дирекции социално подпомагане и началници на отделите за закрила на детето по места за свеждане на броя деца в центрове за настаняване от семеен тип до нула (0) до 2025 г.
2. Ограничаване на настаняването на деца в 24-часови услуги за срок до 6 месеца, в който социалните служители работят интензивно за премахване на риска от изоставяне на детето.
3. Санкции за родител, изоставил дете.
4. Ограничаване на приемната грижа до не повече от 3 г. до постепенното й премахване, заместване чрез осиновяване.

5. Подобряване на системата за осиновяване на деца, с мерки за адекватна оценка на осиновителите, ефективно обучение, подкрепа и последващ контрол.
6. Приемане на нов концептуален фундамент - Стратегия за семейството и детето.
7. Използване на капацитета и финансирането на ЦНСТ за трансформиране в услуги за кризисно настаняване в случаи на домашно насилие, за центрове за работа с деца и лица в риск, и центрове за семейно планиране.
8. Извеждане на дете от семейството да се предприема само като крайна мярка, при изчерпване на всички други възможности, като в решението участват квалифицирани експерти и контрол от независим орган.
9. Приемане на набор от инструменти за ефективна подкрепа на деца и семейства в риск при ясна дефиниция, критерии и условия. Прецизиране на критериите на оценката „дете в социален риск“.
10. Изработване на съвременна методика за индивидуална оценка на родителски капацитет със задължително предписание на инструменти за повишаване на капацитета по програма.
11. Програма за семейно планиране, възпитание в семейни ценности, образование сред учениците за сексуално ограмотяване провеждано от държавата, включващо ограмотяване за предпазване от нежелана бременност и заболявания предавани по полов път, безплатна контрацепция при желание от малолетни и непълнолетни със съгласието на родител.
12. Превенция на фиктивното припознаване на деца и оптимизиране на механизма за съвместна работа на всички институции при подаване на съмнение за трафик на деца – районна прокуратура, съд, ДАНС, МВР, ДСП и т.н. Промени в Наказателния кодекс.
13. Създаване на силен и независим контролен орган (например преструктурирана ДАЗД с нови функции), който да взима адекватни мерки за защита правата на децата и семействата им, като неразделна част от интереса на децата

ФИНАНСОВИ МЕРКИ
14. Детски надбавки за всяко дете независимо от дохода на семейството, при редовно посещение на училище и детска градина.
15. Въвеждане на стимулираща политика и подкрепа за отглеждане на деца сираци в семейна среда при близки и роднини.
16. Еднаква месечна подкрепа на децата в приемни семейства и отглеждани от близки/ роднини / Премахване на Чл. 49 от правилника за прилагане на ЗЗД, като в член 50 се допълни и за деца, настанени за отглеждане при роднини и близки/.
17. Намаляване на размера на социалните помощи за непълнолетни родители до завършване на средно образование.
18. Държавна глоба за санкционирани родители и родители незаплащащи издръжката на децата си, при неплатени три месеца издръжка. Създаване на автоматичен механизъм за възстановяване на неизплатена издръжка при подаден сигнал за неплатени повече от три месеца издръжка.


ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
19. Категорична забрана и санкции за оказване на натиск върху уязвими биологични родители и роднини за отказ от родителски права. Задължително предоставяне на документи за проверки на заинтересованите лица.
20. Постоянна разяснителна работа сред младежите и девойките и безкомпромисни действия в случаите „деца раждат деца“. Адекватни образователни програми, подготвящи младите хора за бъдещото родителствуване.
21. Приоритетна работа на Бюрото по труда с трайно безработни родители и съдействие за подсигуряване на работа, като част от превенция за риска при децата.
22. Проверка на работата на прокуратурата, МВР и ДАНС по сигнали подадени от ОЗД за непълнолетни родилки.
23. Установяване верността на фактическите твърдения в подаден сигнал по ЗЗД. При констатиране на насилие над дете да бъде извеждан насилникът, а не детето. Детето да не бъде разделяно от родител, който не е опасен за него.
24. Ако извеждането на дете от семейство не се потвърди от съдебна инстанция, директорът на ДСП подписал заповед за отнемане на детето, НАЧАЛНИК ОДЗ и социалният работник отговорен за случая незабавно да бъдат отстранявани от длъжност и да нямат право на работа в системата за закрила на детето.

25. Предоставяне на право на родителите да участват в съдебните процеси, които касаят мерките по Закона за закрила на детето /промяна в ЗЗД/. Недопускане на приемни родители като страна по дело в съдебни процеси.
26. Да не бъдат разделяни братя и сестри.
27. Изготвяне на социални доклади и протоколи след срещи с децата, родителите, учителите и личните лекар, като копие от тях се предоставя на родителите. Номериране на съдържането на досието на дете в риск с цел превенция на злоупотреби от страна на социалните работници. Да се определи правния статут на социалния доклад, за да може да се обжалва и да се носи наказателна отговорност при подвеждане на съда с доклад с невярно съдържание.
28. Недопускане социалните доклади да се ползват безконтролно като основа за съдебните решения по дела за определяне на родителски права, отнемането на деца и решаване на между съпружески съдебни спорове.
29. Адекватна комуникация с детето и свеждане до минимум субективизма в работата на социалните работници, което обърква децата.
30. Включване на психотерапевтите като част от социалната и здравна дейност.
31. Въвеждане на законови механизми за строг и постоянен контрол върху работата на социалните работници, за търсене на административна и дисциплинарна отговорност при недобросъвестни и некомпетентни решения, които нанасят непреходна травма на децата и семействата ми. Включително забрана за извършване на социални оценки при такива случаи.
32. Разработка на действащ механизъм при родителски конфликти за изпълнение на съдебни решения и привременни мерки свързани с личните контакти дете-родител.
33. Разработване на добра практика при установяването на произхода на дете.

 

 


Системата ни убива, експерти- Цветан Предов и Теодора Пенева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Системата ни убива, експерти- Цветан Предов и Теодора Пенева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...